Projecte educatiu

El nostre servei educatiu amb les mesures de prevenció

Des del setembre de 2020, el nostre servei educatiu recull i concreta a través del document Pla d’Organització de Centre”,els aspectes organitzatius i pedagògics que el nostre centre ha establert per l’inici del curs 2020-2021 i que seguirem portant a terme en el proper curs 2021-2022 en cas que el Departament d’Educació determini la necessitat de continuïtat amb les mesures de prevenció actuals.
En la primera franja d’edat, de 0 a 3 anys, els infants es troben en un període crucial del seu desenvolupament integral. El joc, el moviment lliure i autònom, la descoberta de l’entorn i la interacció social a través de múltiples llenguatges expressius, són pilars fonamentals en el seu procés maduratiu.
 
Sent molt conscients d’aquestes necessitats de desenvolupament, la nostra Llar d’Infants continuavetllant per garantir que aquestes es puguin desplegar en un context de contacte directe, personal i afectuós amb les persones referents educadores, oferint amb les màximes garanties de salut, alhora que de qualitat a nivell pedagògic.
 
El nostre “Pla d’Organització de Centre” concreta els aspectes bàsics necessaris per al compliment d’aquest compromís educatiu, basant-nos en els documents normatius publicats pel Departament d’Educació de la Generalitat, amb les instruccions establertes per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya.
 
Els dos pilars en els que es basa aquesta Pla organitzatiu en el moment actual de control de la pandèmia són: ajudar a la disminució de la transmissió del virus i a l’augment de la traçabilitat dels casos.
 
Els valors en els que es basa el present Pla organitzatiu de centre són els següents:
 

 • Seguretat. Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots/es els/les integrants de la comunitat educativa –incloses les famílies–, el nostre centre educatiu hem continua sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable, tant per part dels infants, com familiars i personal del centre.
 • Salut. La salut dels i les alumnes, educadors/es i altres persones treballadores del centre educatiu és una prioritat. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.
 • Atenció a la diversitat. La proposta actual vol afavorir el màxim la presencialitat sense renunciar a la seguretat dels infants, famílies i personal del centre educatiu. Tanmateix es presenta dins d’aquest pla també la planificació la programació educativa prevista en la situació de confinament per grup d’infants, nivell o centre educatiu, si fos necessari.
 • Vigència. Totes les mesures proposades seran vigents al Llarg del curs escolar 2020-2021 i 2021-2022 dins d’un marc fàcilment adaptable als canvis del context epidemiològic.

 
Els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut, en els que es basa el nostre Pla Organitzatiu de Centre” actual, són:
 

 • Grups de convivència i socialització molt estables

Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’infants, amb les seves educadores-tutores referents, i en relació únicament amb les famílies del seu grup. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu, sempre amb el compliment de les mesures de protecció individual actuals.Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana.
 

 • Mesures de prevenció personal

 
Distanciament físic. Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.

Per tant, en els grups estables no és necessària requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5m (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5m2) entre infants i les seves educadores tutores referents o famílies pertanyents al grup d’infants.

 • Mesures de ventilació, desinfecció i higiene diàries

o   Higiene de mans. Es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels i les alumnes, així com del personal docent i no docent. Es faciliten diversos punts de rentat de mans, a l’entrada del centre educatiu i a les portes d’accés a les pròpies estances, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. El personal educador també es renta les mans amb gel hidroalcohòlic o sabó després de cada acompanyament a cada infant en les zones de higiene personal i espai destinat als àpats.

o   Desinfecció de mobiliari, espais i materials. El personal educador desinfecta diàriament el material de joc de cada grup estable i dels espais comuns, el mobiliari utilitzat pels canvis de bolquers, els WC de l’espai d’higiene després de cada ús per a cada infant de forma individualitzada, els plats i gots i estris necessaris pels temps d’àpats a l’escola, després de cada ús individualitzat.

o   Ventilació.El nostre sistema de ventilació creuada garanteix que tant als espais de cada grup estable, com en els espais comuns hi hagi una constant renovació natural d’aire. Les portes dels porxos de cada estança romanen obertes durant la major part de la jornada, permetent als infants i adults respirar aire nou constant, així com també ofereix a les nenes i nens la possibilitat de jugar entre l’interior i l’exterior de forma lliure i espontània.

o   Divisions del pati per garantir el contacte només entre els infants del propi grup estable. Cada estança disposa d’un espai exterior de pati delimitat (un porxo propi), de manera que es garanteix que els infants de cada grup només tindran contacte amb el altres infants del propi grup.

o   Ús de mascareta. Segons les mesures de prevenció actuals establertes pel Departament d’Educació i Salut, els infants de 0 a 3 anys no estan obligats a portar mascareta. En el nostre cas, tot el personal educador portem la mascareta sempre dins del seu horari lectiu, tant amb la presència dels infants com quan el seu familiar també hi és a dins de l’estança acompanyant-lo.Així mateix el familiar que acompanyi a l’infant, també haurà de portar-la obligatòriament.
 

 • Organització de l’activitat educativa garantint l’estabilitat del grup i la higiene i desinfecció 

o   L’ús del jardí està planificat per torns en diferents franges horàries.

o   Les propostes de joc diàries als tallers, sorrals, espais comuns (com l’estança de piano i arpa, l’obrador de sorra fina  i la sala d’audició),sempre es realitzaran amb un màxim d’infants del mateix grup estable, acompanyats per una de les dues persones educadores referents.

o   Per dur a terme les propostes en petit grup als tallers, es mantindran sempre les mesures de prevenció i higiene. El material que s’utilitzarà a cada taller serà d’us exclusiu del grup estable i després serà desinfectatper a estar disponible de nou, amb totes les garanties higièniques, al dia següent per un altre petit grup d’infants.

 

Amb les mesures esmentades portades a terme des del setembre de 2020 i en el present curs 2020-2021, hem pogut contrastar com el curs s’ha pogut cursaramb normalitat, trobantl’equilibri entre la protecció de la salut de les persones (complint amb les mesures de seguretat per a una correcta gestió de la pandèmia) i vetllant alhora pel dret de tots els infants i famílies a una educació presencial de qualitat.
 
Hem experimentant com la presència familiar pot continuar donant-se de forma diària, dins de les seves estances de grups estables, sense renunciar a la nostra identitat de “Llar Oberta” sense limitacions horàries.

 

Organització de les entrades i sortides seguint les mesures de prevenció

Tenim en compte els diferents horaris d’entrades i sortides al centre que necessiten les famílies i hem establert diverses franges horàries, reduint els moments de més afluència de persones i alhora atenent que cada família pugui entrar i sortir segons la seva necessitat.
 
D’aquesta manera garantim que es continuï mantenint la “Llar Oberta”, com a identitat pedagògica clau del nostre servei educatiu.
 
L’estructura del propi edifici és ja de gran ajuda per tal de dividir a les famílies dels diferents grups d’infants estables a distribuir-se  de forma natural en 2 zones / passadissos:
 • 4 estances es distribueixen en un passadís (grup nadons i 3 grups 1-2 anys)
 • 2 estances es distribueixen en un altre passadís (estances amb propostes d’ús comú)
 • 3 estances es distribueixen enun altre passadís (grups de 2-3 anys)

 
Des del setembre de 2020, hem establert també un circuit d’entrada i un de sortida, perquè seguidament cada grup d’edat pugui distribuir-se a l’entrada cap a la seva estança evitant al màxim creuaments amb altres persones, i un cop l’adult familiar s’acomiada de l’infant,  la seva sortida sempre serà per la zona de pati que correspon a la seva estança i en direcció al jardí per tal de fer la sortida del centre per la porta d’evacuació habilitada per aquesta funció.


 

 

Planificació pedagògica en casos de confinament

A causa de la situació viscuda al nostre país i a tot el món per la pandèmia de la COVID-19, tenim prevista l’adequació de la planificació pedagògica a cada grup d’infants per atendre possibles escenaris de confinaments a partir del setembre de 2020.
Les adequacions estan previstes tant per a les programacions generals d’estança, com per a les diferents unitats didàctiques que concreten tota activitat educativa desenvolupada al centre, per tal de donar resposta a diferents possibilitats de confinamenten cas necessari i garantint el seguiment del desenvolupament de l’infant i l’acompanyament a la família de forma telemàtica.

 

Inspiració i formació constant

Des de l’escola creiem que és molt important inspirar-nos en pedagogies consolidades i de qualitat per tal de poder establir un diàleg enriquidor amb altres mirades que esdevenen ocasions estimulants de reflexió sobre la nostra pràctica diària.
 
La recerca continua com a acompanyants d’infants i famílies en el dia a dia i l’ús d’estratègies com són l’observació sistemàtica i la documentació pedagògica, ens porta a reflexions constants que ens ajuden a fer la nostra labor amb ple sentit, basada en la pròpia experiència viscuda i sempre oberta a revisió.
 
Des de l’any 2015-2020 hem assistit al Seminari “Moviment, espai i vida quotidiana” a la Universitat de Barcelona conduït per la professora Teresa Godall, per tal de reflexionar sobre aspectes conceptuals i organitzatius a la llar d’infants en base a referents pedagògics reconeguts internacionalment per la seva qualitat.
Des de l’any 2016-2019 hem rebut formació i hem desenvolupat una recerca a l’escola a través de dos Convenis de Col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, coordinats ambdós per la professora Teresa Godall:

 • Un d’ells per com a Projecte d’Innovació Organitzativa que ens ha permès una revisió i millora pedagògiques dels moments de vida quotidiana a l’escola, en relació al sistema de cures: canvi de bolquers i moment d’àpats i descans, en base a una introducció dels coneixements teoricopràctics existents a partir de l’experiència organitzativa pikleriana. Aquestes millores basades en l’atenció individualitzada i en petits grups dels infants ha estat una clau organitzativa i estructural bàsica per a que l’infant continuï sent el centre de l’experiència i relació educativa i ens ha permès integrar la normativa de protecció i prevenció per la Covid-19 d’una forma ràpida i exitosa. PODREU CONÈIXER AMB MÉS DETALL AQUEST ASPECTE A LA TROBADA VIRTUAL DE PORTES OBERTES que tindrà lloc el DIJOUS 11.03.21 a les 17:30h. Només cal emplenar el formulari d’inscripció.
 • I un segon conveni en relació a un Projecte de Recerca i Documentació Pedagògica de les claus interpretatives de la relació dels infants en àmbits sonors i de moviment lliure a llar d’infants (2015-2020), per a possibilitat la recerca i transformació de la relació educativa adult-infant, des d’un diàleg transdisciplinar entre música i moviment lliure.
L’any 2018-2020 vam iniciar un projecte d’escola anomenat: “L’ecologia com a forma de pensament i de relació”, amb el pedagog Dario Martone. Amb aquest projecte hem volgut indagar en les possibilitats que ofereix l’espai exterior en relació sinèrgica i permeable amb l’espai interior, tenint en compte tot el procés de transformació d’escola en el que estem immerses des de l’any 2014 i que ha modificat la nostra forma de pensament i de relació amb els infants i les seves famílies i amb els espais de la Llar.
L’any 2021 hem iniciat la nostra participació en projecte comunitari que inclou totes les etapes educatives (llar d’Infants, escola d’educació primària i institut)i les famílies dels tres centres educatius, amb l’objectiu de construir col·lectivament una societat lliure de discriminació i violències.
En aquest projecte hi participa la regidoria d'equitat, la d'ensenyament, els equips educatius de cadascun dels centres educatius, així com les seves famílies integrants de cada comunitat educativa. La formacióestà partint dels resultats de les diagnosis prèvies tenint en compte les necessitats i desitjos de les comunitats educatives, amb una metodologia participativa i horitzontal amb l’observació i la pràctica reflexiva com a eines principals.
Està sentcoordinat per l’entitat Coeducacció, una Cooperativa de Treball Associat, sense Ànim de Lucre i d’Iniciativa Social que treballa per a la incorporació d’una perspectiva de gènere i feminista a l’educació de totes les edats, sensibilitzant en aquestes qüestions a la ciutadania general.

 Imatge d’infant

Partim d’una idea d’infant competent i ple de potencialitats com a base a partir de la qual construïm la nostra escola. Aquesta imatge d’infant ens estimula constantment a pensar en una organització i acompanyament que sigui capaç d’acollir i possibilitar l’expressió d’aquesta competència i saber que la nena i el nen ja porten de forma innata. Podeu ampliar informació amb aquest vídeo que trobareu aquí.

  

L’escola com a sistema i el valor de la quotidianitat

A l’escola, cada interacció entre les persones i amb el context quotidià que la conforma, es dóna en un constant intercanvi de relacions complexes, perquè tota l’escola és un gran sistema de relacions simbiòtiques.
La llar és tot un escenari de rituals, aparentment senzills, que ocorren en el dia a dia i que guarden l’essència de les persones que els desenvolupen i del seu entorn.

Des de l’escola donem valor a la quotidianitat, el dia a dia, ens preguntem com es donen aquestes relacions, connexions, recerques..., no per buscar respostes unívoques, sinó per entrar en diàleg amb una cultura diferent a la nostra, com és la cultura de la infància.

Dins d’aquest concepte de quotidianitat ens proposem buscar les maneres de multiplicar les oportunitats de relació i aprenentatge: a través de la preparació d’ambients acollidors amb un material que ofereixi les màximes oportunitats de recerca creativa, a través de propostes de joc i investigació en petit i gran grup..., amb una relació acurada i respectuosa vers els infants.

Podeu veure un vídeo sobre el valor educatiu de la cura en aquest enllaç.

  

La importància de l’estructura i de l’organització

Espais i ambients
Des de l’escola vetllem per crear ambients de joc, de trobades, d’experimentació... per tal que aquest ofereixi variades i riques possibilitats de relació i de investigació pels nens i les nenes. L’organització està pensada amb detall per a que la vida quotidiana dels infants pugui donar-se amb harmonia acompanyant-los en les seves necessitats tant en els moments de cura i de joc lliure.
 

   


Rol de l’adult

Les persones educadores acompanyem els infants, organitzem les diferents propostes dissenyades per generar situacions de recerca partint de les observacions dels interessos recollits en les observacions diàries i respectant el temps de la infància que sovint és diferent al temps de l’adult.

Durant l’acompanyament quotidià de l’infant, documentem la seva acció i relacions, per tal de donar visibilitat de l’escolta realitzadai així poder continuar pensant noves propostes educatives.
 
El rol de l’adult observador, conjuntament amb l’eina de la documentació pedagògica és una de les nostres formes decomunicar a les famílies com es desenvolupa la vida dels infants en un espai acurat i pensat per acollir la seva competència innata.

  

 
Parella educativa

Cada grup d’infants compta amb dues persones educadores amb els mateixos drets i obligacions, ambdues com a tutores del mateix grup d’infants.
La funció d’aquesta figura no és estar juntes de forma continuada, sinó poder ampliar les opcions organitzatives per afavorir una sistema pedagògic que busca atendre als infants reduint el número de infants que estan junts simultàniament en varis moments de la jornada a la Llar.
 
La jornada laboral de les dues persones està organitzada de manera que es garanteix que els temps de propostes en petit grup i tallers, temps de cures (temps d’higiene, de canvi de bolquers, dinar i descans) i la funció d’observació i documentació, es porta a terme per les dues persones, en base a una acurada organització pensada per acollir la individualitat de cada infant dins del seu grup de referència.
 
Dues persones que construeixen conjuntament de manera dialogada l’experiència pedagògica diària en el seu grup d’infants i a la resta de l’escola, en base a l’observació i a la documentació pedagògica.
 
Aquesta figura aporta la possibilitat per l’infant de tenir més d’un referent emocional dins del seu grup, permet una atenció més individualitzada i la oportunitat d’establir un diàleg compartit conjugant diferents punts de vista sobre l’expressió del nen i la nena en relació a la seva vida a la llar.
La parella educativa aporta més complexitat a l’experiència de l’infant, i rescata a l’educador/a de treballar en solitud donant-li més possibilitat de confrontació amb altres punts de vista sobre el mateix grup d’infants i ofereix més oportunitats d’escolta.

  
 

L’organització en petit grup

A l’escola cerquem la manera de d’oferir diferents possibilitats de relació entre els infants del seu mateix grup estable, i entenent l’escola així com una xarxa, pensem que l’organització en petit grup de forma contemporània (petits grups fent coses diferents al mateix moment en diferents espais) aporta moltes oportunitats, com ara:
 
- Poder aprofundir en les diferents propostes pensades per interessos comuns al petit grup d’infants.
 
- Tenir més possibilitats de joc afavorint moments d’intercanvi afectiu, de coneixement i competències.
 
- Poder escoltar més la diversitat dels infants: les seves diferències individuals dintre del seu gran grup de referència
 
- Possibilitar altres espais de comunicació entre els infants i entre infants i adults.
 
- Permet a les persones educadores que acompanyen el grup poder documentar amb més detall.

  

Els temps de cura: moments de gran valor educatiu
Aquesta organització en petits grups i de forma individualitzada per torns és la que estructura el temps de les cures:temps d’higiene, àpats, descans i canvi de bolquers.
 
Garantim d’aquesta manera que cada infant disposa del temps i l’acompanyament que necessita en aquests moments educatius de gran valor per a la construcció d’una relació de confiança i seguretat amb les seves persones educadores referents.
 
Per aquest motiu, per tal d’oferir la màxima qualitat de relació educativa de persona a persona, dins d’una institució col·lectiva, cal organitzar detalladament i rigorosament no només la figura de la parella educativa, sinó també la resta de personal del nivell.

Podeu veure un vídeo sobre l'organització en petits grups anant aquí.

  
  

El valor de l’escolta i la recerca educativa constant

A la Llar ens interessa escoltar i recollir els processos de l’infant mentre juga i investiga, tenint-lo en compte sempre en relació amb els seus companyes/es, materials, espais i persones educadores que l’acompanyen. Per fer-ho, observem l’infant a través de la pràctica de la documentació pedagògica, com a eina de recerca docent per tal de poder recollir què interessa a l’infant, què necessita, i així adequar i repensar constantment les propostes que li oferim, l’organització, l’adequació dels espais i la qualitat en la relació adult-infant.

Sempre, finalment, per fer visible i comunicar les relacions de l’infant dins vida de la Llar a les seves famílies i per extensió al poble i als vilatans, contribuint d’aquesta manera a fer visibles les seves intel·ligències.

  
  

 Projectes d’innovació i recerca

Projecte de recerca: “Paisatges Sonors. Diàlegs entre infància i so”

Des de l’any 2014, a través d’aquest projecte seguim investigant les diferents i genuïnes formes d’escolta i creació de gestos sonors de la primera infància.
No pretenem ensenyar música als infants, sinó aprendre com a persones educadores a interpretar i comprendre les formes complexes que tenen els infants d’experimentar l’entorn sonor que els envolta.
 
Al febrer de l’any 2018 es va realitzar una exposició de la recerca dins d’aquest projecte de col·laboració entre dues escoles: l’Escola Infantil Municipal PrintzearenHarresiHaurEskola de Pamplona i la nostra Llar.
L’exposició “Paisatges Sonors” es va presentar al Museu de Pintura de Sant Pol de Mar i en col·laboració amb els dos ajuntaments d’ambdues escoles.

Podreu trobar més informació clicant el següent link.

  
 

Projecte de recerca: “Claus interpretatives de la relació dels infants en àmbits sonors i de moviment lliure. La sala d’Audició
 
Sorgit del projecte “Paisatges Sonors” (2014), del diàleg transdisciplinar amb la cultura infantil en el que hi van col·laborar persones de diferents àmbits culturals: un artista plàstic, un biòleg molecular, un poeta, un antropòleg, un compositor musical,  una etnomusicològa, una cuinera i un ballarí, aquest nou projecte de recerca neix l’any 2016 per a poder indagar la relació que té l’audició en l’infant en el seu cos, com a experiència física, corporal i dinàmica.
 
El so és vibració, moviment. Tot allò que es mou té so. Per tant, som vibració i som so. So i moviment estan relacionats intrínsecament.
 
No ens interessa portar a terme una forma de didàctica i no pretenem ensenyar música o dansa als infants, sinó continuar formant-nos per saber interpretar i comprendre les formes complexes que tenen els infants d’experimentar ja no només l’entorn sonor, sinó observant simultàniament la seva relació amb el llenguatge del cos. Ambdós llenguatges: “sonoritat” i “moviment” necessaris en el desenvolupament integral infantil.
 
Les imatges i processos documentats dels infants observats de forma sistemàtica per l’equip educatiu i l’experiència de transformació de la relació educativa que està comportant aquest projecte de recerca, és un material documental que posem en comú en reunions internes i amb les famílies, per compartir què observem i com podem acompanyar millor als infants en base a aquestes observacions. Per tant, aquest és un projecte que transforma l’escola sencera.
 

L’espai de “Sala d’Audició”
Aquest espai permet que l’infant pugui expressar-se de formes diferents i amb llibertat.
És un espai ampli i diàfan (sense objectes proposats per l’adult), dedicat a l’escolta conscient, amb un equip de so d’alta fidelitat.
Un espai que resta a porta oberta i que permet els infants “abandonar-se” a sentir les vibracions de músiques i silencis que “recorren el cos” des de la llibertat i autonomia de moviment.
Ens permet aprofundir en les possibilitats expressives del llenguatge sonor i corporal pel bon desenvolupament de forma especial i única de dues de les tres àrees curriculars marcades a les orientacions del Departament d’Educació respecte al primer cicle d’educació infantil (0-3 anys): 

 • Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres
 • Àrea de comunicació i llenguatges

Podreu trobar més informació clicant el següent enllaç

  

A nivell d’aprofundiment del rol de l’adult acompanyant, es tracta d’un projecte que ens permet analitzar de forma extraordinària aspectes imprescindibles per la qualitat pedagògica del nostre acompanyament respecte al bon desenvolupament dels infants en les àrees esmentades. Als educadors/es ens aporta coneixement i eines per professionalitzar cada vegada més el nostre acompanyament durant tota la jornada a l’escola.
 
Podreu trobar més informació clicant el següent enllaç.
 
 

Relació amb les famílies

Els infants i les seves famílies són els grans pilars de l’escola (i continuen sent-ho també en la situació actual dins del marc de la pandèmia per Covid-19).
Des del setembre de 2020, continuem oferint a totes les famílies la nostra identitat de “Llar Oberta” garantint la presència d’un familiar per infant de forma diària i quotidiana, que pot acompanyar al seu infant a dins de l’espai del seu grup estable, garantint el compliment de totes les mesures de prevenció i contagi establertes pels Departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya.

Tota la vida de la llar s’organitza al voltant de la nena i el nen i cercant les maneres de comunicar a llurs famílies la complexitat de la quotidianitat i les relacions.

Pensem que partir d’una imatge d’infant competent, fa que visquem la gran competència també de la seva família. Per tant, generem organitzativa, estructural i espacialment espais per a les famílies, per tal que sentin que pertanyen a la llar, a la comunitat, de manera real i en el dia a dia.

Aquesta visió repercuteix directament en la nostra pròpia imatge com a professional competent que ha d’estar a l’alçada d’un infant que demana ésser escoltat i valorat i també saber acompanyar a la seva família que per a nosaltres és la primera educadora, la qual que ha de tenir un lloc clar i valuós al nostre projecte. 

La presència de les famílies amb llibertat
En el curs 2014-2015 i amb l’objectiu de mantenir permanentment el compromís de la innovació educativa i aprofundiment pedagògic, vàrem donar un pas molt important per caminar cap a aquest concepte de comunitat educativa.
 

Així doncs, el nostre projecte educatiu de centre és un espai completament obert a les famílies, sense restricció horària per acompanyar els seus fills/es, sobretot i especialment durant el primer període d’entrada i acollida al centre.

Teniu més informació sobre la relació de la llar d'infants amb les famílies en aquest enllaç.

 

El procés de familiarització

Pensant en el major benefici i respecte pels infants i les famílies, vàrem decidir que el sempre conegut com a “període d’adaptació” era necessari considerar-lo com a “procés de familiarització”, entenent que aquest canvi de denominació no és només una qüestió lingüística sinó filosòfica i conceptual, de canvi de visió profunda respecte a com hauria de ser l’entrada de les famílies i els infants a la llar per tal de respectar al màxim els seus processos i necessitats individuals.

Així doncs, cada família pot acompanyar al seu fill/a el temps que desitgi, decidint amb llibertat el moment en què estan ambdós preparats per la primera separació. És una aposta pel respecte a la persona com a subjecte que té dret a decidir un moment tant important com aquest de la separació i inici de la identitat de la nena i el nen com a individu independent i autònom a la llar d’infants.

Volem dotar així de potestat a les famílies, en són part bàsica i imprescindible de la comunitat educativa i han de poder sentir-se part integrada i capacitada de decisió dins d’aquesta experiència com a part activa que viu també el procés.
 
La valoració d’aquesta iniciativa està sent molt positiva per part de totes les persones vinculades: tant famílies, com equip educatiu, i pels propis infants, principals beneficiats, a través dels que hem observat una vivència molt més positiva en comparació a anys anteriors, sobretot respecte al moment d’entrada a la llar a l’inici de curs.
 

No hi ha la obligatorietat d’acompanyar als infants per part d’un familiar, llevat dels 3 primers dies que el centre estableix com a mínim de forma obligatòria i que es poden planificar les famílies amb antelació.Un cop el familiar ja no disposi de temps per continuar acompanyant els infants, som nosaltres les persones educadores referents qui els acompanyarem los durant la seva jornada.

 
Cada família té la possibilitat de viure aquest procés d’inici d’escolarització del seu infant al seu ritme, podent acompanyant-lo tant a la seva estança de referència, com al pati de referència o porxo i jardí.Durant els primers dies d’ús del servei complementari de menjador, també podrà acompanyar al seu infant en aquest temps per ajudar-lo a la seva vinculació des de l’experiència de fer l’àpat a l’escola.
El nostre centre educatiu, amb la seva identitat de “Llar oberta” ofereix un temps i una organització pensada per afavorir que cada família pugui viure aquest procés amb llibertat i de forma ajustada a la seva disponibilitat i necessitats. Per aquest motiu, la relació educativa entre les famílies i el personal del centre serà molt propera i coordinada des de l’inici en què es sol·licita la matriculació de l’infant. Volem ajudar a construir mica en mica una forta relació de confiança que garantirà finalment que aquest procés sigui viscut amb la màxima naturalitat i benestar, tant per part de l’infant com de la seva família.
 
Volem continuar aprofundint en aquesta línia, ja que pensem que és una aposta molt important a considerar pel seu alt valor ètic i pedagògic.

  

La comunitat educativa

Entenent la llar com a comunitat educativa, volem que la col·lectivitat de persones (tant dintre a l’escola, com fora al poble) donin identitat al nostre centre, se sentin reconeguts/des, escoltats/des i puguin aportar les seves idees, construint tots junts/es l’escola que desitgem en base a la idea d’infància capaç que hem esmentat i en base a l’escolta de la cultura infantil.

El recolzament institucional i polític és bàsic per fer possible el desenvolupament d’aquesta proposta. Comptem amb aquest recolzament des de la regidoria d’ensenyament de Sant Pol de Mar, amb el compromís institucional de cercar la màxima qualitat educativa per l’únic centre al poble d’atenció a la petita infància.
 
Tots/es som conscients que a través de l’educació es constitueix la història de les relacions entre les persones amb l’entorn i amb si mateixos, i hem d’actuar conscient i seriosament per tal que des del present es pugui contemplar la diversitat i la potencialitat dels infants en la seva lliure expressió, ja que desconeixem el futur i hem d’imaginar-lo obrint totes les possibilitats.

Les famílies i els diferents professionals que estem implicats, no volem reproduir un model escolar basat fonamentalment en les activitats col·lectives o un joc lliure que a vegades te més d’esbarjo que de context o ambient d’aprenentatge.
 
És tota la comunitat educativa que volem vetllar per fer que el nostre centre esdevingui un centre acollidor de la criança i l’educació tant social, com emocional, cognitiva i expressiva de l’etapa de l’educació infantil.
Sentir-nos dins d’un marc institucional públic és una excel·lent oportunitat per tenir en compte que és tota la comunitat que vetlla pel benestar i per la qualitat d’una etapa educativa on s’estableixen patrons essencials de construcció de la identitat de la persona.

Horaris de la llar

La Llar és oberta de 8 a 17h amb diferents possibilitats d’organització de la jornada per a cada infant, en funció dels serveis complementaris que s’utilitzin.
Oferim un horari d’entrada i sortida completament flexibledins de les hores màximes d’obertura i tancament, amb la possibilitat que pugueu participar més de la vida del centre acompanyant als vostres fills i filles i ajudant d’aquesta manera a la conciliació familiar i laboral.
Horaris generals d’entrada i sortida:
 
Entrada a partir de les 8:30 i tancament a les 12h màxim*
Entrada a partir de les 14h i fins les 16h màxim*
 
Per tant, en general, l’entrada al centre serà partir de les 8:00 i fins a les 16h màxim*
*Els horaris d’entrada i sortida són totalment flexibles dins de les franges esmentades. No obstant, es prega respectar l’hora de sortida màxima.
La llar d’infants tanca a les 17h. Per raons de seguretat i respecte per l’organització i el treball de l’equip educatiu no es pot quedar cap família a l’interior de les estances o espais comuns de la Llar després de les 17h.
 
Horaris dels serveis complementaris:
 
Horari del servei d’acollida del matí: De 8h a 8:30
 
Horaris del servei de menjador: d’11:30 a 14h. 
*Horaris de permanència a la tarda: de 16h a 17h (Consultar preu a l’apartat de quotes per la resta).
*El caràcter flexible i esporàdic del servei complementari de permanència de 16h a 17hno s’ha pogut continuar assumint durant el curs 2020-2021, tenint en compte les instruccions d’obligat compliment determinades pel Departament d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de l’actual pandèmia.
No obstant es realitzaria un sondeig entre les famílies que sol·licitin aquest servei de permanència a la tarda amb caràcter fixe per a tot el curs 2021-2022, per tal d’estudiar les possibilitats organitzatives de les que disposa el centre, analitzant la viabilitat de oferir-lo garantint les instruccions que s’estableixin als departaments esmentats.

Així doncs, de moment aquest servei complementari fins a major concreció després del procés de pre-inscripció i matriculació, resta condicionat al “Pla d’Actuació” pel proper curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19 de la Generalitat de Catalunya.
 
Per a més informació, adreceu-vos al telèfon de contacte 937601072 o al mail de contacte: elpidelsoldat@santpol.cat
 

Servei de menjador. Cuina ecològica i de temporada

La nostra aposta per una alimentació saludable, amb alt valor nutritiu i valor cultural pel respecte del nostre medi ambient, ens porta a l’elecció conscient de la cuina ecològica i de temporada.
Així doncs, oferim aquest tipus de menjador com una ferma aposta per la salut dels infants, l’adquisició de bons hàbits alimentaris i la participació activa en un model que respecta la terra de la qual ens alimentem i el medi ambient en general.

Forma part del projecte de menjador el valor de l’acompanyament per part de les persones educadores de referència: són els/les mateixes educadors/es els/les qui acompanyaran als infants en el moment de dinar, descans i durant tota la jornada.
 
Aquest projecte de menjador ecològic es porta a terme conjuntament amb dues llars més localitzades a la zona de la Vallalta: Sant Iscle i Sant Cebrià. És un projecte en col·laboració entre els ajuntaments esmentats.
 
Inicialment a través de la Nani Moré amb l’empresa “La Masovera” (http://www.elplatolavida.claraboia.coop/) i actualment de la mà d’en Kiku Busquets amb la seva empresa “Orígens”.
 
Els menús que oferim són íntegrament ecològics amb productes de proximitat i de qualitat, supervisats per una especialista en nutrició infantil.
Els menús no s’elaboren mai a través de la pràctica del fregit, es porta a terme la recuperació de cereals genuïns de la zona del maresme que havien desaparegut en els últims anys i amb una clara aposta pel consum de cereals integrals i llegums. Menús que potencien el consum de proteïna vegetal moderant així el consum de la proteïna animal i només utilitzant productes de temporada.
 
És també un projecte lligat a l’Associació de Menjadors Ecològics.
 
Berenars
 
Des de la Llar volem garantir que els infants mengen la quantitat adequada de fruita al dia. “Menjar la fruita després dels àpats no és recomanable, perquè fermenta i entorpeix la digestió dels altres aliments que hem pres abans. El millor moment del dia per gaudir de la fruita i aprofitar-ne les propietats és entre àpats, a mig matí o a mitja tarda”*
Per això la nostra proposta pels berenars és també fer, com al matí, un tast de fruites ecològiques variades amb la quantitat que l’infant desitgi.
La fruita ens aporta hidrats de carboni (la gran majoria assimilables de manera directa, ja que són glucosa i levulosa), aigua fisiològica entre un 80% i un 90%), sals minerals i moltes vitamines (sobretot la C), cel·lulosa (que afavoreix el trànsit intestinal) i àcids orgànics”
Amb aquesta proposta de berenar, conjuntament amb el menú que s’ofereix a la llar, aportem la quantitat de nutrients necessaris pels infants.
 
Tant la fruita ecològica, com el pa amb oli o mantega, està inclòs dins de la quota mensual.

 

Quotes de la llar d’infants

La quota mensual bàsica de la Llar d’Infants inclou:
 • Fruita, pa amb oli o mantega, tot certificat de producció ecològica. 
 • Atenció dels educadores/es organitzats/des en parella educativa. Ampliant les possibilitats organitzatives i pedagògiques, permetent una atenció més individualitzada en els moments de cura personal, dinar, observació i acompanyament del joc en petit grup.
 • Un projecte educatiu basant en la investigació-accióper a indagar els llenguatges i intel·ligències de la primera infància de 0 a 3 anys a través de l’observació de la infància de forma individual i grupal.
 • Documentació pedagògica de manera digital completament oberta a la consulta constant de la família, la qual serà actualitzada mensualment, en base a les observacions recollides de forma sistemàtica per part de la parella educativa i narrades per a donar visibilitat als processos de relació, comunicació i d’aprenentatge de cada infant de manera individual i en grup.

Hi ha diferents quotes en funció dels serveis complementaris que se’n utilitzin de manera fixa o esporàdica.
 
 

No s’ofereix cap servei: ni d’acollida matinal, servei de menjador o permanència amb personal extern a la llar d’infants. És sempre el mateix equip d’educadors/es qui acompanya els infants en qualsevol moment de la jornada. Creiem que aquesta organització és d’un alt valor pedagògic i humà.

 
Les quotes de la Llar d’Infants Municipal “Pi del Soldat” venen regulades per l’ordenança fiscal número 25.Taxa per la prestació del servei d’escola bressol:

 1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

 

Matrícula i assegurança per curs o fracció de curs  105 €
Mensualitat (11) cadascuna 165 €
Servei d'acollida de 8h a 8.30h  3€/dia; topall 20 €/mes
Servei de menjador de 12h a 14h sense demanar menú (lactants) 3€/dia
Servei de menjador de 12h a 14h amb  menú 8€/dia
Servei de permanència de 16h a 17h (**) 5€/dia; topall 35€/mes
Jornada intensiva de 8h a 16h amb tots els serveis complementaris  màxim 290€/mes
   
* els infants que facin ús del servei d'acollida i menjador o només menjador, aniran sumant cada dia a la mensualitat l'import diari del servei que estan fent ús. Al final del mes, si l'import supera els 290€, s'aplicarà aquest topall de pagament; en cas que no, es cobrarà l'import real.
** aquest servei resta condicionat al “Pla d'Actuació” del proper curs 2021-2022 de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta és la taxa actual que oferim de referència, no obstant, volem informar-vos que estem treballant per tal de poder aplicar a partir del curs 2021-2022 una tarifació social que beneficiï a les famílies usuàries de la Llar d’Infants. Les taxes resultants aplicaran bonificacions a partir del nivell de renta i les càrregues familiars, però en cap cas seran superiors a les taxes actuals. Per tant, heu de considerar aquestes taxes com l'import màxim que es pagarà pel servei.

 
 

 1. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior podran ser subvencionades pels Serveis Socials de l’Ajuntament.
  A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF, en el Departament de Serveis Socials. Aquest Servei informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat.

 
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

El pagament serà d’onze mensualitats, encara que no s’assisteixi a l’escola algun dels mesos del curs (es pagarà el concepte mínim d’horari escolar, però no les despeses extres). Es pot sol·licitar la suspensió temporal del rebut mensual amb la reserva de plaça per causes de força major (malaltia molt greu o internament hospitalari i, en tot cas, per període superior al mes). En aquest cas no es tornarà a abonar la matrícula del present curs.
Les famílies poden sol·licitar la baixa voluntària de l’infant amb renúncia a la plaça, mitjançant la signatura del document de baixa, i tindrà efectes a partir del mes següent de la data de sol·licitud.

Les baixes del servei de la llar d’infants cal que siguin suficientment justificades, atès que és un servei públic que compta amb una previsió de finançament, en funció de les matrícules de cada curs escolar. És per aquest motiu que les quotes del mes de juny i  juliol no són optatives i es cobraran a les famílies malgrat optin per la no assistència de l’infant.

En cas d’impagament de dues o més mensualitats, abans de procedir a donar de baixa a un alumne, es notificarà per escrit als progenitors/es o tutors, els quals disposaran d'un termini màxim de 15 dies per fer efectiu el pagament del deute a través de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 
Per  a més informació, podeu contactar amb:

Eva Pujol Boronat, Regidora d’Ensenyament
E-mail de contacte: eva.pujol@santpol.cat
Rocío Galindo, directora pedagògica
E-mail de contacte: direccio.llar@santpol.cat
Montse Pagès, administrativa
E-mail de contacte de la Llar: elpidelsoldat@santpol.cat
 
Telèfon de contacte de la Llar: 93 760 10 72

 

Comparteix aquesta pàgina: