Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Pàgines
Obrir/tancar menú lateral
Protecció de dades
 • Informació de protecció de dades actualitzada al RGPD i al LOPDFDD (Delegat de protecció de dades)

  PROTECCIÓ DE DADES

  Responsable del tractament
  El responsable dels tractaments realitzats és l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, amb seu al carrer Plaça de la Vila, 1, 08395 Sant Pol de Mar. Telèfon:93 760 04 51 Fax: 937601352 Web: https://santpol.cat

  Finalitat
  La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'ajuntament i que seran accessibles en el Registre d'Activitats de Tractament.

  Legitimació
  El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

  Conservació de dades
  Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

  Comunicació de dades
  Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

  Informació de protecció de dades actualitzada al RGPD i al LOPDFDD (Delegat de protecció de dades)
  El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l'ajuntament, que s'encarrega de supervisar, de manera independent, l'aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

  Hi podeu contactar mitjançant:
  Correu electrònic: dpd.ajsantpol@diba.cat
  Adreça: Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic - DPD ENS LOCALS
  Diputació de Barcelona
  Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
  Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  08035 Barcelona
  Telèfon: 93 472 65 00

  On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?
  El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

  Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?
  L'article 39 de l'RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

  Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
  Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
  Oferir l'assessorament que se li sol·licita sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35.
  Cooperar amb l'autoritat de control.
  Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

  Drets de les persones interessades
  L'ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

  La persona interessada pot exercir els drets següents:
  Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
  Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
  Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
  Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals.
  Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
  Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

  Indicacions per a l'exercici d'aquests drets:
  Es requereix complimentar una instancia genèrica (https://santpol.cat/tramits/instancia-generica), per mitjà de la seu electrònica (https://santpol.cat/seu-electronica) o presencialment o per correu al Registre General de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar o bé pels mitjans que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.
  En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l'efecte d'evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

  L'ajuntament denegarà, motivadament, peticions d'exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
  Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
  Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d'obligacions tributàries.
  La persona afectada és objecte d'actuacions inspectores.

  Tractaments d’imatges mitjançant càmeres de videovigilància

  • Finalitat del tractament:
   Càmeres seguretat edificis i instal·lacions: Fer el control dels accessos als edificis o a les instal·lacions municipals, per tal de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
   Càmeres via pública seguretat ciutadana: Fer la vigilància de la seguretat ciutadana.
   Càmeres via pública zones trànsit restringit: Fer el control d’accés a zones de trànsit restringit.    
  • Base jurídica del tractament:
   Càmeres seguretat edificis i instal·lacions: El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic (art. 6.1.e) RGPD.
   Càmeres via pública seguretat ciutadana i zones trànsit restringit: El tractament és necessari en l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament (art. 6.1.e) RGPD i art. 15 LO 7/2021).    
  • Termini de conservació de les dades:
   Càmeres seguretat edificis i instal·lacions: Les gravacions seran destruïdes en el termini màxim d’1 mes des de la seva captació, excepte que s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns i instal·lacions.
   Càmeres via pública seguretat ciutadana, control trànsit i zones trànsit restringit: Les gravacions seran destruïdes en el termini màxim de tres mesos des de la seva captació, excepte que estiguin relacionades amb infraccions penals o administratives greus o molt greus en matèria de seguretat pública, subjectes a una investigació policial en curs o a un procediment judicial o administratiu obert.
  • Destinataris: Jutjats i Tribunals i Forces i Cossos de Seguretat.    
  • Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud i tenint en compte les indicacions següents:
   • Es requereix omplir un model de sol·licitud per mitjà de la Seu electrònica o presencialment o per correu al Registre General de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar o bé, pels mitjans que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i acreditar la identitat de la persona interessada.    
   • Cal afegir com a documentació complementària una fotografia actualitzada de la persona que exerceix el dret o la identificació del vehicle (marca, model, color i número de matrícula) i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.    
   • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
   • L’Ajuntament denegarà, motivadament, total o parcialment, les sol·licituds d’exercicis de drets sempre que es donin algun dels supòsits o resulti necessari i proporcional per a la consecució dels fins següents:
    • Ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, quan el sistema únicament reprodueix imatges sense enregistrar-les perquè es fa el visionat de imatges en temps real, quan les imatges ja estan eliminades o quan es tracta de plànols on la identificació física no és possible.    
    • Exercir el dret de rectificació ja que per la naturalesa de les dades (imatges captades de la realitat que reflecteixen un fet objectiu) es tractaria de l’exercici d’un dret de contingut impossible.    
    • Exercir el dret de portabilitat ja que la legitimació del tractament no es basa ni en el consentiment ni en l’execució d’un contracte.    
    • Exercir el dret a la limitació del tractament pel que fa a la cancel·lació cautelar que està vinculada a l’exercici dels drets de rectificació i oposició.    
    • Impedir que s’obstaculitzin indagacions, investigacions o procediments judicials.    
    • Evitar que es causi un perjudici a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals o a l’execució de sancions penals.    
    • Protegir la seguretat pública.    
    • Protegir la Seguretat Nacional.    
    • Protegir els dret i llibertats d’altres persones.

  Contactar amb el delegat de protecció de dades

  Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament de les vostres dades personals o si considereu que el tractament és contrari a la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb el delegat de protecció de dades mitjançant la bústia de correu electrònic dpd.ajsantpol@diba.cat o per mitjans no electrònics a l’adreça:
  Diputació de Barcelona – DPD Ens Locals. DSTSC-SAMSE. Recinte Mundet-Ed. Migjorn, Bloc B, 2a Pl., Pg. Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona.

  Reclamar davant l’APDCAT art. 13.2.d) RGPD)

  Si considereu que l’exercici del dret no s’ha atès adequadament, podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics a l’adreça: Carrer Rosselló, 214 bis, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

 
Versió per imprimir
Pujar al principi de la pàgina