COMUNICAT ALS PROVEÏDORS

D'acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, els proveïdors* que hagin entregat béns o prestat serveis a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, estan obligats a l'ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general de factures.

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar, fins el 15/05/2018 exclourà de l'obligació de facturació electrònica, les factures d'import fins a 5.000€ i les que siguin emeses pels proveïdors per serveis a l'estranger.
 
Us comuniquem que a partir d'aquesta data, eliminem aquesta exclusió. Per tant, a partir de l'16 de maig, els proveïdors que estableix la Llei 25/2013 (*), que hagin entregat béns o prestat serveis a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, han de presentar totes les factures electròniques.
 
Us recordem que la presentació de factures electròniques a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar es pot realitzar a través de la web de l'Ajuntament www.santpol.cat – Seu electrònica, mitjançant el registre telemàtic a la. plataforma e.FACT En cas que no disposeu d'una aplicació que us permeti generar factures electròniques, a la web indicada trobareu informació de les eines disponibles perquè pugueu crear de manera gratuïta la vostra factura electrònica en format facturae.

Per poder accedir a la tramitació de factures electròniques, és necessari un certificat digital que contingui el NIF de la vostra empresa i que hagi estat emès per qualsevol de les entitats de certificació admeses i validades per l'Agència Catalana de Certificació. Si encara no disposeu d'un cerfificat digital, en aquest enllaç trobareu informació sobre quins són i com obtenir-los.

Us recordem que el codi DIR3 de l’Ajuntament és: L01082359
 
(*) D'acord amb la Llei 25/2013, els proveïdors subjectes a l'ús de la factura electrònica són els següents:

 • Societats anònimes
 • Societats de responsabilitat limitada
 • Persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola
 • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents al territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
 • Unions temporals d'empreses

Agrupació d'interès econòmic i altres segons estableix l'article 4.f) de la Llei 25/2013

Per a més informació podeu consultar:
http://www.catcert.cat/

Per conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu quines són a:
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13722
 

Informació útil  

A la web del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), a la pàgina dedicada als proveïdors, podeu trobar tota classe de informació que us pot ajudar. Concretament:
 
http://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/

 • Com es generen factures electròniques
 • Com lliurar-les a l’Administració
 1. A través de la bústia de lliurament (Hi ha el manual corresponent)
 2. A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica
 • Com consultar l'estat de la vostra factura
 • Més informació
 1. Manuals i portals de factura electrònica per conèixer amb detall la facturació electrònica
 2. Marc jurídic
 3. Relació de consultes freqüents

 Altres enllaços d’interès són:

 D’acord amb la Llei 25/2013, els proveïdors subjectes a l’ús de la factura electrònica són els següents:

 • Societats anònimes
 • Societats de responsabilitat limitada
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola
 • Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents al territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
 • Unions temporals d’empreses
 • Agrupació d’interès econòmic i altres segons estableix l’article 4.f) de la Llei 25/2013

FITXERS

Comparteix aquesta pàgina: