Presentació POUM

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori que ha de permetre determinar les línies bàsiques de creixement i desenvolupament del municipi de cara als propers anys.

L'objectiu de la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Pol de Mar és la revisió del vigent Pla general d'ordenació municipal de Sant Pol de Mar i la seva adaptació a l'actual marc jurídic i conceptual: 

• El Pla territorial general de Catalunya, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, i els diversos Plans sectorials. 
• El Texto refundido de la Ley de suelo i el Text refós de la Llei d’urbanisme actualment vigents. 
• Els diversos documents ambientals i territorials amb incidència en el planejament urbanístic de Sant Pol de Mar. 

Un cop aprovat definitivament, el POUM de Sant Pol de Mar substituirà el Pla general vigent hores d’ara. 

Comparteix aquesta pàgina: