Fases

El procés d'elaboració del POUM consta de les següents fases, de les quals es destaca la que actualment s'està desenvolupant:

Inici i definició dels criteris i objectius
Acord d'inici de revisió de planejament i definició dels criteris i els objectius que l’han de regir i treballs previs. També s'aprova la constitució de la Comissió de Seguiment i el Programa de Participació Ciutadana.

Avanç del Pla i exposició al públic
Exposició pública de l’Avanç del POUM. Aquest ha de contenir: els objectius generals del pla; una síntesi de les alternatives considerades; una síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials; la descripció de les característiques bàsiques de la proposta; i un informe ambiental previ.

Aprovació inicial i exposició pública
Incorporació de la valoració feta dels suggeriments i les alternatives presentades amb motiu de l’aprovació de l’Avanç. Acord d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Informació i exposició pública, període en el qual la ciutadania podrà presentar propostes i al·legacions durant el termini establert per llei. Se sol·licita informes sectorials als ens competents i als ajuntaments limítrofes i s’incorporen al document. Es redacta l'informe de sostenibilitat i la memòria ambiental.

Aprovació provisional
Resolució de les al·legacions i informes sectorials i aprovació provisional del POUM. El document s'envia a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya per tal que en faci l’aprovació definitiva.

Aprovació definitiva    
Aprovació definitiva del document, amb possibles prescripcions puntuals, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la Generalitat de Catalunya

Comparteix aquesta pàgina: