Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant Pol de Mar

NotÝcies
Obrir/tancar men˙ lateral
Convocat˛ria dels pisos d'allotjament temporal en situacions d'exclusiˇ social al municipi de Sant Pol de Mar

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar ofereix quatre habitatges de titularitat pública perquè donin un servei temporal i transitori a persones i famílies residents al municipi que es trobin en situació de vulnerabilitat i/o d'exclusió social residencial per motius econòmics o socials, i per abordar la situació de pèrdua d' habitatge, de risc de pèrdua, infrahabitatge, sobreocupació o habitatge precari.

Fins al 31 de desembre hi ha temps per entrar la sol·licitud i la documentació a l'OAC de l'Ajuntament.

Els habitatges que es posen a l'abast són tant per a persones soles com per a families de màxim 4 membres, en situació de risc habitacional. Aquestes vivendes no pertanyen als pisos de protecció oficial que gestiona l'Oficina d'Habitatge.

Els requisits són estar empadronat a Sant Pol un mínim de sis mesos, tenir una valoració per part de Serveis Socials, estar en situació regular al país, tenir una situació d'exclusió social habitacional i tenir uns mínims ingressos que permetin pagar un lloguer social i els subministres.

Aquests quatre pisos serveixen per donar un temps i un respir fins que les persones usuàries puguin millorar la seva situació laboral i econòmica, fer un petit estalvi, i poder accedir amb més garanties a un altre habitatge més definitiu que millori la seva qualitat de vida. Aquest recurs té una durada d'entre sis mesos i un any. Les persones i famílies usuàries estaran acompanyades per una educadora social a través d'un Pla de Treball d'Inclusió.

Si tens dubtes sobre si pots accedir-hi o sobre com fer-ho, pots demanar hora a Serveis Socials i t'atendrem abans del 31 de desembre per tal de poder formar part de la convocatòria.
E-mail: serveissocials@santpol.cat
Tel. 93 760 09 09 / 627 93 11 81

A continuació es detallen tots els requisits, criteris i procediment de concessió dels 4 pisos, així com trobareu al peu d'aquesta pàgina tota la documentació annexada referent a la convocatòria d'aquest recurs social.

REQUISITS D' ACCÉS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

Consulta els requisits de l'art.5 i presenta la documentació que consta a l'art. 9, del Reglament (consulteu documentació adjunta al peu de la pàgina).

 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ:

1.- La persona sol·licitant ha de presentar una sol·licitud i la documentació que es requereix al Registre General de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.

2.- Si no s'acompanya la documentació necessària justificativa de la situació de la persona sol·licitant, els Serveis Socials requeriran a la part interessada que presenti la documentació en el termini improrrogable de deu dies a partir de l'endemà de la notificació del requeriment. Si passat aquest termini no s'ha presentat la documentació, es considerà que desisteix de la petició i s'arxivarà la sol·licitud.

3.- Una vegada s'ha cursat la sol·licitud, els Serveis Socials municipals inicien el procés de valoració i elaboració d'informe de la situació de necessitat. S'informa a la Regidora de Benestar Social i Gent Gran i es convoca la Comissió de Valoració i Seguiment.

4.- La Comissió de Valoració i Seguiment avalua la situació d'acord amb els criteris establerts en l'art.10 del Reglament i emet el corresponent informe i formula la proposta de resolució de l'adjudicació dels habitatges a la Junta de Govern Local com a òrgan competent per a la seva aprovació.

5.- L'adjudicació estarà condicionada a la disponibilitat d'habitatges. En cas que la sol·licitud compleixi amb els requisits i sigui valorada positivament, però no es pugui procedir a l'adjudicació per la no disponibilitat d'un habitatge adequat, s'emetrà resolució estimatòria de la sol·licitud amb una vigència de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi pogut adjudicar habitatge per manca de disponibilitat, la resolució restarà sense efecte. Es crearà una llista d'espera amb les resolucions positives per subsanar les baixes que es puguin produir en els tres mesos següents a l'adjudicació dels habitatges. En el supòsit que en aquest termini hi hagi un habitatge disponible, es dictarà resolució d'adjudicació de l'habitatge de la llista d'espera.

 

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:

Els criteris d'adjudicació són els que s'exposen  a l'art. 10 del Reglament (consulteu documentació adjunta al peu de la pàgina).
 

TERMINI , FORMA, I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 5 de Novembre al 31 de Desembre del 2020, condicionada a l'aprovació definitiva de la modificació aprovada pel Ple del dia 28/10/2020.

El model de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits al Reglament, podran trobar-se a la pagina web www.santpol.cat; a les oficines de l'ajuntament i als serveis socials municipals.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a l'art. 9 del Reglament s'haurà de presentar al Registre de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

La presentació de la sol·licitud de convocatòria del recurs: pisos d'allotjament temporal en situacions d'exclusió social pressuposa el coneixement i l'acceptació de les bases de la convocatòria que la regulen, segons el marc legal del Reglament.

Temes relacionats
Publicaciˇ 09.11.2020
Versiˇ per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electr˛nic
Pujar al principi de la pÓgina