X
Pressupost Participatiu 2024
Inici | Àrea de Transparència | Precs i preguntes i mocions del Ple del 25 de novembre de 2021
Precs i preguntes i mocions del Ple del 25 de novembre de 2021
Obrir/tancar menú lateral

JxCAT


El Sr. Àlex Arozamena, en nom del grup municipal de JxCat Sant Pol, fa les següents preguntes i precs:

PREGUNTES

1. Què s'ha demanat pels ajuts amb càrrec als Fons NextGeneration per la concessió de subvencions de la Fundació a la Biodiversitat? (són ajuts enfocats a temes ambientals de millora d'ecosistemes i també per les actuacions de protecció en zona urbana)

El Sr. Alcalde respon que els Fons NextGeneration estan destinats a projectes de grans dimensions i, en general, a grans administracions. Afegeix que l'any passat ja se'n van sol·licitar alguns ja que des del Consell Comarcal es va fer una crida a tots els municipis del Maresme, però manifesta que no recorda quins es van fer.

2. Quines aportacions s'han fer al Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral pel que fa a Sant Pol?

La Sra. Isabel Llari manifesta que l'ajuntament, en coherència amb el POUM, aprovat inicialment, i seguint el seu model de creixement zero, el qual va comptar amb el consens de tots els grups municipals, només ha presentat 1 suggeriment que fa referència a la reducció del PP 12, situat a la Riera. El Pla Director planteja que pels mapes d'inundabilitat de la Riera s'ha de reduir, doncs s'ha plantejat aquest únic suggeriment. Els altres eren a la Sènia, un altre a la zona del Cassarell, i a Torre Martina, del qual el Pla Director Urbanístic dels Sòls no Sostenibles planteja la seva extinció total. Informa que estem en fase prèvia, que finalitzava el 5 de novembre, però el PDUSNS tindrà tot un procediment, que pot suggerir, si cal, algun altre canvi. Informa que amb els afectats del Tennis i del Cassarell tenen una reunió el 27/12/2021 per escoltar el seu parer i opinions, per tenir-les en compte. Afegeix que com a Equip de Govern van creure oportú que el més coherent era seguir les mateixes línies estratègiques que contemplava el POUM del 2014.

3. Què es farà amb l'aportació de la Diputació pel programa específic de Resiliència Local de l'any 2022, pel qual s'ha assignat a Sant Pol una quantitat de 97.907€?

El regidor d'Hisenda i Serveis Municipals, Sr. Albert Font, indica que es tracta d'una quantia, pròxima als 100.000€ que encara no s'ha pres cap decisió. Avança que properament es té previst portar els pressupostos a aprovació i que els hi està sent difícil quadrar-los per la sentència de les plusvalues i per l'IBI de l'autopista que es deixarà de cobrar.

4. Hem vist a les instàncies, que es reben moltes queixes degut a que les nòmines dels treballadors municipals contenen errors en els càlculs. Aquest fet implica que els treballadors no rebin puntualment la seva remuneració correctament, amb el perjudici que això els hi pugui comportar. S'ha analitzat des de la Regidoria de RR.HH per què s'estan produint aquests errors de forma reiterativa? Quines mesures s'han pres per evitar i/o minimitzar aquests errors?

El Sr. Alcalde respon la pregunta 4. Explica que el servei de nòmines es troba externalitzat i, sí que és veritat que alguna vegada aquesta empresa ha comés algun error, no reiteratiu. Aclareix que més que errors cada més es passen incidències en les nòmines. Es tracta d'una incidència en la gestió d´algun departament dels quadres horaris. Afirma, però, que d'entrada ningú deixa de cobrar res que no li pertoqui cobrar. Sí que el personal cobra puntualment. També diu que això genera un gran volum de feina i que Recursos Humans té una gran pressió.

 

5. Qui fa el servei de manteniment, conservació i neteja dels Parcs i Jardins de Sant Pol?

El regidor d'Hisenda i Serveis Municipals, Sr. Albert Font, respon aquesta pregunta dient que hi ha parts subcontractades i d'altres que es porten directament des del servei. Si hi ha un interès concret per alguna zona, caldria que ho diguèssin.

6. Què es pensa fer amb les banderoles malmeses a diferents punts del municipi?

7. Des de fa temps el plafó que senyalitza la velocitat a l´Ajuntament no funciona. Es pensa reparar o es traurà aquest element?

El Sr. David Hernández respon la pregunta 6 i manifesta que les banderoles ja s'ha demanat a la brigada que es treguin. Afegeix que es van treure les del carrer Consolat de Mar. També s'ha pres nota del radar.

El Sr. Alcalde diu que respecte de les banderoles estava planificat treure-les aquesta setmana i que, un cop acabés el temporal es retirarien. A partir de demà s´acabaran de treure.

En relació a les preguntes pendents de resposta del ple anterior de JxCat, intervé la regidora d'Urbanisme, Sra. Isabel Llari, i en relació a la pregunta de JxCat de l'anterior Ple referent a quins camins està previst arreglar amb la subvenció de la Diputació i si serà una prioritat arreglar el camí de Can Tiril que està en molt mal estat, respon que els dos camins que està previst arreglar un és el camí que va des dels Garrofers fins a Can Roca, en el qual s'hi troba Can Tiril. I el segon camí és el camí dels Francesos. Els treballs que es realitzaran serán un repàs de ferm, neteja de voreres, poda vertical i desbrossament del camí.

En segon lloc referent a la pregunta de quina previsió hi ha de resoldre la problemàtica actual d'haver d'utilitzar la cuba per buidar el sistema de sanejament de El Farell, vol fer un petit matís i diu que s'està utilitzant la cuba perquè hi ha un ús de les tovalloletes higièniques que es tiren als lavabos i que suposa que s'acumulin a l'estació de bombament, en els decantadors. Fa un prec a la ciutadania perquè redueixi l'ús d'aquestes tovalloletes i, si es fan servir, informa que el seu destí és la fracció rebuig i mai els lavabos. Constitueix un greu problema al qual s'ha fet front en repetides ocasions i fa saber que portem més d´una tona de tovalloletes retirades. Repeteix que es tracta d'un prec que fa a la ciutadania.

 

PRECS
1. Que en el calendari fiscal, enlloc de posar-hi guarderia municipal que hi posi Escola BresSol.

2. Agrair que hagin tret les banderoles del C/ Consolat de Mar per facilitar la il·luminació als vespres i nits.

JUNTS PER SANT POL

El Sr. Josep Parada diu que no té cap pregunta ni prec nou. I manifesta que no sap si els seus no son prou importants: La neteja de les herbes de les voreres ho va dir molt abans de l'estiu i continua igual, sense que s'hagi fet cap actuació. El pàrquing dels Garrofers també continua igual. El parc dels Gegants torna a estar fatal, els nens cauen, potser algun dia hi haurà alguna denúncia. Els contenidors, el camió de la brossa que interromp el trànsit... i repeteix que no n'hi ha cap de nova, però que si les fa i no serveixen de res doncs...

Respon el Sr. Alcalde que en absolut fan menys cas al seu grup que a d'altres i que intenten atendre tots els precs que se'ls trasllada. A vegades fer-ho efectiu no és tan fàcil, però trasllada que quedi clar que no són menys que qualsevol altre.

El regidor de Participació, Sr. David Hernández, respon també al Sr. Parada i li diu que li sap greu que es senti així i que en cap cas és la intenció. En relació a l'aparcament dels Garrofers, respon que sí que és veritat que potser algun cotxe ha sortit malament i també és veritat que falta senyalització; ja s'ha estudiat i el que es farà és que al pàrquing s'entrarà pel c/ Jacint Verdaguer i es sortirà per la Carretera Vella.

La Sra. Isabel Llari també respon al Sr. Parada i referent al camió de la brossa diu que hi ha estat a sobre i que li constava que s'havia canviat l'horari. Afirma que sí que hi ha estat a sobre i que ho tornaran a revisar. I per últim afirma que sí que agraeix totes les aportacions. Perquè la gestió del dia a dia no és sempre fàcil i totes les aportacions són benvingudes.

PSC

PREGUNTES

El Sr. Enrique Abad pregunta:

1.- En relació al pagament de la quota de l'associació de l'AMI, aquesta decisió es pren per acord plenari, per decret o per acord de Junta de Govern? 
Respon el Sr. Alcalde que es pren per acord de la Junta de Govern Local. El Sr. Abad demana torn de rèplica i manifesta que vol saber en quines Juntes de Govern es va acordar aprovar les quotes de l'AMI perquè van ser declarades nul·les.
Respon el Sr. Alcalde que no disposa de les dates en que es van aprovar aquestes quotes. Respon Abad que al seu dia, a instàncies de la Subdelegació de Govern, els acords d'aprovació de les quotes es van anul·lar i, per tant, entén que no procedeix l'aprovació de més quotes. L'alcalde respon que li passarà les dates.

 

2.- S'ha rebut el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora referent a la sol·licitud de responsabilitat patrimonial per part d'Amargant Patrimonial SL?
El Sr. Alcalde respon que ahir mateix i que s'està fent la seva valoració.

3.-En relació als pressupostos pel proper any, s'inclourà alguna partida per fer front a la responsabilitat demanada?

Indica el Sr. Alcalde que la resposta és no.

4.- Des del passat 1 de juliol es va presentar pel registre d'entrada el projecte d'enderroc de la nau i la pèrgola adossada d'Amargant. Els serveis tècnics han emès ja l'informe tècnic?

Respon el Sr. Alcalde que no.

PRECS

1.- Demana una sentència que ha tingut i se li ha extraviat i es troba datada a l'octubre de 2020. Diu que son 3 fulls. Tota la informació facilitada des de secretaria es refereix a aquesta sentència que està sol·licitant. En el ple de juliol, a una pregunta seva, el Sr. Alcalde va respondre que sí que hi havia una sentència ferma que ordenava l'enderroc de la nau d'Amargant i donava de termini 2 mesos, no per presentar el projecte, que, per cert, es troba en el “limbo” perquè es va presentar l'1 de juliol i els serveis tècnics encara no l'han informat. Es deia que la sentència era ferma i li interessa que se li faci arribar.

El Sr. Alcalde respon la primera petició i manifesta que avui mateix la secretària li ha enviat un correu amb la petició adjunta. També li indica que la secretària li ha corregit la intervenció que ell va fer al Ple i que ho té per escrit. Això és el que tenim. I afegeix: vostè sempre diu que fa bandera de fer complir la legalitat urbanística i, per vostè sembla que només recaigui en un procediment . Avui al migdia la secretària ja li ha enviat i per tant, ja se li ha respòs.

El Sr. Abad manifesta que el que se li ha fet arribar no el satisfà, que no és la sentència que ell demana.

El Sr. Alcalde replica dient-li que ho té tot per escrit i que és tota la documentació que tenim respecte a aquest tema.

 

2.- Indica que el camí del Mas Torpí es troba molt malament i cal arranjar-lo atès que és un camí d'accés a una finca.

Pel que fa al prec, li passo la paraula a la regidora de Medi Ambient. La Sra. Isabel Llari respon que si es tracta d'un camí públic tindrà la planificació de tots els camins públics.

Replica el Sr. Abad i diu que es un camí públic que està reconegut.

Mocions

Podeu tornar a veure el Ple clicant aquí.

 
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electrònic
Pujar al principi de la pàgina