Quines propostes es poden fer en un Pressupost Participatiu?

Tens dubtes sobre quin tipus de propostes es poden realitzar perquè puguin estudiar-se per part dels diferents departaments municipals?
La seva validació es farà en base als criteris general i econòmics que a continuació es detallen.

Criteris generals:
- Que siguin viables legalment i tècnicament
Hauran de ser propostes que s'ajustin a la legalitat vigent, així com a la normativa i al planejament urbanístic. La instal·lació de wifi gratuït no seria, per exemple, una proposta vàlida atenent a criteris jurídics.

- Que siguin de competència municipal
No es tramitaran propostes d'actuacions en espais o matèries que no siguin de competència de l'Ajuntament. Per exemple, les actuacions en carretera, autopista, platges o ferrocarril no són de competència municipal.

- Que sigui d’interès general
No es validaran propostes que es facin en interès d'una sola persona o col·lectiu reduït. El municipi en el seu conjunt n'ha de ser el beneficiari.

Criteris econòmics:
- Que siguin viables econòmicament
Propostes que es puguin executar amb la partida reservada per al Pressupost Participatiu i que no requereixin de despesa addicional.

- Amb un límit econòmic per proposta
Les propostes no podran superar els 80 mil euros en el cas de tractar-se d'una inversió (per exemple asfaltat de carrers, instal·lació de mobiliari urbà o altres millores a la via pública) i 20 mil euros si són propostes per a serveis (per exemple l'organització de cursos, excursions, línies d'ajuts, etc.)

- Que no estiguin ja previstes com a despesa ordinària o inversió de l’ajuntament
Si el pressupost municipal ja contempla la realització d'una despesa o inversió, o ja entra dins del Pla d'Actuació Municipal del govern, aquestes no seran tingudes en compte com a propostes.

Podeu formular les vostres propostes des d'aquest formulari.

Comparteix aquesta pàgina: