FAQS gran tenidors

Un gran tenidor és un propietari, entenent-se aquest com una persona física o jurídica, que sigui titular de més de 10 habitatges, excloent garatges i trasters, o que tingui una superfície construïda de més de 1.500 m2.

Què és la moratòria del pagament del lloguer COVID-19?

Atenent a la situació excepcional provocada per la pandèmia del COVID-19, que ha obligat a decretar l’Estat d’alarma i aconsellar el confinament de tota la població que no treballi en els sectors essencials, des del dia 2 d’abril és en vigor el Reial Decret Llei 11/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19; que ha decretat la moratòria pel pagament del lloguer per a les persones o unitats familiars afectades econòmicament per la pandèmia que acreditin una situació de vulnerabilitat.

En qualsevol cas, no es pot aplicar si prèviament no es demana l’ajornament al propietari, i hi ha un mes des de l’aprovació del Reial Decret Llei per a demanar-ho. Si no es fa aquesta petició d’ajornament dins aquest termini, posteriorment no hi ha dret a acollir-se a la mesura.

La moratòria en el pagament de la renda de lloguer s’aplica a residents en habitatges propietat de grans tenidors o gestionats per administracions públiques i no significa la condonació dels rebuts no pagats durant el període d’excepcionalitat, sinó l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer.

Amb aquest tipus de propietaris, a banda de la moratòria també existeix la possibilitat de reduir el 50% de la renda de lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents si el termini fos insuficient, amb un termini màxim de 4 mesos.

Pel que fa al parc administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, no caldrà fer la petició de moratòria, atès que la Generalitat ja es va avançar suspenent la facturació de tots els habitatges i locals que administra el mes d’abril i s’adreçarà als seus llogaters per requerir-los documentació, quan aquesta documentació), sigui necessària.

 

Quines són les opcions que m’ha d’oferir el propietari on resideixo?

El propietari té dues alternatives:

1. Reduir el 50% de la renda de lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents si el termini fos insuficient, amb un termini màxim de 4 mesos.

2. Portar a terme una moratòria en el pagament de la renda que s’aplicarà de forma automàtica i que afectarà també al temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents, prorrogables una a una, fins a un màxim de 4 mesos.

 

Quin és el termini de sol·licitud de la moratòria? I de resposta del propietari?

El termini de presentació de la sol·licitud al propietari serà d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei, sempre que aquest ajornament o condonació no s’hagués aconseguit per acord entre les parts, i disposarà de 7 dies laborables per donar resposta al llogater.

Comparteix aquesta pàgina: