Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Inici | └rea de TransparŔncia | Precs i preguntes del Ple del 31 de marš de 2022
Precs i preguntes del Ple del 31 de marš de 2022
Obrir/tancar men˙ lateral

JxCAT

 

PREGUNTES:

  

Demanem saber quina és la destinació final que té la partida 70 92000 11510 001 GRATIFICACIONS SERVEIS GENERALS (d'11.466,55 euros) del Pressupost del 2022. Des de quan s'abona aquesta bonificació i per quin motiu? Demanem al Govern que ens feu arribar lacord (decret, Junta de Govern o Ple) que aprova i justifica el pagament d'aquesta bonificació adjudicat a aquest lloc de treball en concret com un acte de transparència.

Quina quantitat s’ha abonat durant els anys 2020-21 i 22? Demanem al departament de RRHH ens faci arribar la valoració d'aquest lloc de treball que justifica el pagament.

Al passat procés selectiu de tècnic/ca de RRHH , quantes persones s!hi van presentar? S'hi va presentar la treballadora que actualment exerceix les funcions de dit lloc de treball?

No és habitual que suspenguin tots els aspirants i que quedi desert el procés sel.lectiu per cobrir una plaça de tècnic/a de Recursos Humans, quan actualment l'està cobrint una auxiliar administrativa laboral que fa les funcions sense tenir la formació adequada per a exercir aquest lloc de treball i se li està abonant un suplement per fer aquesta tasca. Quina formació real té la persona que actualment gestiona RRHH? En anteriors plens ja hem expressat la nostra queixa del funcionament d'aquest departament veient la quantitat d'instàncies presentades per treballadors municipals reclamant la revisió de la nòmina, doncs hi ha errades importants amb el que han de cobrar. I això els comporta un perjudici important.

Augmentar un sou (amb abonaments-gratificacions a la nomina amb un pagament trimestral, semestral o anual ) a dit sense cap acord, és una greu irregularitat i una discriminació vers la resta d'empleats públics, que segurament essent administratius fan algunes tasques de Tècnic i a qui els heu fet saber que no es poden revisar els sous fins la realització de la valoració de llocs de treball i que com podeu suposar, això crea mal ambient entre companys.

Al Ple del 25 de novembre passat ja varem fer la queixa del mal funcionament d'aquest departament i s'ens va respondre que no era urgent la plaça de Recursos Humans. Us preguem a que no s'aboni en cap altra nòmina aquests tipus de gratificació i exigim es tregui a concurs abans de l’estiu la plaça de Tècnic/a de Recursos Humans ja que amb l'anunci de nous processos selectius no l'hem vist reflectida.

Respon l'Alcalde que tota la informació que demaneu no la tinc al cap però us traslladarem la resposta per escrit de tot el que ens heu preguntat.

El que us puc avançar, el que us puc dir es que aquesta partida és una gratificació, no es tracta de cap complement. Per tant, no es cap canvi retributiu. Referma la posició que en els darrers 8 anys, sempre, el meu company Albert i jo mateix, hem defensat de que no s’han de fer canvis retributius fins que no es disposi d’una valoració de llocs de treball. No hem canviat aquesta postura. No hem canviat aquest model. No es un canvi retributiu. Es tracta d’una gratificació que es dona a la persona que està a Recursos Humans, doncs com ja sabeu la tècnica titular que hi havia va marxar i la feina de Recursos Humans, que es important, no es pot deixar de fer i la persona que hi havia, des del minut 1 va assumir totes aquestes funcions que feia abans una tècnica.

El fet de fer aquetes funcions, en un moment donat, creiem que s’ha de compensar d’alguna manera, i la única forma era a través d’una gratificació. La gratificació és temporal, no es consolida, es paga mentre es fan aquestes funcions i quan deixi de fer les funcions es deixarà de cobrar.

El que es va fer al seu dia va ser convocar aquesta plaça. Es va realitzar un procés i va quedar desert. Que quedi deserta la plaça no és responsabilitat meva sinó dels aspirants que s’hi presenten. Tampoc té a veure amb que hi hagués algun problema amb les  bases. No entenc a que ve ara aquest problema. Van ser els aspirants que es van presentar que no van arribar al nivell que s’exigia. 

I si la persona que ara hi ha, està fent aquesta feina, es que és prou vàlida. Així ho ha demostrat.

Per altra banda, reconeix que sí que hi ha hagut certes queixes en alguns tràmits de Recursos Humans. També ha de dir, però, que algunes d’aquestes queixes son errors que no els ha generat Recursos Humans sinó la gestoria adjudicatària del servei de gestió de nòmines. Ja els hi hem advertit i demanat que resolguin els errors. Possiblement el que hem fet malament des d’aquí és no denunciar-ho .  

Sí que hi ha endarreriments en certs tràmits, però intentem resoldre totes les incidències de la millor manera possible. Ja entenc que per cadascú el seu problema és el principal i que en algun moment estigui descontent en el temps de resposta. Sóc conscient que hi ha demores.

Però la persona que està fent aquesta feina l’està fent de forma molt bona. I des del minut 1 i es pot donar aquesta gratificació per assumir aquesta responsabilitat. Es pot donar una gratificació independentment de si té o no la carrera o la titulació de la funció que està cobrint. 

Evidentment, quan es pren aquesta decisió es pren conscientment i tenint en compte que no s’està produint cap il·legalitat ni irregularitat, tan pel bé de la treballadora com pel meu que en sóc el responsable, i també per no atemptar ni molestar a cap altre treballador de la casa, que sembla ser que últimament sí que s’han molestat.

 La informació més detallada la tindràs. Els imports no els tinc aquí. Us ho passaré detallat. Crec que cal posar en valor que el servei ha funcionat durant tot aquest temps. A vegades no s’hi posa. No sé el motiu del perquè. Aquest Departament vetlla perquè els treballadors/eres estiguin atesos, cobrin quan toca i  tinguin  la nòmina puntualment, però sembla ser que algú s’ha molestat perquè es dona aquesta gratificació per una feina que es fa molt ben feta.

Aquesta gratificació es fa des del 2020. Es va donar gairebé un any després de que es comencés a fer aquesta feina. Des del 2020 que està pressupostada aquesta gratificació i sobta que sigui ara que hagi sortit això. A partir d’aquí els imports no els tinc al cap: us els passaré.

 

Respon la Sra. Garrido dient que els darrers anys, que va estar com a alcaldessa, sí que el govern va regularitzar els sous dels tècnics, perquè era posar-los al nivell que els hi corresponia. El que fèiem es que primer s’aprovava amb els sindicats i es passava pel Ple i és veritat que ERC, a través del seu portaveu, recriminava perquè creiem que primer el que calia era fer  la valoració.

Fa constar que, de moment, s’està incomplint, del capítol 2, de les condicions del lloc de treball, l’article 6, punts 2 i 3 del conveni regulador de les condicions de treball, i llegeix textualment:

“6.2.- La Corporació podrà assignar al seu personal funcions, tasques o responsabilitats diferents a les corresponents al lloc de treball que desenvolupen sempre que resultin adequades a la seva classificació, grau o categoria, quan les necessitats del servei ho justifiquin i sense disminució de les seves retribucions. 

6.3.- Quan es realitzin treballs de nivell o categoria superior, mitjançant adscripció provisional, l’empleat/da tindrà dret a percebre les retribucions complementàries del lloc de treball desenvolupat, i sense que en cap cas es consolidin un cop deixi de fer-les. 

6.4.- Els canvis organitzatius, individuals i col·lectius que afectin el personal en la modificació d'alguna de les condicions de treball previstes en aquest Pacte, com també qualsevol norma que hagi de ser adoptada, es consultarà anticipadament amb els representants del personal en un termini mínim de 15 dies.” 

Això entenc que no s’ha fet. El que no diu aquí es que s’hagi de passar per Ple, tot i que nosaltres ho passàvem.

Pel que fa al tema gestoria, indica a l’alcalde que pot canviar de gestoria, si s’equivoquen sovint.

I respecte a  que quedés desert el procediment, no és que consideri que sigui culpa de l’alcalde; manifesta que potser el temari estava pensat per ajuntaments més grans. No és gaire habitual que quedi desert. Potser s’hauria de pensar, no sé, potser el Sr. David Hernández, que és expert en la matèria, podria donar-hi un cop d’ull a les bases.

 

Manifesta el Sr. Alcalde que discrepa en el sentit de que un regidor s’hagi de posar a fer o a revisar unes bases, podria considerar-se una ingerència. I afegeix, que les bases les va redactar una persona externa, lletrada, experta en Recursos Humans, per no aixecar sospites. Afirma van ser redactades amb criteris objectius. I no va quedar desert. S’hi van presentar aspirants però no van arribar a la puntuació que se’ls hi demanava. A més, se suposa que pel nostre ajuntament volem les millors persones i si les que s’hi van presentar no superen el nivell, doncs no el superen. Diu que no ha modificat cap salari ni cap complement. I sí, el que fèieu vosaltres, eren adequacions singulars. Jo he fet una gratificació, no he fet cap variació de salaris ni de complements, per tant, no hi ha lloc a aquest article llegit.

Respon la Sra. Garrido que li sembla perfecte que no s’hi posi a redactar bases, ella tampoc s’hi posava. Però diu que entén que es facin aquestes gratificacions per un període curt de temps, però en aquest cas es porten 2 anys.

Replica el Sr. Alcalde i diu que la gratificació no es marca per un temps, es fa mentre es fan les funcions. Afegeix que se’n fan més de gratificacions i  estic d’acord amb tu, algunes son per períodes de temps més curt. Però les gratificacions es donen durant el temps que s’estan realitzant les funcions i, si aquestes s’estan fent, creu que és de justícia que es donin: quan es deixin de fer les funcions, es deixarà de cobrar. 

Afirma que sí, que es tornarà a convocar la plaça, però mentrestant, la casa no s’atura i s’ha prioritzat això. I cada més hi ha nòmines, cada més hi ha incidències, els treballadors i treballadores necessiten que hi hagi algú a Recursos Humans. I es pot equivocar i quan ho fa, rectifica. I, repeteix que la feina es fa molt bé.

La Sra. Garrido li respon que mirin de ser àgils perquè nosaltres continuem considerant que això no correspon.

 

Com està el tràmit de revisió de l'Ordenança de Terrasses per poder resoldre el greuge comparatiu de la Terrassa del Rubys amb el Galet , terrasses instal·lades a la mateixa zona?

Es respon que s’hi està treballant. Fer una modificació no és fàcil. Intentaran fer-la que contempli totes les necessitats. Lamenta que no sigui tan ràpid com els establiments voldrien, però hi estem treballant, no està aturat. Espera poder donar resposta el més aviat possible.

 

Es va suspendre la Festa de la Policia Local, quan no fa gaire es va comunicar a tota la població la baixada de delictes. Aquesta festa es fa a totes les localitats a on hi ha Policia Local i és la manera de reconèixer o agrair la tasca que tenen encomanada. Ens agradaria saber el perquè es va suspendre?

El Sr. David Hernández respon la 3ª pregunta i manifesta que la festa de la policia s’havia de fer després de la Junta de Seguretat. Informa que estava preparada però que no hi havia quòrum i es va decidir anul·lar la diada. Quan els agents de la Policia diguin fem-la, es farà. Quan es tingui es farà, per agrair-los la feina que fan.

Hem observat que els integrants de la Junta de Patrimoni cobren indemnitzacions per assistir a les convocatòries de dita Junta. Des de quan es paguen aquestes indemnitzacions? Quants integrants la formen? Dels integrants qui cobra ( no demanem noms, si no a quin grup pertanyen) i quina quantitat? Hi Ha algun altra Junta o Consell que també és cobrin indemnitzacions?

L'Alcalde informa que se segueix tenint el mateix reglament de funcionament, que, si no s’equivoca es va aprovar l’any 2009. Els vocals son, un representant del consell de Medi Ambient, un designat pel Departament de Patrimoni- de la Generalitat de Catalunya, i un designat pels Amics de les Arts. Des del seu inici, al reglament ja es contemplava que podien demanar indemnitzacions, principalment per desplaçaments. No li consta qui les demana. Si que el representant dels Amics de les Arts, va demanar que si es donaven aquestes indemnitzacions, que s’ingressessin al compte de la mateixa  entitat a la qual representa.

Dit això, creu que ara, atès que es tracta d’un reglament del 2009 i com que algun dels membres representa un consell de Medi Ambient que ha deixat de fer les funcions, considera que potser ha arribat el moment de revisar aquest reglament i més quan s’ha posat ja en funcionament el Consell de Medi Ambient. Creu que potser caldria revisar el reglament, definir exactament quines són les finalitats de la Junta de Patrimoni i qui són els seus membres. Diu que la veritat és que no n’han parlat a la Junta de Patrimoni, però que a la propera se n’haurà de parlar.

Intervé la Sra. Garrido aclarint que ha preguntat si hi ha alguna altra junta o consell que també es cobrin indemnitzacions?

Respon el Sr. David Hernández que per part dels Consells Sectorials no.

Per quan està previst resoldre la problemàtica del fanal situat a Via Augusta concretament davant del 5A?

Respecte el fanal de Via Augusta que no funciona, indica la regidora Sra. Llari que ho faran arribar a Serveis Municipals.

 

La Plaça Torrent Arrosser s’ha de tornar a reparar? Demanem saber el cost total de l’arranjament d’aquesta plaça i el cost dels danys soferts al Restaurant Voramar.

Pel que fa a les despeses que han suposat les obres de la Plaça del Torrent Arrosser, ja fa temps que les van demanar.

La Sra. Llari torna a demanar que les formulin per escrit. I, afegeix que vol  fer constar la seva satisfacció atès que avui han tingut la primera reunió la regidora de l’oposició amb la regidora d’Urbanisme i manifesta que es posa totalment a disposició. A la Plaça del Torrent Arrosser, informa que s’acaba d’arranjar la part del paviment just davant de l’escala i que havia provocat danys a l’establiment. Pel que fa a la reforma de la plaça no està programada en aquest moment. Ara hi ha un volum important d’obres a SSTT i, si no es pot fer abans de l’estiu, es farà després.

 

Últimament ens arriben queixes de colònies de rates a diferents punts de la vila, s'ha augmentat el tractament de desratització?

La regidora de Sanitat, Sra. Gemma Olivé respon la presenta número 7 i informa de la conversa que ha mantingut amb la tècnica del problema de les colònies de rates. Diu que n’hi havia al Cementiri i que ja s’ha solucionat i demana que si es coneix que n’hi ha en algun altre lloc de la vila, que es faci saber.

El dia 1 de setembre de 2021 un particular va entrar una instància a on es demana instal·lar reductors de velocitat al c/ Fragata Numància i el canvi d'ubicació del pas de vianants, atès que la velocitat en que pugen i baixen els vehicles és perillosa. Dos mesos després rep resposta del Cap de policia de que està previst fer una actuació al pas de vianants entre la Plaça de l'Hotel i Fragata Numància, que una vegada feta aquesta reforma al pas de vianants, és valorarà la instal·lació dels reductors de velocitat. Aquesta obra estava prevista per el Gener del 2022. Realment per quan està previst fer aquesta obra? Els tècnics tenen clar que amb aquesta actuació del pas de vianants, n’hi haurà prou per reduir la velocitat dels vehicles?

Respecte els reductors de velocitat, el regidor de Seguretat, David Hernández informa que s’està buscant proveïdors per executar-lo, tant aquest com el de la Sènia. La meva intenció es elevar el pas de zebra del Fragata Numancia, 2, com a reductor de mobilitat i per ajudar a les persones que van en cadira de rodes, abans d’estiu. No puc donar data exacta. Tinc constància que els tècnics estan buscant pressupostos. Tant aquest, com el pas davant el Sorli , a la Sènia, que també s’elevarà.

Replica la Sra. Garrido que el pas de vianants del c/ Riera Vaquer amb el c/ Fragata Numància és perillós atès que els cotxes agafen molta velocitat.

El regidor Sr. Hernández afirma que si s’arriba, el farem.

 

Aprofitant que avui s'ha incorporat en Bernat Ferrer com a nou regidor per la CUP, voldríem saber com està l'expedient que es va iniciar per el tema del Sant Pol Doc i va suposar la renúncia a l'acta de Regidora de l'Anna Losantos. Demanem se’ns informi com a Grup Municipal i poder tenir la informació directa i real sense les especulacions del que es parli al carrer. En quin punt del procediment es troba l'expedient?

De l’expedient obert, informa que ja està tancat i que els regidors poden sol·licitar l’expedient per escrit i se’ls hi facilitarà.

 

Voldríem que ens informéssiu que està passant amb Radio Sant Pol , Doncs fa dies que no s'escolta, s'ha canviat la freqüència del 107,2?

El Sr. Alcalde referent a la pregunta de la  ràdio que es va tractar d’una incidència en el subministrament elèctric, una baixada de llum que es va aturar. Avui mateix s’ha arranjat. El nostre tècnic de Comunicació, que vetlla perquè la comunicació d’aquest ajuntament sigui la millor possible, ho ha resolt. 

La Sra. Garrido diu si no hi hauria algun sistema que hi hagués algun avisador?

Respon Alcalde que possiblement sí, i que miraran que no torni a passar.

 

Les obres programades a resulta del temporal Glòria estan executades totes?

Es respon que totes les obres del temporal Glòria en relació als desperfectes estant executades

 

Per quan es preveu fer la licitació de l'obra del canvi de Gespa al camp de futbol per engegar tot el procés que comporta el posar gespa nova?

La regidora d’Esports, Sra. Eva Pujol, respon aquesta pregunta referent a la gespa del camp de futbol i diu que en aquests moments s’està redactant el projecte executiu. Quan estigui s’iniciaran els tràmits d’aprovació del projecte i a continuació es licitarà l’obra.

 

JUNTS PER SANT POL

 

El Sr. Josep Parada, portaveu del grup municipal, expressa que, en primer lloc, vol donar les gràcies a la regidora Sra. Gemma Olivé perquè a la demanda del seu grup municipal sobre destinar a la platja un espai natural lliure de fum, li va comunicar que la decisió no passaria pel ple, que s’aprovaria per decret d’alcaldia. Manifesta que la regidora va tenir l’amabilitat de trucar-lo i li va dir que ja estava decidit i que seria a les Escaletes. 

Indica el Sr. Parada que com que ell sempre havia fet la demanda al Ple, voldria que quedés constància de la resposta rebuda i que tothom sàpiga que serà aquesta platja i afegeix que espera que prosperi la iniciativa i que s’acabi amb que totes les platges de Sant Pol es vegin lliures de fum, a més d’altres porqueries.

 

A continuació pregunta, referent a les actuacions que s’estan fent, com per exemple la del clavegueram del Torrent de l’Arrosser, que comporta el tall del trànsit a alguns carrers, només s’avisa per web o per telegram?. Es a dir, s’ha avisat als veïns amb temps o simplement s’ha fet un avís a través de telegram o per la web. Cal tenir en compte que no tots els veïns veuen les xarxes.

Respon el Sr. Alcalde que per les xarxes s’ha avisat, es procura fer amb antelació i també a través de la Policia Local. 

Passa la paraula a la regidora d’Urbanisme per si des de Serveis Tècnics s’ha fet amb els veïns d’alguns carrers en concret.

La Sra. Llari diu que pel que fa a les obres del Torrent Arrosser, tots els veïns dels trams han estat avisats. A més li consta que si les obres comporten talls de mobilitat, la Policia ha avisat també, amb notes informatives a tots els que tenen guals. El que no es pot evitar son les avaries sobrevingudes per l’execució de l’obra. 

Admet que sí que s’estan fent moltes obres i que són essencials. I encara que no llueixin són importants i s’han de fer.

Aprofita per demanar disculpes als veïns per les afectacions que puguin tenir. Informa que coincideix aquesta actuació amb el canvi de l’enllumenat al centre del poble.

El Sr. Parada aclareix que li han fet arribar la queixa, i que en concret li preguntaven per el tall del carrer Ferrocarril.

Informa la Sra. Llari que, de moment, el c/ Ferrocarril encara no resulta afectat. La previsió és que  les obres han d’estar fetes abans de Sant Joan. Però bé, si no s’hi arriba es canviarà de tram.

Els veïns tan bon punt resultin afectats se’ls avisarà prèviament.

Podeu tornar a veure el Ple clicant aquí.

 
Versiˇ per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electr˛nic
Pujar al principi de la pÓgina