Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Notícies
Obrir/tancar menú lateral
Oberta la convocatòria 2022 d'ajuts al lloguer per a majors de 65 anys

Ja s'ha obert el període per sol·licitar subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d'exclusió social. L'ajut va dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més.

El termini per presentar les sol·licituds es va obrir el 25 de febrer i es mantindrà fins el 29 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).

Requisits importants:

  • L'import màxim de lloguer establert per la convocatòria és de 800€. Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb mobilitat reduïda reconeguda, s'estableix un límit de l'import màxim de lloguer mensual de 900 euros en tot el territori de Catalunya.  
  • Els ingressos a declarar són els de l'any 2020. En cas de presentar la declaració de la renta, es tindrà en compte l'import resultant de la suma dels ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l'estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420 (ajut exercici 2019). La base d'estalvi (casella 460) no pot ser superior a 500€.
  • No es demanen ingressos mínims, per tant no hi ha declaració jurada d'ingressos. 
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de la finca, ingrés en compte o Bizum. No s'accepta cap tipus de pagament en metàl·lic.
  • Al rebut ha de constar-hi, com a mínim, la identificació de qui paga, de qui cobra, l'import del lloguer i la mensualitat corresponent.
  • Acreditar que l'arrendatari ha pagat la fiança a l'arrendador.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

 

Com presentar les sol·licituds:

Per reduir al màxim la mobilitat i evitar contagis és molt important que, en la mesura del possible, les persones sol·licitants presentin la documentació per les següents vies:

 

Documentació relacionada:

Resolució TES/662/2020, de 9 de març (bases de la convocatòria)
Resolució DSO/414 /2022, de 18 de febrer (convocatòria)
Model de sol·licitud
Model SEPA
Informació Ajuts Lloguer 2022 (els vilatants de Sant Pol cal que s'adrecin a l'Oficina d'Habitatge de Calella, enlloc del Consell Comarcal)

 

  • Documentació a presentar:

- Model de sol·licitud
- DNI/NIE/Passaport de tota la unitat de convivència
- Contracte de lloguer
- Rebuts de lloguer pagats fins a la data
- Sol·licitud transferència bancària per a pagaments (SEPA)
- Si fos el cas: llibre de família, carnet de discapacitat

Temes relacionats
Publicació 09.03.2022
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electrònic
Pujar al principi de la pàgina