Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Inici | └rea de TransparŔncia | Precs, preguntes i mocions del Ple de l'1 de juliol de 2021
Precs, preguntes i mocions del Ple de l'1 de juliol de 2021
Obrir/tancar men˙ lateral

En primer lloc, es passa a contestar les preguntes entrades pels diferents grups
municipals per escrit.

PSC-CP – Preguntes presentades per escrit

El Sr. Alcalde llegeix les preguntes:

Con relación al contencioso que ésta Corporación mantiene con la empresa Amargant de esta localidad le pido que nos informe sobre las cuestiones que a continuación le detallo:
1- Respecto a la orden de derribo de la nave/almacén y pérgola que este industrial tiene construidas en terrenos de seguridad de Autopistas, cuáles son los motivos por los que, hasta la fecha no se ha procedido a ejecutar la citada ordenanza?

Respon el Sr. Alcalde que referent a l'enderroc de la nau i pèrgola, quina llicència va ser declarada nul·la de ple dret pel Ple d 'aquest ajuntament, foren presentats 3 recursos contenciosos administratius per part de la mercantil propietària. La última sentència, que ja es ferma, es va dictar a l'octubre del 2020. L'obligat al compliment d'aquesta sentència és la mercantil afectada. El termini per complir voluntàriament la sentència és de 2 mesos. Des del gener d'aquest any s'estan fent gestions amb la propietat de la nau i pèrgola per establir un calendari pel compliment de les ordres judicials. Si en un breu període de temps no s'obté resposta, l'ajuntament haurà d'instar les accions que corresponguin i que siguin necessàries per al seu compliment forçós en via subsidiària.

2- Tiene intención de aplicar algún plazo de ejecución y si fuere así, para cuando estaría establecido?

L'Alcalde respon que els terminis no els marca aquesta alcaldia sinó que, en primer terme els marcarà el jutjat competent i, si finalment aquest ajuntament ha d'executar subsidiàriament l'enderroc, els terminis els marcaran els procediments administratius que s'hagin d'executar.

Aquests procediments seran, entre d'altres:
a) modificació pressupostària si fos necessari, ja que caldrà tenir consignació pressupostària suficient per fer front a les despeses que s'originin per aquest concepte;
b) licitacions dels projectes;
c) redaccions i aprovacions projectes;
d) licitacions de les obres a executar .

Per tant, a data d'avui, aquesta alcaldia no disposa ni pot donar un termini en concret .

A continuació el Sr. Alcalde, passa la paraula al regidor de Governació, Sr. David Hernández que respon una pregunta que va quedar pendent al plenari anterior, manifestant aquest que en relació a quantes denúncies per ús indegut o infraccions dels vehicles de tracció personal s´havien posat des del maig, la resposta és 12.

El Sr. Abad demana la paraula, atorgada manifesta: “Cuando en la respuesta se habla de un plazo, le gustaria saber de cuánto tiempo se habla. ¿Estos trámites administrativos cuales són?”

El Sr. Alcalde repeteix que no li pot dir de quins terminis estem parlant, atès que tot depén dels tràmits que s´hagin de fer i dels tempos de que aquests tràmits disposin, cosa que no pot aclarir-li perquè això ja es cosa dels tècnics municipals, i li torna a referir els tràmits que anteriorment ha esmentat.

El Sr. Abad indica que en els pressupostos hi havia una quantitat consignada per si l´ajuntament havia d´executar l´enderroc subsidiàriament. Li sembla que 170.000 euros.

El Sr. Alcalde li respon que com bé sap els pressupostos son això , estimacions.

El Sr. Albert Font indica que estem parlant de l´altra nau. La xifra indicada pel portaveu del PSC es referia a l´altra nau, que finalment va executar la mateixa mercantil.

El Sr. Abad diu que “no acaba d´entender cuando habla de la demandada que Amargant habia ejecutado un derribo”

Aclareix el Sr. Alcalde que la nau sense llicència està desmuntada.

A continuació, el Sr. Alcalde passa la paraula als portaveus dels grups municipals per si tenen precs o preguntes per formular.

Preguntes formulades oralment:

JxCAT

El portaveu del grup municipal enuncia les següents preguntes:

1. A l´aparcament dels Tints hi ha les tanques que delimiten la zona verda amb l´aparcament en molt mal estat . Està previst substituir-les o reparar-les?

El Sr. David Hernández, regidor de Governació, respon la primera qüestió dient que en pren nota.

2. Neteja de carrers a les urbanitzacions. Veïns ens fan arribar queixes que no es passa a netejar. Quin pla de neteja hi ha a aquestes zones?

El regidor de l`àrea de Serveis , Sr. Albert Font, reconeix que les queixes son bones i motivades. Fa esment però que els dos xofers de la màquina gran es troben tots dos de baixa mèdica. I que la màquina segona es troba actualment al taller. Afegeix que amb els efectius que tenen fan el que poden i s´està treballant per buscar una solució .

3. Quan disposarem des de l´oposició de l´espai a l´Ajuntament per poder reunirnos i poder rebre a persones que es vulguin reunir amb nosaltres?

L'alcalde indica que els espais disponibles s´han hagut d´anar aprofitant i reaprofitant pel tema COVID. L´espai previst pels grups municipals, actualment Serveis Tècnics està ocupant vàries plantes de l´edifici . Refereix que, tot i que la pandèmia està baixant, no pot assegurar quan es podrà disposar d´aquest espai. Li agradaria poder donar una resposta i una data definitiva però no ho pot fer.

4. Les obres del Torrent Arrosser es van licitar per 15.688 € + IVA, però ja s´ha aixecat la plaça 4 vegades. Quan costaran les obres del Torrent Arrosser? Quina problemàtica hi ha perquè s´hagi hagut d´aixecar tants cops? Els desperfectes que es van realitzar al Restaurant Voramar, els assumirà l´Ajuntament o l´assegurança de l'Ajuntament?

Respon la regidora de l´àrea d´Urbanisme, Sra. Isabel Llari qui corrabora els inconvenients d´aquesta obra. S´ha hagut d´aixecar parcialment la plaça en dues ocasions més.

Indica que encara no disposa del cost real i que al proper ple el facilitarà. Segueix informant que en aquesta obra hi han intervingut 3 empreses diferents. Després de l'evidència que el local del Voramar va tenir filtracions després de la primera actuació, es va veure que la impermeabilització no era correcte. De la segona empresa que hi va actuar, a hores d´ara s´està valorant si va haver-hi mala praxis, atès que ha estat necessària la intervenció d´una tercera empresa per acabar de solucionar les filtracions. Informa que caldrà veure finalment qui se´n farà responsable dels desperfectes del local. Atès que la temporada turística ja ha començat, s´ha considerat juntament amb els responsables del Voramar que els treballs de reparació s´executaran passada aquesta temporada. Tant bon punt es pugui intervenir si no ho fa l'empresa responsable ho farà l´ajuntament atès que es tracta d´una concessió municipal.

Demana la paraula el Sr. Arozamena i en relació a les respostes donades, les quals agraeix vol fer constar que, respecte la neteja, esperen que els treballadors es puguin recuperar el mes aviat possible i que es pugui trobar una solució, també prompta per les urbanitzacions.

Pel que respecte a les obres de la plaça del Torrent, agraeix la resposta a la regidora i demana que si al ple de finals de juliol es tenen dades concretes i de si s´ha determinat males praxis i els costos derivats, agrairà que es doni resposta.

JUNTS PER SANT POL

El Sr. Josep Parada, portaveu del grup municipal, exposa que al passat ple va fer una petició sobre platges saludables i la regidora de Platges la va acollir molt bé i voldria saber si s´ha endegat alguna actuació al respecte aquest any o no encara. Respecte la deixalleria municipal pregunta si continua vigent el descompte d´un percentatge per utilitzar-la més de 5 vegades l´any o més de 10 i si aviat tindrem el carnet i no haurem de portar els paperets.

Referent a la neteja de la via pública fa constar que sí que es veritat que als carrers de la urbanització dels Garrofers la neteja ha baixat de qualitat. Fa l´observació que un treballador de la brigada neteja manualment i agraeix que es mantinguin nets els carrers, no obstant manifesta que les herbes que surten a les voreres estan trencant el paviment i provoquen caigudes. La seva néta ja ha caigut 2 vegades, demana si poden passar els operaris de neteja a retirar-les.

Respecte aquesta última pregunta, el regidor de Serveis, Sr. Albert Font, manifesta que en pren nota.
La regidora de Platges, Sra. Gemma Olivé, diu que encara no pot donar-li resposta a la primera qüestió que ha plantejat i que al ple ordinari del mes de juliol intentarà facilitar-li.

La regidora de Medi Ambient, Sra. Isabel Llari contesta que les bonificacions de la taxa per la prestació del servei de residus municipals continuen essent les mateixes. I pel que fa al control d´usuaris l´explicaran quan es posi en marxa que serà quan s´acabin les actuacions de les obres a la deixalleria, que espera que sigui abans de mes.

PSC-CP

El Sr. Abad diu que vol demanar un simple aclariment respecte a quin desmantellament de nau es referia el Sr. Alcalde, la qual cosa aquest aclareix.

En relació al tema “banderes” manifesta que:
Qué pasa que no se cumple con la ley? En la comisaria no estan puestas las banderas como manda la ley, la sentencia. La bandera española instalada en el ayuntamiento, está siempre enroscada y atada, en cambio, por ejemplo la senyera, cosa que me alegro, que es la representativa de Catalunya, la única que hay, ondea al viento; en cambio la de España, la del Estado, está siempre enroscada, como si estuviera atada al mástil y nunca, nunca se suelta. Ya sabe que la Ley de Banderas, al respecto, entendiendo estas cuestiones dice que las banderas, me parece que es en el punto dos, han de ondear al viento. Y luego el tema de la presencia de las banderas, sobre todo la del Estado y la de Catalunya delante de la policia, no estan en los màstiles. ¿Sr. Alcalde qué piensa hacer al respecto?”

Respon el Sr. Alcalde respecte les banderes instal·lades a l´ajuntament que els fenòmens atmosfèrics son molt capritxosos, què vol que li faci, si s´emboliquen, que quan faci una forta ventada segurament es desenroscarà. Em sembla que no hi ha cap llei de banderes que estableixi que deixi de bufar el vent o no. És un tema climatològic que no depèn de nosaltres.

En quan al tema de la Comissaria, el Sr. Alcalde passa la paraula al regidor de Seguretat, Sr. David Hernández per si vol afegir alguna cosa. Aquest manifesta que només dues qüestions:

1r.- La comissaria es de la Policia Local de Sant Pol i no és una comissaria d´una Policia Espanyola.

2n.- I fer onejar als màstils de la Comissaria una bandera monàrquica, imposada i repressora, que no representa a Sant Pol, és la ultima, de les ultimes de les ultimes prioritats que té com a regidor de Seguretat.El Sr. Abad demana a la Sra. secretària que el literal de la resposta del Sr. David Hernández consti en acta.
A la qual cosa respon el Sr. Alcalde indicant que es una petició bastant absurda perquè tenim la secretària sempre ho fa constar . I vol afegir que en relació a les banderes, no sap si per qüestions socials o climatològiques, les que es col·loquen desapareixen sempre i, ara mateix diria que no en tenim cap, se n´haurien de comprar.

Demana el Sr. Alcalde al Sr. Abad si té alguna pregunta més responent aquest que només vol fer un aclariment i manifesta:
“Con respecto a la comisaria es una institucion pública i la ley de banderas actual dice muy claro que éstas han de ondear en todos los edificios públicos, sea una comisaria, un ayuntamiento, en todos los edificios públicos. Estamos en Cataluña, estamos en España y estamos sujetos a sus leyes”.

Mocions

Podeu tornar a veure la sessió plenària clicant aquí.

 
Versiˇ per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electr˛nic
Pujar al principi de la pÓgina