Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Inici | └rea de TransparŔncia | Precs, preguntes i mocions del Ple del 29 d'abril de 2021
Precs, preguntes i mocions del Ple del 29 d'abril de 2021
Obrir/tancar men˙ lateral

Precs i preguntes per escrit:

JuntsxCat

L'Alcalde dóna compte de les preguntes formulades per escrit pel grup de Junts per Cat, amb registre d’entrada 2021/2635, de data 23/04/2021, les quals es transcriuen i  es responen seguidament:

1.- El detall de les despeses de la Festa de Reis del 2021.

Respon la Sra. Anna Losantos, regidora de cultura, i indica que el total de despeses de la Festa dels Reis d’aquest any ha estat de 9.127,94 euros, que inclouen des del lloguer de roba, tot el material que es fa utilitzar com estaques, torxes, lloguer lavabo, equip de so, muntatge decorat, 2 patges reials, actuació del músic i titellaire, l’actuació dels malabars i els zanquers i el petit càtering que es va oferir a les persones voluntàries.

 

2.- Quantes peticions hi ha hagut a través de les bases socials pel títol  gratuït de transport per desplaçar-se per visites mèdiques?

La regidora de Serveis Socials, Sra. Gemma Olivé  respon que, des del 30 de juliol de 2020, data en que es va aprovar l’ampliació de barems econòmics i també es va aprovar la targeta de transport per a majors de 65 anys. Des de llavors dóna compte que s’han formulat 8 trucades demanant informació i ha tingut entrada una instància demanant ajut que va ser denegada per sobrepassar amb escreix el llindar econòmic establert.

 

3.- Del 1r trimestre del 2021 amb la deixalleria en gestió directa per part de l’ajuntament, voldrien informació sobre nombre d’usuaris, dades de matèries recollides per fraccions i dades econòmiques a costos del funcionament.
Totes elles amb la comparativa del 1r trimestre del 2019 i 2020, degut a la situació excepcional de la COVID.

La Sra. Isabel Llari respon la tercera pregunta i fa la següent intervenció:

Totes aquestes dades que facilitarà no son del tot definitives atès que falta el balanç trimestral i la liquidació que falta fer i que quan es tingui, es farà arribar a tots els grups municipals.
Abans de tot vol dir que de moment, per nosaltres, les dades són del tot dades positives.

Abans de començar a explicar les dades de gestió d’aquest primer trimestre de gestió directa de la deixalleria, que considerem del tot satisfactòries, que la feina realitzada no es podria realitzar sense la implicació i motivació del personal municipal d’Urbanisme i Medi Ambient, en especial de Medi Ambient que des del primer moment s’han implicat de forma molt activa en el projecte.

Esmentar també que la comparativa amb els exercicis anteriors no és significativa ja que les dades facilitades pel Consell Comarcal de les anualitats anteriors no estaven segregades ni per procedència i ni tant sols mensualment, factor que dificulta poder explotar les dades de forma fiable.

Del primer trimestre dels exercicis 2019 al 2021, les dades d’entrades són les següents:
2019- 1329 entrades
2020- 2160 entrades
2021- 1915 entrades

Considera que la reducció d’aquest 1r trimestre del 2021 en relació al 2020 es deu a que es porta un millor control dels usuaris. Tot i que indica que encara no s’ha posat en marxa el programa de control d’usuaris i registre de la deixalleria.

Pel que fa a les comparatives entre els dos municipis, d’aquestes 1915 entrades registrades, 828 corresponen a usuaris de Sant Pol i 1060 a usuaris de Sant Cebrià.
No pot detallar però quines dades corresponen a particulars i quines a industrials.

Pel que fa a dades de recollida de fraccions, manifesta que, a grans trets, seguim amb 2 fraccions estrella: la vegetal i la runa. Però sí és cert que hi ha hagut una reducció de volum d’un 3% d’entrada. A nivell de quantitats si comparem, al 2019 es van recollir 385 tones al 1r trimestre; al 2020, 574,87 tones recollides al 1r trimestre; i  el 2021 estem a  560 tones recollides al 1r trimestre.

Indica que la comparativa dels 3 anys és difícil perquè el 2019 i 2020 s’ha hagut de fer una valoració conjunta estimada perquè no es facilitaven les dades segregades, ni tant se val en els volums.
Hi ha un canvi significatiu que és el que explica que la gestió sí que ha canviat i el control i seguiment del transports de contenidors també. La franja que més  s’ha reduït és la dels banals, que és l’equiparable al rebuig domèstic, que dins la deixalleria està tan barrejada que  no es pot separar.

Pel que fa a la recollida de banals dels  019 no es disposa de dades, per tant no es pot comparar.

Del 2020 es van recollir  147 tones al 1r trimestre
El 2021, s’ha produït un 50% de reducció atès que se n’ha recollit 72 tones de banals durant el 1r trimestre.

Si hem de valorar la gestió de la deixalleria i destacar alguna dada és aquesta, és que anem reduint el volum de banals que portem a la incineradora i que com tots sabem cada vegada costarà més car.

Pel que fa a les dades econòmiques, durant el primer trimestre del 2021 s’observa un 36% de reducció de despesa respecte el mateix trimestre del 2020 pel que fa a la gestió del transport, i a la gestió de les diferents fraccions.

Cal dir que en el primer trimestre del 2019 es van gestionar un total de 385 tones, amb una despesa de gestió i de transport de 25.489,€;  el mateix període del 2020, tot el volum de gestió va augmentar a  574 tones, suposant un cost de 46.759,69€ , i ara en aquest primer trimestre dels 2021, havent rebaixat un 2,5% el volum de recollida de les fraccions que han entrat, el cost s’ha reduït i  ha estat de 29.630€ .
L’objectiu de reducció de volum encara no s’aconsegueix, però sí que hi ha una reducció de costos.

Aquesta reducció de la despesa ve donada per un millor control dels transports de contenidors, que arriben sempre plens als gestors acreditats i per un  millor triatge i classificació de la fracció resta (banals) que s’ha vist reduïda en més d’un 50%.

Un dels objectius de voler gestionar directament la deixalleria obeeix a que, a part d’aconseguir una reducció de volums i una reducció de despesa, es volia assumir una millora del servei públic que es vol donar.

Destaquen les fraccions de vegetal i runa com a més considerables. Aquestes fraccions caldrà analitzar com es veuen reduïdes en el moment en que es posi en funcionament el cobrament dels preus públics aprovats, mitjançant  el programa de gestió que esperem que estiguin en funcionament a finals del segon trimestre.

Manifesta que disposa de les dades detallades  per si les necessiten.
Pel que fa als costos de gestió comuns, a nivell d’infraestructures i demès, explica que espera que abans de l’estiu ja s’hagi portat a terme la remodelació de les instal·lacions, amb el tancament, l’enllumenat, telefonia, així com la posada en marxa de l’aplicació informàtica, del programa de gestió abans de l’estiu. De poder fer un pesatge i aplicar ja els preus públics aprovats. Espera que aquelles persones que porten un volum considerable, en el moment en què se’ls apliquin els preus públics, deixin de venir.
Destaca que pel que fa a la bàscula, aquesta ja es troba en funcionament, que no ho havia estat mai, i que és totalment necessària per portar un control del volum de deixalles.
Reitera que espera que abans de l’estiu es pugui posar en marxa el programa de gestió, moment en el que es començaran a aplicar els preus públics fixats .

Explica que totes aquestes millores ,que espera que abans de l’estiu es puguin tirar endavant suposen un cost de 69.211,16€ d’inversions.

Aquestes son les dades que poden avançar i el detall el tindran quan s’aprovi el balanç.

El Sr. Arozamena, portaveu de JxCat manifesta que es donen per contestats amb les preguntes formulades per escrit.


Precs i preguntes orals

JuntsxCat

1.-Quina previsió es té des de l’Ajuntament per reforçar els laterals del Torrent de Morer a l’alçada del Camí de Golinons?

La Sra. Llari demana aclariment al Sr. Arozamena respecte la primera pregunta, responent aquest que els veïns els han fet arribar que quan hi ha pluges, el torrent de Morer s’envasa i l’aigua salta en aquest indret i quina previsió es té des de l’ajuntament de poder solucionar aquest problema. Respon la Sra. Isabel Llari que la previsió és poder actuar tan bon punt ens posem d’acord amb l’ACA. Sí que es veritat que l’actuació que s’ha de fer allà requereix l’autorització de l’ACA, però és cert que des de l’ajuntament no ens estem posant d’acord . També és cert que cal fer aquesta actuació. Però com tots sabem al Domini Públic Hidràulic  no podem actuar directament. Amb els veïns ja hem parlat i veurem quina actuació és factible, sobre tot en previsió de futures pluges.

 

2.-Qui ha executat la demolició de la guingueta dels Banys Lluís? I qui s’ha fet càrrec de les despeses?

El Sr. Alcalde indica que qui ha executat l’enderroc de les restes que quedaven, després de l’incendi de la guingueta dels Banys Lluís, ha estat una empresa especialitzada en enderrocs i retirada de materials altament contaminants, Empresa Cases, que es tracta d’una empresa autoritzada per poder fer la retirada d’aquests materials, atès que la coberta cremada era de fibrociment (amiant).

Informa que, subsidiàriament, ha hagut d’actuar l’ajuntament per urgència motivada pel perill per la seguretat i salubritat públiques.

Es va requerir a la Demarcación de Costas del Estado a Catalunya que actués urgentment, donant-li un termini de 72 hores . I atès que no ho va fer, va actuar l’ajuntament a càrrec d’aquélla Administració, atès que no es podia demorar més l’enderroc.

Una vegada es disposi de la liquidació de les despeses de l’execució subsidiària, aquestes es repercutiran i requeriran a Demarcación de Costas del Estado.
Aquesta primera fase ja s’ha acabat.

Quedarà una segona part per intervenir, que és la retirada de la solera. Si Demarcación de Costas no actua amb l’execució d’aquesta segona part, l’ajuntament tornarà a seguir el mateix procediment.

Manifesta que entenen que aquestes despeses no les ha de pagar Sant Pol sinó Demarcación de Costas del Estado a Catalunya que son els titulars d’aquestes estructures, sinó que l’ajuntament s’avança per protegir als ciutadans i usuaris de la platja.

El portaveu de Junts per Cat, Sr. Alexandre Arozamena, i diu que referent als Banys Lluís a l’enderroc, esperen que el retorn de la quantitat de les despeses que s’han ocasionat a l’Ajuntament es faci el més aviat possible. I pregunta si es té ja la dada de l’import del cost.

El Sr. Alcalde respon que no vol dir un import que no s’ajusti.

I la Sra. Isabel Llari, regidora d’Urbanisme, intervé i informa que aquestes despeses pugen un total d’uns 30.000€ i escaig, que inclou la neteja de la platja i la demolició de les instal•lacions, deixant la solera. Reitera que la teulada de la guingueta era de fibrociment i aixó requerí una actuació d’un cost més elevat.

El Sr. Arozamena demana tenir la resposta per escrit a les preguntes per escrit, responent el Sr. Alcalde que se’ls hi farà arribar.

 

3.-Per què no es va permetre posar taules a la Plaça de l’Hotel, complint les mesures sanitàries, durant la Fira del Formatge celebrada aquest diumenge 25 d’abril de 2021?

La Sra. Anna Losantos, regidora de Promoció Econòmica, respon la tercera pregunta i refereix que, com  en qualsevol acte programat, sobretot els programats per les entitats, sempre els hi hem explicat que tot el que es pogués fer amb les mesures es faria. Llegeix la regidora el que diu el PROCICAT, en relació als actes als espais públics:

“En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes. S’exceptuen de la prohibició de consum d’aliments i begudes en espais públics els àpats que es puguin fer a l’aire lliure en les sortides escolars, en les activitats d’intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu permeses.”

La Fira del Formatge no es trobava dins de cap d’aquests supòsits i per això no es van poder posar taules allà.

Prec: al Parc del Litoral hi ha excrements de gos diàriament, tant als camins de terra com a les zones amb gespa. Per un costat, demanem a la ciutadania que siguin cívics i recullin els excrements dels seus animals domèstics. Per altra banda, sol·licitem a l’equip de govern un major control per minimitzar en la mesura que sigui possible aquestes conductes incíviques. Recordar que a les zones amb gespa del Parc del Litoral hi juguen criatures petites i aquesta situació és molt desagradable i molesta pels pares i nens.

El Sr. Alcalde manifesta que pren nota del prec formulat i manifesta que es sumen a la crida al civisme efectuat.

La Sra. Gemma Olivé expressa que, en relació al prec, i com a regidora de Sanitat, es suma a la queixa per l’incivisme de la gent;  cal netejar i recollir els excrements dels gossos i netejar amb aigua l’orina.

També vol recordar que, a partir de l’1 de maig, es restringeix l’accés a la zones  verdes a partir de les 20 h., atès que cal deixar l’espai als nens.

Manifesta que va intentar i donar confiança als propietaris de gossos, però adverteix que si es continua amb aquesta mala praxis potser caldrà restringir de nou.
Indica que no podem tenir ni un policia ni un agent cívic darrera de cada propietari de gos. Cal ser conscients i cívics i els propietaris han de ser responsables dels animals que tenen.

Junts per Sant Pol

El portaveu del grup municipal, Sr. Josep Parada, formula les següents qüestions:

1.- El desmuntatge de la Platjola a qui correspondria?

Respon el Sr. Alcalde que el cas de la Platjola és diferent de la situació dels Banys Lluís. Informa que també correspon a Demarcación de Costas fer l’enderroc, però probablement aquesta també té els seus problemes jurídics/legals.

Diu que, no obstant, la coberta de l’antic pàrquing també és de fibrociment. I del que queda de la  guingueta i la coberta del pàrquing estem a l’espera de l’actuació de Demarcación de Costas del Estado.

La intenció municipal és resoldre la situació el més aviat possible i s’estan fent les gestions oportunes. El millor seria que tot anés fora.

Afegeix que, si no fos perquè retirar fibrociment és costós, potser ja s’hauria estimbat, però cal planificar-ho bé.

Insisteix en que la competència és de Demarcación de Costas del Estado i que, no obstant, si sorgeix alguna situació de perill, haurem d’actuar subsidiàriament, però de moment aquests risc no existeix.

El Sr. Josep Parada diu que no sabia si corresponia a Adif o a Costas o a Renfe

El Sr. Alcalde manifesta que sembla ser que entre Adif i Costas tenen els seus embolics i caldria que les dues administracions es posessin d’acord i que no haguéssim de ser els ajuntaments els que hem d’actuar.

Respecte a la 2ª pregunta passa la paraula als demès regidors i que vagin responen segons la regidoria.

 

2.- Com estan els pressupostos participatius que es van aprovar? Li consta que la Calistenia que s’ha instal·lat al parc del litoral ja s’ha executat, però i els altres? Voldria informació al respecte.

El regidor de Participació Ciutadana, Sr. David Hernández, respon que des de la regidoria tenen pendent una notícia de l’estat d’execució de les propostes aprovades resultants dels pressupostos participatius de l’any passat.
Recorda que es fins el 20 de maig que es poden fer aportacions al pressupost participatiu.

La Sra. Isabel Llari, regidora de Medi Ambient, informa que de la col·locació de pedals als contenidors de brossa s’han anat col·locant començant per les zones de més afluència. Suposa que entre aquesta setmana i la que ve podran passar la informació d’on s’han col·locat els pedals.

Pel que fa a col·locar contenidors de recollida d’oli domèstic, se’n col·locaran 2, un es podria ubicar per sota del Parc dels Gegants i l’altre al Parc del Litoral, a la zona de contenidors.
Tan bon punt es tingui confirmat es publicarà la notícia.

La regidora d’Esports, Sra. Eva Pujol, fa constar que es van retirar les antigues instal·lacions de calistènia i se n’han col·locat de noves. Manifesta que han tingut molt bona acceptació.

Per l’skatepark s’està buscant la millor ubicació, segurament al costat de la que està al pavelló,  i pel que fa al rocòdrom, també s’hi està treballant per buscar l’indret idoni.

La regidora de Promoció Econòmica, Cultura i Festes Populars, Sra. Anna Losantos, comunica que pel que fa a la senyalització de rutes de turisme i esports, s’hi està treballant per recuperar rutes marcades pel Centre Excursionista de Sant Pol i, també, per anar elaborant noves rutes i a més, afegir-ne de bicicletes.

Pel que fa a l’escola de música, declara que s’ha encarregat un estudi de viabilitat de l’escola de música i dels corresponents possibles models de gestió per tirar-ho endavant.

El Sr. Parada respon donant les gràcies a tots per les seves explicacions.

PSC

Pren la paraula el Sr. Sandalio del Rio, portaveu del grup municipal, i formula una petició/suggeriment: Ara que ja portem un parell de mesos parlant, creu que queda clar que el projecte aprovat del que ha de ser el nou institut no és adequat. Demana que es pari el tema, que s’hi reflexioni. S’està projectant una obra que ha de tenir un molt llarg termini d’utilització (més de 70 anys) i cal tenir en compte les necessitats, no solament les presents sinó també les futures. Creu que s’hi està treballant amb massa urgència. Perquè no pareu, feu una reflexió i feu un projecte de futur adequat?

Respon el Sr. Alcalde que l’opinió de l’Equip de Govern és que sí que és un bon projecte, que dóna solució a un problema que s’arrossega des de fa més de 7 anys. Insisteix en que creuen que sí que és un bon projecte, que sí que té futur i que sí que donarà solució als joves i nens del nostre municipi. Afirma que en aquests moments l’Equip de Govern no té cap intenció d’aturar-lo atès que creuen fermament que és una bona solució.

Demana intervenir la Sra. Eva Pujol, regidora d’Educació, per reafirmar que correspon al Departament d’Educació la validació del projecte i els informes rebuts fins ara, sempre han estat favorables. Per tant, considera que l’afirmació del Sr. Del Rio que no es tracta d’un bon projecte és una opinió personal .

Respon el Sr. Del Rio que ho ha dit com a petició d’acomiadament. Creu que està comprovat, no solament és ell qui ho considera sinó que molta gent opina el mateix que ell, reiterant la petició de la reflexió i demanant que consti en acta.


Pel que fa a les mocions, el Ple del 29 d'abril de 2021 va aprovar la següent:

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM, CUP-AMUNT, JUNTS PER CATALUNYA I JUNTS PER SANT POL PER A LA DEFENSA DE LA REDUCCIÓ DEL IRPF A LES RENDES MÉS BAIXES

El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2020 avançava tota una sèrie de mesures socials pensades per millorar la cobertura social i la redistribució de rendes amb l’objectiu de millorar les condicions socials i econòmiques de la població.
La proposta de pressupostos concretava, entre altres mesures, un conjunt de mesures tributàries i fiscals com l'augment de la progressivitat de l'impost de successions, la reducció del tipus en el de transmissions patrimonial si altres modificacions de tributs propis relacionats amb emissions contaminants.

Una de les mesures més d’estacades dels nous pressupostos, ha estat l’augment del 10% del mínim exempt de l'IRPF per als contribuents amb menor nivell de renda, que es concreta que el mínim exempt passa de 5.550 euros a 6.105 euros per als contribuents que ingressin fins a 12.450 euros anuals i que afavoreix 200.000 contribuents amb ingressos molt baixos, aquells que especialment estan patint els efectes de la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia sanitària.

Paral·lelament aquesta nova mesura aprovada amb els pressupostos 2020, es compensa amb pujades en els trams més alts de l'IRPF, i en concret, el tram quart, que anava de 53.000 euros a 120.000 i ara es divideix en dos trams: el primer, fins a 90.000 euros, es manté en la tributació actual del 21,5 per cent i de 90.000 fins a 120.000 euros, puja al 23,5 per cent. El següent tram de tributació, de 120.000 a 175.000 euros, es situa ara fins al 24 per cent.

Ara, un any després, el govern espanyol liderat per PSOE i Podemos ha anunciat que presenta un recurs davant el Tribunal Constitucional contra l'article 88 de la llei catalana de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic del 2020, és a dir, la llei d'acompanyament als pressupostos, perquè considera que va més enllà de les competències de la Generalitat. Un recurs presentat contra la mesura proposada per part del govern de la Generalitat d’augmentar al 10% el mínim exempt de l'IRPF per als contribuents amb menor nivell de renda.

EL PLE ACORDA:

PRIMER.- Defensar la capacitat de la Generalitat per a determinar quin és mínim exempt en l’IRPF com a mesura per alleugerar la càrrega tributària de les persones amb renda més baixa que són les especialment més afectades per la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

SEGON.- Rebutjar el recurs i demanar al govern espanyol que retiri el recurs presentat davant el Tribunal constitucional l’augment del 10% del mínim exempt de l'IRPF per als contribuents amb menor nivell de renda.

TERCER.- Traslladar aquests acords al departament d’economia de la Generalitat de Catalunya i al ministeri d’Hisenda del Govern espanyol.


INTERVENCIONS:

CUP

El portaveu del grup demana permís a l’alcaldia per passar la paraula a la Sra. Isabel Llari. Concedit el permís aquesta fa la següent intervenció:

Des del Grup municipal de la CUP no podem deixar de fer alguns consideracions.

La CUP és favorable a la reducció de l’IRPF a les rendes més baixes tenint en compte que l’exempció a la renda afavoreix a aquelles persones que més estan patint la crisis, donat que afecta directament a les persones amb unes ingressos més baixos.

Cal fer esment que aquesta proposta concreta de rebaixa de l’IRPF va ser una proposta  dels Comuns per votar favorablement als pressupostos de l’anterior govern de Junts per Cat i ERC, i justament ara el govern Espanyol del PSOE i Podemos, amb la Ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero en cap, són qui porten la seva impugnació davant el Tribunal Constitucional; fet que demostra un cop més que les decisions que es pacten a Catalunya no es respecten, en cap cas, pel Govern Espanyol.

És més, en un context de crisis com l’actual, amb la campanya de la Renda l’Estat Espanyol augmentarà exponencialment la seva recaptació gràcies als ERTOs (Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació) i l’Ingrés Mínim Vital, doncs al tenir dos pagadors les treballadores es veuran obligades a fer la declaració de la renda encara que hagin ingressat menys del mínim i hauran de pagar l’IRPF corresponent  quan haurien d’estar exempts. Pel contrari, no hi ha hagut cap pujada d’impostos cap a les rendes mitjanes altes, els seus interessos són intocables.

Per la CUP aquesta reducció de l’IRPF a les rendes més baixes és una mesura totalment necessària però de mínims. És imprescindible una reforma fiscal en la seva integritat, perquè cal posar el focus en la necessitat de recuperar serveis basics i despesa social urgent donada la situació socioeconómica del país, i això només és possible si apugem els impostos “als més rics” o a “aquells qui més tenen i guanyen”.

Som conscients que ni els municipis ni la Generalitat tenen capacitat de decidir sobre la pressió fiscal, no obstant, cal que treballem des de tots els àmbits per aconseguir la redistribució de la riquesa i així millorar les condicions de vida de les persones.

PSC

El Sr. Sandalio del Rio manifesta que la part impugnada que  és una part que no li pertoca a la Generalitat, i és per això que s’impugna.

En el cas que es vulguin abaixar els impostos a les rendes més baixes, supòsit amb el qual estan absolutament a favor, existeixen moltíssimes fórmules, però si s’en busca una que no es possible, la intenció ja es posa molt en dubte.

Però aquesta intenció que diuen els que presenten la moció, la posa molt en dubte perquè hi ha moltes maneres d’abaixar impostos i han triat la manera que no es pot. Per tant demana que es faci d’una altra manera i demana a la resta de regidors que es deixen de polèmiques.


ERC

El Sr. Albert Font demana la paraula i concedida expressa que situacions com l’actual són les que expliquen que una majoria de catalans  vulguem la independència, perquè ja estem cansats de no poder decidir sobre els nostres recursos i sempre acabi següent el Tribunal Constitucional que decideixi si els catalans som d’esquerres o de dretes i si volem afavorir les rendes altes o les baixes.


SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a la seva aprovació ÉS APROVADA PER
MAJORIA ABSOLUTA amb

12 vots a favor: ERC-AM (4), CUP (3), JxCat (4), Junts (1) / 1 vots en contra: PSC-CP (1) / 0 abstencions: cap

Podeu veure la sessió plenària clicant aquí.

 
Versiˇ per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electr˛nic
Pujar al principi de la pÓgina