Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Notícies
Obrir/tancar menú lateral
Convocatòria d'ajuts a menjador escolar pel curs 2021-22

Podeu registrar les sol·licituds presencialment a l'OAC de l'Ajuntament o descarregar-les clicant aquí i tramitar-ho telemàticament a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar des d'aquest enllaç
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ: del 24 de maig a l'11 de juny de 2021    

Llindar de renda - tram garantit d'ajut del 50%
El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
- Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €.
- Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €.
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35 €.
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 €.

 
Documentació obligatòria a presentar :

 • Sol·licitud CCM1
 • Fotocòpia DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Volant de convivència
 • Indicar el núm. IDALU (codi identificador de l'alumne, facilitat pel Dept. d'Ensenyament - es pot sol·licitar a l'escola)
 • Acreditació de la situació econòmica 2020, si no s'ha fet Declaració de Renta (es recomana que els sol·licitants realitzin la DECLARACIÓ DE LA RENDA).

En cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a pensions o prestacions no contributives i/o contributives segons s'especifica a continuació, cal acreditar el concepte i la seva quantia:
 
- No contributives (exempts de tributació): PIRMI, jubilació, pensió invalidesa SOVI, RAI (Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial, i totes aquelles recollides a l'Art. 7 de la Llei 35/2006, de 28 de Novembre.
 
- Contributives:  De prestacions econòmiques d'urgència social, declarades per administracions públiques. - De l'Agència de l'Habitatge de Catalunya: subvenció en concepte de lloguer a arrendataris
Les persones que percebin la Renda Garantida de ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.
Les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l'any 2020.
 

Documentació complementària de la situació familiar que s'ha de presentar OBLIGATÒRIAMENT: (proporciona punts extres sempre que es compleixi, primer de tot, el criteri econòmic)

 • Infants en acolliment: s'acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. 
 • Quan el Departament d'Educació determini obligatòriament el centre d'escolarització del menor, i la distància en vehicle del domicili al centre escolar sigui de més de 3 km o que el desplaçament tingui una durada superior a 25 min., i no disposi de transport gratuït. 
 • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com, per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament. 
 • Conveni, sentència de divorci: en el cas que un dels membres ja no visqui al domicili, però estigui en el document d'empadronament, o l'acta final de mediació del Departament de Justícia.

 
Documentació complementària de la situació familiar que NO s'ha de presentar: (punts extres sempre que es compleixi, primer de tot, el criteri econòmic)

 • Família nombrosa: amb carnet acreditatiu vigent (general 1,5 / especial 3 punts)
 • Família monoparental: amb carnet acreditatiu vigent (general 1,5 / especial 3 punts)
 • Carnet de discapacitat.

 
 

Temes relacionats
Publicació 11.05.2021
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electrònic
Pujar al principi de la pàgina