Obrir/tancar men˙

Ajuntament de Sant Pol de Mar

NotÝcies
Obrir/tancar men˙ lateral
Oberta la convocat˛ria 2021 del ajuts al lloguer MITMA

Ja s'ha obert el termini per sol·licitar els ajuts MITMA 2021 per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual, per a persones titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya i compleixinels requisits de la convocatòria. Per tramitar-ho, les persones empadronades a Sant Pol de Mar han de dirigir-se a l'Oficina d'Habitatge de Calella
 

DOCUMENTACIÓ

Juntament amb la Sol·licitud de l'ajut al lloguer 2021 degudament complimentada, la documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria és la següent:

1. Documents d'identitat:
- DNI vigent o Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
- Estrangers no comunitaris: NIE i la targeta d'identitat d'estranger (TIE)

2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)

3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència de 16 anys o més. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
- Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) any 2019, de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. (*)
- Pels membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF, el Certificat d'imputacions, Certificats de Pensions, Ajuts Exempts de Tributació etc.
- En cas no ho haver-hi ingressos durant l'any 2019 o haver-hi un canvi important d'ingressos consultar a l'Oficina d'Habitatge del Maresme.

4. Llibre de família, si s'escau.

5. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d'incloure el pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent:
- En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
- En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.

6. Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o bé justificar com a mínim 3 mesos. Els rebuts, a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.

7. Imprès normalitzat o un full del banc amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció a nom de la persona sol·licitant (llibreta, certificat del banc etc..).

8. Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)

9. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

10. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.

11. Títol de família nombrosa vigent. (*)

12. Títol de família monoparental vigent. (*)

13. Document acreditatiu de ser persona jove ex tutelada.

14. Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.

15. Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)

IMPORTANT(*): Aquesta documentació l'Administració pot consultar d'ofici, no cal que s'aporti.
 

REQUISITS D'ACCÉS

Termini:
Del 27 d'abril de 2021 al 4 de juny de 2021.

Requisits per poder accedir a la convocatòria:

1. Tenir la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l'ajut).

2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos mínims de 2.390€/any o, ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que són aproximadament uns 22.558,77€. Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar la informació publicada en la WEB.

3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

4. Acreditar que l'arrendatari ha pagat fiança a l'arrendador.

5. No pagar un lloguer mensual superior a 800€ a la demarcació de Barcelona (excepte famílies nombroses o amb discapacitat que serà de 900€).

6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.

8. Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..

10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

No poden ser perceptors d'aquesta subvenció:
- Les unitats de convivència (UC) en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores, tant físiques com jurídiques.
- Les UC en què la persona titular del contracte, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat.
- Les UC quan l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 460) sigui superior a 500€. Excepte que aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.
- Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'AHC (aquestes persones poden demanar l'ajut implícit)
- No poden tenir deutes AEAT/TGSS/ATC  UC amb ingressos superiors a 2,831267 IRSC (22.558,77€).

Temes relacionats
Publicaciˇ 28.04.2021
Versiˇ per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electr˛nic
Pujar al principi de la pÓgina