X
Pressupost Participatiu 2024
Notícies
Obrir/tancar menú lateral
Oberta la convocatòria 2021 del ajuts al lloguer MITMA

Ja s'ha obert el termini per sol·licitar els ajuts MITMA 2021 per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual, per a persones titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya i compleixinels requisits de la convocatòria. Per tramitar-ho, les persones empadronades a Sant Pol de Mar han de dirigir-se a l'Oficina d'Habitatge de Calella
 

DOCUMENTACIÓ

Juntament amb la Sol·licitud de l'ajut al lloguer 2021 degudament complimentada, la documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria és la següent:

1. Documents d'identitat:
- DNI vigent o Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
- Estrangers no comunitaris: NIE i la targeta d'identitat d'estranger (TIE)

2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)

3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència de 16 anys o més. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
- Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) any 2019, de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. (*)
- Pels membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF, el Certificat d'imputacions, Certificats de Pensions, Ajuts Exempts de Tributació etc.
- En cas no ho haver-hi ingressos durant l'any 2019 o haver-hi un canvi important d'ingressos consultar a l'Oficina d'Habitatge del Maresme.

4. Llibre de família, si s'escau.

5. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d'incloure el pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent:
- En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
- En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.

6. Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o bé justificar com a mínim 3 mesos. Els rebuts, a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.

7. Imprès normalitzat o un full del banc amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció a nom de la persona sol·licitant (llibreta, certificat del banc etc..).

8. Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)

9. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

10. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.

11. Títol de família nombrosa vigent. (*)

12. Títol de família monoparental vigent. (*)

13. Document acreditatiu de ser persona jove ex tutelada.

14. Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.

15. Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)

IMPORTANT(*): Aquesta documentació l'Administració pot consultar d'ofici, no cal que s'aporti.
 

REQUISITS D'ACCÉS

Termini:
Del 27 d'abril de 2021 al 4 de juny de 2021.

Requisits per poder accedir a la convocatòria:

1. Tenir la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l'ajut).

2. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos mínims de 2.390€/any o, ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que són aproximadament uns 22.558,77€. Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar la informació publicada en la WEB.

3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

4. Acreditar que l'arrendatari ha pagat fiança a l'arrendador.

5. No pagar un lloguer mensual superior a 800€ a la demarcació de Barcelona (excepte famílies nombroses o amb discapacitat que serà de 900€).

6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.

8. Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..

10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

No poden ser perceptors d'aquesta subvenció:
- Les unitats de convivència (UC) en què la persona titular del contracte d'arrendament, o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores, tant físiques com jurídiques.
- Les UC en què la persona titular del contracte, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat.
- Les UC quan l'import de la base imposable de l'estalvi que consta a la declaració de l'IRPF (casella 460) sigui superior a 500€. Excepte que aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.
- Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'AHC (aquestes persones poden demanar l'ajut implícit)
- No poden tenir deutes AEAT/TGSS/ATC  UC amb ingressos superiors a 2,831267 IRSC (22.558,77€).

Temes relacionats
Publicació 28.04.2021
Versió per imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en WhatsappCompartir per correu electrònic
Pujar al principi de la pàgina