Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Patrimoni
Obrir/tancar menú lateral
Patrimoni: Les Escoles
 • Construcció del 1907 -1910. Obra d'Ignasi Mas Morell finançada per Ramon Planiol, amb qui l'arquitecte tenia una estreta relació. Ramon Planiol va voler deixar la seva empremta al seu poble finançant no solament la obra sinó que també es va encarregar de pagar el sou del mestre, així com va fer portar els pupitres d'Amèrica i va pagar el manteniment de l'edifici. Totes aquestes obres van fer que Alfons XII li atorgués la Gran Creu de Cavaller. A més de  Ramon Planiol, la financiació inicial de la obra també fou secundada per Jaume Roca i Vivas, Francesc Roca i Pagès i el seu germà Salvador Roca i Pagès.
   
  Està considerada l'obra més interessant de la primera època de Mas Morell, però avui en dia l'edifici apareix mutilat a causa de les destruccions produïdes durant la Guerra Civil, quan es van destruir les figures de la Verge i l'àngel que decoraven la façana. Aquestes figures havien estat una donació de la esposa del mecenes de l'obra, la senyora Clara Padilla, fet pel qual al carrer se li va posar el nom de Santa Clara.
  L'edifici té una planta baixa irregular amb un pati interior, amb un cos elevat en un dels angles (l'antiga casa del mestre) que li atorga un aspecte monumental i que està coronat per un estilitzat pinacle cònic revestit de ceràmica vidriada policroma i acabat en parallamps.
  A nivell decoratiu cal destacar el sòcol de còdols amb pedres i petxines incrustades, així com les faixes de rajola de València vidrada de color bru que apareixen als gerros, que coronen les pilastres i la teulada, i el trencadís.
   
  L'arquitecte no va voler cobrar res pel projecte i fins i tot el va retocar, ja que inicialment les escoles no tenien colomar (la part que hi ha entre la casa del mestre i el pinacle), així com també va fer un estudi per ampliar l'edifici de manera que hi hagués un pis sobre les aules de baix. Aquesta ampliació, però, no es va arribar a fer mai.
   
  Les escoles estaven dividides per un mur que separava l'escola de les nenes de la dels nens, en dos edificis simètrics, amb dues portes d'accés i dos patis independents.
  Va ser l'escola de Sant Pol des del 1910 fins el 25 de gener del 1975.

 • LAS ESCUELAS
  Construcción de 1907 -1910. Obra de Ignasi Mas Morell financiada por Ramon Planiol, con quien el arquitecto tenía una estrecha relación. 
  Ramon Planiol quiso dejar su huella en su pueblo financiando no sólo la obra sino que, también se encargó de pagar el sueldo del maestro, así como de traer los pupitres des de América y de pagar el mantenimiento del edificio. Todas estas obras hicieron que Alfonso XII le otorgara la Gran Cruz de Caballero. Además de Ramón Planiol, la financiación inicial de la obra también fue secundada por Jaume Roca Vivas, Francesc Roca Pagès y su hermano Salvador Roca Pagès.

  Está considerada la obra más interesante de la primera época de Mas Morell, pero hoy en día el edificio aparece mutilado debido a las destrucciones producidas durante la Guerra Civil, cuando se destruyeron las figuras de la Virgen y el ángel que decoraban la fachada. Estas figuras habían sido una donación de la esposa del mecenas de la obra, la señora Clara Padilla, por la que a la calle se le puso el nombre de Santa Clara.
  El edificio tiene una planta baja irregular con un patio interior, con un cuerpo elevado en uno de los ángulos (la antigua casa del maestro) que le otorga un aspecto monumental y que está coronado por un estilizado pináculo cónico revestido de cerámica vidriada policroma, con un pararrayos.
  A nivel decorativo cabe destacar el zócalo de guijarros con piedras y conchas incrustadas, así como las fajas de baldosa de Valencia vidriada de color pardo que, aparecen en las jarras que coronan las pilastras y el tejado, y el quebradizo.
  El arquitecto no quiso cobrar nada por el proyecto e incluso lo retocó ya que inicialmente las escuelas no tenían palomar (la parte que hay entre la casa del maestro y el pináculo), así como también hizo un estudio para ampliar el edificio de manera que hubiera un piso sobre las aulas de abajo. Esta ampliación, sin embargo, no se llegó a hacer nunca.

  Las escuelas estaban divididas por un muro que separaba la escuela de las niñas de la de los niños, en dos edificios simétricos, con dos puertas de acceso y dos patios independientes.
  Fue la escuela de Sant Pol desde 1910 hasta el 25 de enero de 1975.

   
  THE SCHOOLS
  Building site of 1907-1910 built by Ignasi Mas Morell. It was funded by Ramon Planiol, with whom the architect had a close relationship. Ramon Planiol wanted to make a difference in his town and he not only funded the construction, but also paid the master's salary. He also brought school desks from the United States and paid for the maintenance of the building. In recognition of all these building works, he was awarded with was the Knights Grand Cross by King Alfonso XII. In addition to Ramon Planiol, the initial funding of the work was also supported by Jaume Roca i Vivas, Francesc Roca i Pagès and his brother, Salvador Roca i Pagès. 
   
  It is considered the most interesting work of Mas Morell's first artistic period. However, the current building is mutilated as a result of the Spanish Civil War, when the Virgin and angel figures on the façade were destroyed. These figures were a donation of Ramon Planiol's wife, Mrs. Clara Padilla, so that street was given the name Santa Clara. 
  The building has an irregular ground floor with an inner court, uplifted part in one of the angles (the former master's house), which gives it a monumental look. It's topped by a stylised conical pinnacle covered in polychrome glass ceramic, which ends with a lightning rod attached at the topmost point. In the decoration there is to be noted the cobles plinth with embedded stones and clams, as well as brown-glass glazed tiles of vases that we can find on top of pilasters and on the roof, and also the broken glass.
   
  The architect didn't want to earn any money for this project, and he even changed it, as originally the school didn't have «colomar» (the part between the teacher's house and the pinnacle). He also studied how to enlarge the building, so there was a floor over the bottom rooms. However, this addition was never built.
  There was a wall that divided the girls' school from the boys' school into two symmetric buildings with two access doors and two independent courtyards. This was Sant Pol's school from 1910 to January 25th 1975.

 
Versió per imprimir
Pujar al principi de la pàgina