Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Pàgines
Obrir/tancar menú lateral
Dret d'accés a la informació pública
 • El dret d'accés a la informació pública és el dret que tenen les persones a l'accés a la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

  Mitjançant aquest tràmit podeu exercir el dret d'accés a la informació pública que la Llei 19/2014 reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, no condicionat a un interès personal ni subjecte a motivació ni invocació de cap norma.
   

  • Presentació de la sol·licitud:

  Podeu presentar la vostra sol·licitud d'accés a la informació pública telemàticament, mitjançant registre d'instància genèrica o presencialment. En aquest darrer cas, ho podeu fer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

  Una vegada presentada la sol·licitud, rebreu una comunicació amb la indicació del dia en què s'ha rebut, l'òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per a resoldre-la i la persona responsable de la tramitació.
   

  • Resolució de la sol·licitud:

  Amb caràcter general, l'Administració ha de resoldre les sol·licituds d'accés a la informació en el termini d'un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que no rebeu una resposta dins d'aquest termini, podeu entendre estimada la vostra sol·licitud, amb les limitacions previstes en l'article 35 de la Llei esmentada.

  Si la sol·licitud es resol favorablement, de manera expressa o per silenci administratiu, l'òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què l'hagi demanada, en el termini de trenta dies. L'accés a la informació pública és gratuït, però l'expedició de còpies i la conversió a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l'operació.

  Informes anuals sobre les peticions rebudes i les resolucions emeses referides al dret d'accés:

  Any 2022

  Any 2023

Temes relacionats
 
Versió per imprimir
Pujar al principi de la pàgina