Patrimoni: Dr. Furest i La Punta


Fins el 1880, des del túnel del tren fins al final de la punta tant sols hi havia unes poques cases, era un camí de sorra i pedra que resseguia la costa a través del qual els bous arribaven a la platja de Moré a treure les barques. A partir d’aleshores Pau Simon, que havia comprat els terrenys de La Punta, inicià les obres del que seria l’actual Avinguda Dr. Furest o de La Punta.
El 1918 el Dr. Modest Furest, tornà a Sant Pol i s’hi instal·là, comprà un tros de terreny de La Punta i es feu ell mateix el projecte urbanístic, que incloïa banys, teatre, cine, un hotel... amb la voluntat de treure’n partit terapèutic i turístic i fer de la Punta el centre social de la vila.  Encarregà les obres a Ignasi Mas Morell, que inicià el projecte el 1922.
 
CASA CAMINO
Avda. Dr. Furest, 8. Obra de l’Avi Vila, del 1913, d’inspiració modernista. És una casa construïda entre mitgeres, amb pati anterior i amb una façana de color grogós amb grans obertures. La nota original li dóna la decoració del balcó a base de medallons ceràmics de color blau, material que també trobem coronant la façana i disposat de forma geomètrica. 

Hasta 1880, desde el túnel del tren hasta el final de la punta sólo había unas pocas casas, era un camino de arena y piedra que recorría la costa a través del cual los bueyes llegaban a la playa del Moré para sacar las barcas del agua. A partir de entonces Pau Simon, que había comprado los terrenos de La Punta, inició las obras de lo que sería la actual Avenida Dr. Furest.
En 1918 el Dr. Modest Furest, volvió a Sant Pol y se instaló, compró un trozo de terreno de La Punta y se hizo él mismo el proyecto urbanístico, que incluía baños, teatro, cine, un hotel...  con la voluntad de sacale partido terapéutico y turístico y hacer de la Punta el centro social de la villa. Encargó las obras a Ignasi Mas Morell, que inició el proyecto en el 1922.

CASA CAMINO
Avda. Dr. Furest, 8. Obra del Avi Villa, del 1913, de inspiración modernista. Es una casa construida entre medianeras, con patio anterior y con una fachada de color amarillento con grandes aberturas. La nota original se la da la decoración del balcón a base de medallones cerámicos de color azul, material que también encontramos coronando la fachada y dispuesto de forma geométrica.

Until 1880 there were only a few houses from the train tunnel to the La Punta area. It was a sand and stone path along the coast that oxen followed to Moré Beach in order to pull boats out of the sea. From that moment on Pau Simon, who purchased the land of La Punta, started to build what would become known as the current Dr. Furest Avenue and La Punta.
In 1918 Dr. Furest returned to live in Sant Pol, and he bought some land of La Punta. He created his own town-planning project, which included public baths, a theatre, a cinema, a hotel… for therapeutic and touristic purposes in order to turn La Punta into the social centre of the village. He entrusted Ignasi Mas Morell with this project, which he started in 1922.
 
CASA CAMINO
Dr. Furest Avenue, 8. Architectural work of 1913 by Avi Vila, inspired by the art nouveau style. It is a house built between party walls, featuring a front garden and a yellowish façade with big openings. The original element is the balcony decoration made of blue ceramic medallions. We can also see ceramic creations on the façade in a geometric form.

L’AMOR SOCIAL
L’edifici més important del projecte del Dr. Furest va ser l’Amor Social, amb una gran sala per a cine, teatre i altres actes públics. Actualment hi ha els blocs d’apartaments blancs.
L’Amor Social tenia una porta que donava a la casa del costat, que era El Parador de La Maresma, edifici del 1931. El parador tenia un gran pati que feia de menjador a l’estiu, on s’hi feien actuacions populars i on es va celebrar la primera missa després de la persecució religiosa de la Guerra Civil perquè l’església estava cremada. Al Parador de La Maresma actualment hi trobem els apartaments dels números 24-26 de l’Avinguda Dr. Furest.

EL AMOR SOCIAL
El edificio más importante del proyecto del Dr. Furest fue el Amor Social, con una gran sala para cine, teatro y otros actos públicos. Actualmente hay los bloques de apartamentos blancos.El Amor Social tenía una puerta que daba a la casa de al lado, que era El Parador de La Maresme, edificio del 1931.
El parador tenía un gran patio que hacía de comedor en verano, donde se hacían actuaciones populares y donde se celebró la primera misa después de la persecución religiosa de la Guerra Civil porque la iglesia estaba quemada. En el Parador de La Maresma actualmente encontramos los apartamentos de los números 24-26 de la Avenida Dr. Furest.

THE SOCIAL LOVE
The most important building of Dr. Furest’s project was the so-called “Social Love”, with a big room for a cinema, a theatre and other public events. Nowadays, there are white apartments. The Social Love had a door leading to the house next door, which was El Parador de La Maresma (1931). El Parador had a big courtyard that was used as a dining room in summer and for social events. The first mass after the religious persecution during the Spanish Civil War was also celebrated there, as the church had benn burnt. We can now find in El Parador de La Maresma numbers numbers 24 and 26 of Dr. Furest Avenue.

Comparteix aquesta pàgina: