Convocatòria dels pisos d'allotjament temporal en situacions d'exclusió social al municipi de Sant Pol de Mar

dilluns, 9 Novembre, 2020

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar oferirà quatre habitatges de titularitat pública perquè donin un servei temporal i transitori a persones i famílies residents al municipi que es trobin en situació de vulnerabilitat i/o d'exclusió social residencial per motius econòmics o socials, i per abordar la situació de pèrdua d' habitatge, de risc de pèrdua, infrahabitatge, sobreocupació o habitatge precari.

Es tracta d'un recurs social per a un període d'entre sis mesos i un any, amb possibilitat de pròrroga, i amb l'acompanyament d'una educadora social per fer un pla de treball que permeti que aquest recurs temporal possibiliti accedir a un altre habitatge amb millors condicions. La persona i/o família haurà de pagar un lloguer mensual pactat i fer-se càrrec també dels subministraments de serveis (aigua, llum, gas).

 

REQUISITS D' ACCÉS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

Consulta els requisits de l’art.5 i presenta la documentació que consta a l’art. 9, del Reglament (consulteu documentació adjunta al peu de la pàgina).

 

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ:

1.- La persona sol·licitant ha de presentar una sol·licitud i la documentació que es requereix al Registre General de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

2.- Si no s’acompanya la documentació necessària justificativa de la situació de la persona sol·licitant, els Serveis Socials requeriran a la part interessada que presenti la documentació en el termini improrrogable de deu dies a partir de l’endemà de la notificació del requeriment. Si passat aquest termini no s’ha presentat la documentació, es considerà que desisteix de la petició i s’arxivarà la sol·licitud.

3.- Una vegada s’ha cursat la sol·licitud, els Serveis Socials municipals inicien el procés de valoració i elaboració d’informe de la situació de necessitat. S'informa a la Regidora de Benestar Social i Gent Gran i es convoca la Comissió de Valoració i Seguiment.

4.- La Comissió de Valoració i Seguiment avalua la situació d’acord amb els criteris establerts en l’art.10 del Reglament i emet el corresponent informe i formula la proposta de resolució de l’adjudicació dels habitatges a la Junta de Govern Local com a òrgan competent per a la seva aprovació.

5.- L’adjudicació estarà condicionada a la disponibilitat d’habitatges. En cas que la sol·licitud compleixi amb els requisits i sigui valorada positivament, però no es pugui procedir a l’adjudicació per la no disponibilitat d’un habitatge adequat, s’emetrà resolució estimatòria de la sol·licitud amb una vigència de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi pogut adjudicar habitatge per manca de disponibilitat, la resolució restarà sense efecte. Es crearà una llista d’espera amb les resolucions positives per subsanar les baixes que es puguin produir en els tres mesos següents a l’adjudicació dels habitatges. En el supòsit que en aquest termini hi hagi un habitatge disponible, es dictarà resolució d’adjudicació de l’habitatge de la llista d’espera.

 

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:

Els criteris d’adjudicació són els que s’exposen  a l’art. 10 del Reglament (consulteu documentació adjunta al peu de la pàgina).
 

TERMINI , FORMA, I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 5 de Novembre al 31 de Desembre del 2020, condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació aprovada pel Ple del dia 28/10/2020.

El model de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits al Reglament, podran trobar-se a la pagina web www.santpol.cat; a les oficines de l’ajuntament i als serveis socials municipals.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a l’art. 9 del Reglament s’haurà de presentar al Registre de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

La presentació de la sol·licitud de convocatòria del recurs: pisos d’allotjament temporal en situacions d’exclusió social pressuposa el coneixement i l’acceptació de les bases de la convocatòria que la regulen, segons el marc legal del Reglament.

Comparteix aquesta pàgina: