El 20 d'abril comença la distribució de mascaretes per a la població

dissabte, 18 Abril, 2020

Reproduïm a continuació la informació que es publica a l'annex de la RESOLUCIÓ SLT/877/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut.

Destinataris del programa:
Es podran lliurar mascaretes a tots els ciutadans i les ciutadanes que presentin una targeta d'identificació sanitària (TSI) i, per tant, que tinguin un codi d'identificació personal (CIP) o un codi del Sistema Nacional de Salut (codi SNS), ja siguin de Catalunya o d'altres comunitats autònomes, mutualistes públics o privats, sense cap tipus de restricció. No obstant això, la distribució es pot prioritzar seguint l'ordre que s'indica a continuació i, en tot cas, de conformitat amb les instruccions que determinin a l'efecte els òrgans competents del Servei Català de la Salut:

   1. Les persones vulnerables laboralment actives o persones que presentin símptomes respiratoris, encara que siguin lleus, i els seus contactes més estrets.

   2. Les persones laboralment actives.

   3. Les persones vulnerables que no puguin evitar sortir de casa.

   4. La resta de la població.

Lloc de distribució de les mascaretes:
Es lliuraran a totes les oficines de farmàcia de Catalunya d'acord amb les condicions establertes en el conveni que subscrigui el Servei Català de la Salut amb el Consell de Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya (CCOF), en el marc de la campanya Mascareta Salut.

Nombre de mascaretes a dispensar en cada entrega:
Inicialment s'estableix per a cada ciutadà o ciutadana una única dispensació cada set dies. La periodicitat es podrà modificar mitjançant acords a aquest efecte entre el Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya (CCOF), sempre amb antelació suficient per introduir els ajustaments tecnològics que es requereixin i per comunicar-ho apropiadament a la població destinatària. El nombre màxim de mascaretes que es podran dispensar serà inicialment d'una mascareta per persona i període, i s'anirà ampliant en funció de la disponibilitat d'estoc, amb un topall màxim inicial de dues mascaretes per dispensació, fins a haver distribuït el total de catorze milions de mascaretes de què disposa la campanya. En cas que els destinataris recullin un nombre de mascaretes inferior al topall establert corresponent en cada període, aquest nombre no els resultarà acumulable per als períodes següents.

Tipus de mascaretes:
El model serà el d'una mascareta sanitària de teixit de tres capes.

Cost de les mascaretes per a l'usuari i sistema de facturació:
Durant la vigència de la campanya, la primera mascareta dispensada a ciutadans amb CIP del Servei Català de la Salut (CatSalut) o codi SNS, de Catalunya o d'altres comunitats autònomes, es lliurarà gratuïtament a càrrec del Servei Català de la Salut sense cap aportació del ciutadà o ciutadana. Les oficines de farmàcia hauran de facturar el cost d'aquestes mascaretes al Servei Català de la Salut, d'acord amb el conveni regulador que subscrigui amb el Consell de Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya (CCOF), en el marc de la campanya Mascareta Salut.

Un cop dispensada la primera mascareta, els usuaris del programa podran accedir a successives dispensacions de mascaretes a preu de cost, d'acord amb els criteris establerts en aquest annex (regulació de prioritats i de nombre de mascaretes a lliurar per entrega), pagant 0,60 euros per mascareta (quantitat a la qual s'han d'afegir els impostos que resultin d'aplicació). En cap cas l'import a satisfer pels usuaris del programa pot incloure cap marge comercial per a les oficines de farmàcia o els magatzems de distribució.

Per facilitar l'efectivitat de la campanya, les oficines de farmàcia hauran de registrar la dispensació de les mascaretes a través del portal de la recepta electrònica, tant respecte a les finançades per part de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei Català de la Salut, com la resta a càrrec de l'usuari.

Informació d'ús:
Les mascaretes no duran informació d'ús individual. Les farmàcies han de facilitar informació a la ciutadania en cartells com a suport de la informació farmacèutica corresponent.

 

Comparteix aquesta pàgina: