Modificacions en calendari fiscal amb motiu del Covid-19

dijous, 26 Març, 2020

En relació al pagament de taxes, ordenances fiscals i tributs municipals que l'Ajuntamernt de Sant Pol de Mar té delegat en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, informem que hi haurà les següents modificacions en el calendari fiscal del 2020 a la vista de les mesures de caràcter tributari contingudes al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19:

En el cas de Sant Pol de Mar, el calendari fiscal queda modificat de la següent manera:
 

- Aprovar la pròrroga del termini de cobrament voluntàri de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, fins al 2 de juny de 2020, amb data de càrrec dels rebuts domiciliats 1 de juny de 2020.
- Aprovar la pròrroga del termini de cobrament voluntari dels padrons dels ingressos de dret públic de venciment periòdic que s'indiquen a continuació, fins al 20 de maig de 2020, amb data de càrrec dels rebuts domiciliats 4 de maig de 2020: Taxa servei guarderia municipal desembre 2019 i Taxa servei guarderia municipal gener 2020.
- Modificar el calendari fiscal per a l'any 2020 pel que fa als períodes de pagament de determinats ingressos de dret públic de venciment periòdic, dels quals consten delegades les funcions de gestió i/o recaptació a favor de la Diputació de Barcelona, i que es detallen a continuació: Taxa servei guarderia municipal febrer 2020, amb data d'inici 26/03/2020 i data final 02/06/2020 (data domiciliació 01/06/2020).
 

Informació addicional

Recaptació voluntària:
- Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020.
- Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020.
- Padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics que actualment es troben en període voluntari de pagament: estem preparant l’acord de la seva pròrroga (fins el 20 de maig o el 2 de juny de 2020 per al cas de les taxes i preus públics, segons quan finalitzés el seu període de pagament en voluntària; i fins el 2 de juny de 2020 per a l’impost de vehicles), sempre i quan no hagueu aprovat vosaltres, de forma expressa, una pròrroga diferent.
- D’aquesta manera, demorarem el càrrec en compte per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament, i facilitarem el compliment de l’obligació de pagament als que no hagin domiciliat.

Recaptació executiva:
Tot i que en aquest moment, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els terminis dels procediments tributaris ja no estan suspesos, atesa la situació excepcional que estem vivint, no estem dictant provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu.

Fraccionaments, ajornaments:
El termini de pagament de les fraccions o ajornaments també s’ha vist ampliat, d’acord amb el següent detall:
- Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà el 30 d’ abril de 2020.
- Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.

Multes de trànsit:
Donat que no tenen naturalesa tributària, li resulta d’aplicació la suspensió de terminis acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició addicional tercera, apartats 1 i 2 i, conseqüentment, no s'està realitzant cap actuació.

Atenció als contribuents:
L’atenció al contribuent, es continua prestant a través dels següents canals:
- Telemàtica (www.orgt.diba.cat)
- Correu electrònic, a l’adreça: orgt.atenciociutadana@diba.cat, a través de la qual es podrà rebre i contestar consultes.
I en aquest moment estem gestionant amb l’operador telefònic la possibilitat d’obrir línies telefòniques per poder prestar també l’atenció al contribuent per aquesta via.
- Per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Padró de l’Impost sobre béns immobles (IBI):
El personal de l’Organisme està treballant en la preparació del padró d’aquest impost, i estarà ultimat en els propers dies, de manera que es pugui iniciar el seu cobrament en les dates previstes, d’acord amb el calendari fiscal corresponent al municipi de Sant Pol de Mar, degudament aprovat.

Pagament de bestretes ordinàries i Ingrés i liquidació dels imports recaptats:
Tant el pagament de les bestretes ordinàries com els ingressos de les quantitats recaptades i la liquidació corresponent, es seguiran efectuant amb la mateixa periodicitat habitual.

Comparteix aquesta pàgina: