Recomanacions per a promotors/constructors d’obres

divendres, 20 Març, 2020

Davant la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, a partir del Reial Decret 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma emanat del Govern Espanyol i mentre no s’estableixen altres disposicions especifiques complementàries per part de l’Autoritat Laboral, es fa necessari oferir unes recomanacions de seguretat sanitària.

Tenint en compte, d’altra banda que  el Decret Llei 7/2020, de 17 març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió dels residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, suspèn els contractes d’obra i serveis o assistències vinculats contractats per l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic.

En aquest sentit i de forma prèvia i general, des de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar instem als promotors/constructors i als contractistes la paralització de les obres en què, per la seva tipologia, organització i condicions de treball, no es pugui garantir la seguretat i salut dels treballadors i de la resta de persones que hi intervenen, en relació amb la situació d’emergència, greu i excepcional, derivada del COVID-19.

Les recomanacions per als coordinadors de seguretat i salut i per la direcció facultativa de les obres són les següents:

 • Ni el RD que estableix l’estat d’alarma ni cap autoritat competent, per ara, han ordenat expressament la paralització de les obres de construcció. Per tant, la decisió de mantenir obertes o no les obres que es trobin en curs correspon als promotors/constructors o als contractistes de cada una de les obres, com a titulars i responsables del centre de treball que constitueix cada obra de construcció.
 • Amb caràcter principal, la garantia de la seguretat i salut dels treballadors és una qüestió de prevenció de riscos laborals que correspon a cadascuna de les empreses, en aquest cas, a la promotora/constructora, els contractistes i els subcontractistes de cada obra, amb els seus serveis de prevenció propis o aliens preceptius.
 • En la situació actual, d’acord amb el RD de l’estat d’alarma i les indicacions generals que s’estan traslladant oficialment de manera general, bàsicament per part del Ministeri de Sanitat, els contractistes que no paralitzin les obres han d’adoptar les mesures que garanteixin la seguretat i salut dels treballadors i personal que hi treballin i evitar la propagació del virus, i almenys les següents:
  • Garantir la distancia mínima de seguretat entre treballadors i personal d’1m.
  • Evitar aglomeracions o agrupacions dels treballadors que suposin un contacte entre ells, tant en l’obra com en qualsevol dependència o instal·lació d’aquesta.
  • Establir els protocols de protecció dels treballadors i personal de l’obra, i els controls de mesura de la temperatura personal a l’entrada de l’obra.
  • En el cas que es constati qualsevol indici que algun treballador o personal de l’obra presenta símptomes de la malaltia o de contacte amb algú encomanat, s’haurà de seguir estrictament el protocol sanitari establert, paralitzant immediatament l’obra, comunicant-ho a tots els contractistes, subcontratistes, autònoms i a la direcció facultativa que hagin pogut estar a l’obra durant els 15 últims dies.
  • Els contractistes, en el seu cas, adaptaran o ampliaran el pla de seguretat i salut, incorporant els canvis organitzatius i de qualsevol altre tipus, per fer efectives aquestes mesures i qualsevol altres que calgui implantar en les obres.

Cal recordar que els propis treballadors i la resta de persones que intervenen en una obra (incloent la direcció facultativa i el coordinador de seguretat i salut), a nivell personal, també estan obligats a complir les prescripcions del RD de l’estat d’alerta i la resta d’indicacions generals oficials, en particular, la de respectar la distància mínima de seguretat amb altres persones d’1m i, en el cas que el desplaçament al lloc de treball sigui per mitjans privats, hauran de fer-ho de forma individual.

Comparteix aquesta pàgina: