Subvencions Escolars Municipals curs 2017/2018

dimarts, 13 Juny, 2017

El termini de presentació de les sol·licituds és del 12 al 30 de juny de 2017.

Els impresos es poden recollir a l’OAC de Ajuntament de Sant Pol de Mar, als Serveis Socials o descarregar-los en aquest web.

RESUM BASES SUBENCIONS ESCOLARS SANT POL DE MAR 2017

1.- OBJECTE: Subvencions en etapes d’infantil, cicle inicial, primària, secundària i post-obligatori.
2.- CONCEPTES A SUBVENCIONAR: Llibres, Material Escolar, colònies, crèdit de síntesis, sortides escolars, menjador escolar, logopèdia, quota llar d’infants, esports i post obligatori
3.- REQUISITS:
          - Estar empadronat a Sant Pol de Mar
          - Matriculats i escolaritzats en centres de titularitat pública
 
Ingressos bruts de la unitat familiar no poden superar els següents llindars:

unitat de convivència Límits econòmics anuals segons IRSC de 2015 Límits econòmics anuals
segons IRSC vigent
2 membres
 
23.903,19 €
 
IRSC vigent anual x 3
3 membres
 
24.472,31 € +  1 d’IRSC vigent mensual
4 membres
 
25.041,43 € + 1  d’IRSC vigent mensual
5 membres 25.610,55 €
 
+ 1  d’IRSC vigent mensual
Per cada nou membre s’afegiran     569,12 € +1  d’IRSC vigent mensual
Quan hi hagi una disminució es comptabilitzarà com un membre més

 
4.- Documentació a aportar
1.- Sol·licitud amb la Declaració d’autoritzacions per a Subvencions degudament signada. (models que dóna l’Ajuntament o via web).
2.-Sol·licitud de transferència (models que dóna l’Ajuntament).
3.- Volant de convivència
4.- Declaració de Renta any anterior, 2016
En cas de no fer declaració de Renta

  • Certificat d’imputacions negatiu emès per l’Agència tributària.
  • Certificat de prestacions de Seguretat Social del 2016
  • Certificat de prestacions del SEPE (antic INEM) del 2016 amb períodes concedits.
  • Declaració jurada d’ingressos.

Altre documentació ponderable: Carnet família nombrosa o monoparental/ Certificat de disminució / Sentència de separació / Altres: ....
 

Comparteix aquesta pàgina: