Oberta la convocatòria de subvencions per al pintat de parets mitgeres

dimarts, 27 Setembre, 2016

La Junta de Govern Local en sessió ordinària, de data 12 de setembre de 2016, va adoptar l'acord la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:

"Primer.- Aprovar definitivament les bases específiques que s'annexen al present acord per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de les parets mitgeres dels edificis del municipi de Sant Pol de Mar.
Segon.- Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de les parets mitgeres dels edificis del municipi de Sant Pol de Mar, per a l'any 2016.
Tercer.- Publicar la present convocatòria i bases annexes al taulell d'anuncis de l'Ajuntament, al web municipal, al Butlletí oficial de la província i en la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes d'obrir el termini de 20 dies hàbils previst a la base onzena per a la presentació de les sol·licituds de subvencions."

El termini de presentació finalitza el 25 d'octubre de 2016.

Comparteix aquesta pàgina: