Ajuts de menjador escolar curs 2016/17. Del 2 al 31 de maig

dimarts, 3 Maig, 2016

Documentació obligatòria a presentar:

-    Sol·licitud CCM1
-    Fotocòpia DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència
-    Volant de convivència
-    Indicar el núm. IDALU (codi identificador de l’alumne, facilitat pel Dept. d’Ensenyament)
-    Acreditació de la situació econòmica 2015, si no s’ha fet IRPF dels majors de 18 anys.

Per acreditar la situació econòmica de l’any 2015, en cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a ingressos no contributius:

-    Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
-    Situació d’atur : certificat actualitzat de l’OTG i la seva quantia. 
-    Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o equivalent: certificat acreditatiu i la seva quantia
-    Els pensionistes: certificat acreditatiu de la pensió i quantia. LISMI, RAI, PNC, LAPAD...
-    Prestacions econòmiques d’urgència social (ex. Alimentació, vestit, allotjament): certificat i quantia.

Documentació complementària:

-    Carnet de família nombrosa, monoparental.
-    Infants en acolliment, resolució DGAIA
-    Certificat del CAD de l’alumne o germans.
-    Distància desplaçament
-    Conveni o sentència de divorci. 
-    Full de dades dels ingressos no contributius de tots els membres de la unitat familiar corresponent a l’any 2015. (model CCM2).

TERMINI i LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ: del 2 al 31 de maig de 2016, AL REGISTRE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

Podeu recollir les sol·licituds a: l’OAC de l’Ajuntament, als Serveis Socials municipals o bé descarregar-la a: http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=11713

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS i DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN

Comparteix aquesta pàgina: