Aprovació bases reguladores per a la concessió de subvencions per ajuts socials

dijous, 3 Març, 2016

Aprovades pel Ple Municipal en sessió del dia 29 de febrer de 2016 les bases reguladores per a la concessió de subvencions en regim de concurrència competitiva per ajuts socials dels serveis socials de Sant Pol de Mar, de conformitat amb l’art. 124.2 del ROAS, s’exposen al públic per termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci inserit al BOP de Barcelona i referència d’aquest al DOGC, durant el qual els interessats podran interposar les al·legacions que considerin oportunes.

Comparteix aquesta pàgina: