Oberta la convocatòria de subvencions per al pintat de parets mitgeres

dilluns, 2 Novembre, 2015

El Ple del passat 29 d’octubre va aprovar inicialment les bases de la convocatòria de subvencions per al pintat de les parets mitgeres dels edificis del municipi de Sant Pol per l’any 2015, redactades pels serveis tècnics i jurídics municipals.

La convocatòria, que ja està oberta, preveu un import de 25.000 euros per a l’atorgament de subvencions per a cobrir part dels costos de pintura de les parets mitgeres del nucli urbà de Sant Pol.​

ATENCIÓ! L'últim dia per presentar instàncies és el proper 11 de desembre.

Les sol·licituds s'han de presentar al registre general de l’Ajuntament i hauran d’anar acompanyades de:

  • - Acreditació fefaent de la personalitat, i si s’escau de la representació.
  • - Fotocòpia del DNI, NIE CIF del sol·licitant.
  • - Breu memòria de les actuacions a realitzar, amb indicació de la superfície de l’actuació i amb la incorporació del pressupost desglossat per partides, signada per l’interessat
  • - Acreditació d’ estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant la presentació d’un certificat o una declaració responsable.
  • - Declaració responsable en la qual es faci constar les subvencions sol·licitades o atorgades per altres organismes públics o bé no haver-ne sol·licitat o rebut cap.
  • - Fotografies de l’estat actual de l’àmbit d’actuació. 

Les bases íntregres es poden consultar al document adjunt:

ATENCIÓ: S’amplia el termini que fixa la base 4 de la convocatòria (execució de les obres) fins el 31 de març de 2016.
 

Comparteix aquesta pàgina: