BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR Per a cicle infantil, primària i secundària. curs 2015–2016

dilluns, 20 Abril, 2015

DEL 04 DE MAIG AL 12 DE JUNY DE 2015.
Presentar les sol·licituds i documentació obligatòria a: Registre de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A CADA SOL·LICITUD:
- Model CM1 omplert i signat
- Volant de convivència
- DNI/ NIF o NIE. En cas de menors de 14 anys i no disposar de DNI caldrà: certificat de naixement o llibre de família
- CM3 omplert i signat

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
- Carnet família nombrosa
- Carnet família monoparental
- Resolució acolliment
- Certificat de Discapacitat del CAD
- Certificat de l’agència de l’habitatge de Catalunya en concepte de subvenció per pagar lloguer
- Conveni o sentència de divorci
- Altra documentació que es precisi

Comparteix aquesta pàgina: