Aprovat el Projecte tècnic per a l’ampliació de la vorera d’accés a l’escola Sant Pau

dilluns, 16 Març, 2015

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar inicialment en la sessió de data 26 de febrer de 2015 el projecte tècnic per a l’ampliació de la vorera d’accés al camp de futbol municipal de Sant Pol de Mar, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. El projecte està en informació pública a partir del divendres 13 de març, quan es va publicar l'anunci al BOP, i pel termini de trenta dies, als efectes de possibles reclamacions o al·legacions. Si transcorregut l’esmentat període d’informació pública no se’n formula cap, es considerarà aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord exprés.

Comparteix aquesta pàgina: