BEQUES MENJADOR ESCOLAR - CURS 2014/2015 CCM

dilluns, 12 Maig, 2014

Beneficiaris: Nens/es empadronats a Sant Pol de Mar, que cursin segon cicle d’educació infantil, primària o secundaria obligatòria.

Llindar econòmic segons nombre de membres de la unitat de convivència:

2 membres : 13.451,60 €
3 membres: 14.951,60 €
4 membres: 16.451,60 €
5 membres: 17.951,60 €

Documentació que cal presentar:

Sol·licitud model CCM 1
Volant de convivència
Fotocopia DNI, NIE o passaport,  de tots els membres unitat familiar, majors de 14 anys. En cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família de tots els integrants de la unitat de convivència.
Model CCM 3 – Autorització per consultar la situació econòmica relativa a la unitat familiar a l’Agencia Tributaria, signat per tots els membres que conviuen al domicili.

Els models d’impresos i les bases, els trobareu a la web de l’Ajuntament: www.santpol.cat
També podeu recollir la documentació a les oficines municipals.

- Les sol·licituds s’han de presentar al Registre d’Entrades de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h. i els dijous de 16.00 a 19.00h.

Termini de presentació: del 12 de maig de 2014 al 12 de juny de 2014.

- Una vegada presentada la documentació, cal demanar hora per entrevista amb l’Educadora Social, al telèfon 93 760 09 09

Documentació complementaria  per presentar, el dia de l’entrevista, si fos el cas:

- Família nombrosa, amb carnet acreditatiu
- Família monoparental, amb carnet acreditatiu
- Família d’acollida, amb resolució d’acolliment
- Certificat de disminució del  sol·licitant o germà amb disminució: certificat del CAD
- Renda Mínima d’Inserció
- Pensió no contributiva
- Ajut per protecció familiar 
- Altres

SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

Comparteix aquesta pàgina: