Ajuts Generalitat per terrenys de titularitat privada afectats pel temporal de neu

dilluns, 19 Abril, 2010

La Generalitat de Catalunya ha obert una línia de subvencions per als terrenys forestals de titularitat privada afectats pel temporal de neu del 2010. ( RESOLUCIÓ MAH/1054/2010).

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals, les agrupacions sense personalitat jurídica de titulars de terrenys forestals pertanyents a una mateixa comarca o comarques limítrofes i les associacions de propietaris forestals legalment constituïdes.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’abril del 2010
Les actuacions subvencionables són les següents :

a) Arranjament substancial de vials
b) Tallada de vegetació afectada i tractament de les restes vegetals generades
c) Eliminació de restes vegetals vora camins
d) Redreçament i col·locació de tutors en les plantacions afectades

Es poden acollir a les subvencions per a les actuacions a,b i c les superfícies forestals amb una afectació igual o superior al 25% dels peus existents, entenent com a peus afectats aquells que hagin perdut com a mínim una tercera part de la capçada i/o la brancada.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant un model normalitzat que es pot obtenir a la pàgina www.mediambient.gencat.cat/cpf acompanyades de la següent documentació:

Podeu consultar les bases a la pàgina http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp

Comparteix aquesta pàgina: