Normativa i planejament

Text refós de les normes urbanístiques del planejament general

Modificacions puntuals

Planejament derivat i gestió urbanística

Planejament general i derivat en informació pública

Notícia modificació PGOM (03/07/18)

Expedients en tràmit

Comparteix aquesta pàgina: