L'Alcaldia

Càrrec: Alcaldessa
Grup: PDeCAT
Responsabilitats:
  • Àrea d’Alcaldia i Coordinació de govern
  • Regidoria de Recursos Humans
  • Regidoria de Governació

alcaldia@santpol.cat

L’Alcaldia ocupa la presidència de l'Ajuntament i com a tal, representa el poble i en defensa els seus interessos.
És cap del Govern i de l’Administració municipal i, per tant, presideix els òrgans municipals de caràcter col·legial. Pot delegar l’exercici de les seves atribucions, tret de les indelegables, a favor de la Junta de Govern Local, Tinències d’Alcaldia, o en qualsevol membre de la corporació. Respon dels seus deures davant el Ple municipal i de la ciutadania.
L’Alcaldia gaudirà dels honors i de les distincions inherents al seu càrrec, tindrà la consideració de primera autoritat del poble i el tractament d’il·lustríssim/a, d’acord amb les disposicions legals vigents. 

Línia directa amb l'alcaldia

GALERIA D'IMATGES

Comparteix aquesta pàgina: