La Junta de Govern Local

COMPOSICIÓ:
 
Presidenta:
Montserrat Garrido Romera
 
Vocals:
Ferran Xumetra Subirana
Xavier Catarineu Hernández
Marta Romà Serra

La Junta de Govern Local és un òrgan municipal presidit per l'Alcaldia, i és atribució de la mateixa la determinació del nombre de membres, així com el nomenament i separació dels seus integrants.
El nombre d'integrants de la Junta de Govern Local no podrà excedir d'un terç del nombre total de regidors i regidores, al qual caldrà afegir l'Alcaldia.
L'Alcaldia podrà destituir i nomenar els membres de la Junta de Govern Local en qualsevol moment. Els nomenaments i cessaments es faran mitjançant resolució de l'Alcaldia, de la qual es donarà compte al proper Ple ordinari que se celebri, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.
 
Atribucions de la Junta de Govern Local:
 
- Les atribucions pròpies i intransferibles d'assistir a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.
- Les atribucions que l'Alcaldia o el Ple li puguin delegar, o les que li atribueixi directament la llei.
 
Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebraran un cop per setmana, i correspon a l'Alcaldia fixar el dia i hora en què hauran de celebrar-se. Actualment, de forma general se celebren tots els dilluns no festius.
Es podran fer també sessions extraordinàries i urgents quan l'Alcaldia ho cregui convenient.
Les Juntes de Govern Local no són públiques.

Comparteix aquesta pàgina: