El Ple municipal

COMPOSICIÓ
 

GRUP MUNICIPAL PDeCAT
Montserrat Garrido Romera
Ferran Xumetra Subirana
Xavier Catarineu Hernández
Marta Romà Serra
Robert Garcia Gil
 
GRUP MUNICIPAL JUNTS
José Parada Rafael
Daniel Comas Verdaguer

GRUP MUNICIPAL ERC-AM
Albert Font Lacambra
Albert Zanca Brossa
 
GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA-E
Bernat Ferrer Roura

El Ple de l’Ajuntament de Sant Pol està format per l’Alcaldia i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral. Actualment, el ple el componen 10 regidors i regidores.
 
El Ple realitzarà sessions ordinàries amb la periodicitat que fixi i extraordinàries sempre que sigui necessari. Per a la legislatura 2015-19 s'ha acordat que les sessions ordinàries seran bimensuals i tindran lloc l’últim dilluns no festiu del mes a les 19:00 hores.
 
Ordinàriament el lloc de realització de les sessions serà la sala de plens de l’Ajuntament. En casos extraordinaris o de força major, es poden fer en altres llocs dins del terme municipal.
 
Les sessions de l’Ajuntament en Ple seran públiques, llevat del cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones.

Comparteix aquesta pàgina: