Consulteu el llistat provisional de les autoritzacions per a l’ocupació d’embarcacions

dilluns, 11 Febrer, 2019
Durant 10 dies s’atorgarà un període per poder formular les al·legacions pertinents.
 
El passat 4 de febrer, la Junta de Govern Local en sessió ordinària va aprovar la llista provisional de persones adjudicatàries de l’autorització per a l’ocupació d’embarcacions de la zona d’avarada en zona portuària. La ubicació es troba situada davant de la pista poliesportiva de la platja de les Barques i la marina seca estaria ubicada a la mateixa pista.
 
Un cop ordenades les sol·licituds, atenent els criteris establerts en el Plec, i vista la proposta d’ubicació de les embarcacions que consta a l’expedient, no ha estat necessària l’aplicació del procediment de sorteig establert a la clàusula 10 del Plec, atès que les sol·licituds que compleixen els requisits i han estat presentades durant el període establert, es poden ubicar totes en l’àmbit concessionat. D’altra banda, per les sol·licituds on no consta la tarifa escollida, s’ha determinat la seva ubicació en l’àmbit de la pista poliesportiva (Tarifa 1).
 
Segons la clàusula 9 del Plec de Condicions, s’atorga un període de 10 dies a les persones interessades per tal que formulin les al·legacions que considerin pertinents. Posteriorment, s’acordarà la llista definitiva que es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es notificarà individualment.
 
Comparteix aquesta pàgina: