Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Pàgines web
Obrir/tancar menú lateral
Documents
 • PLA COMARCAL PER A LA DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I  DE GÈNERE

  L'Ajuntament de Sant Pol es va adherir el 28 d'abril de 2022 al Pla Comarcal per a la Diversitat  sexual, afectiva i de gènere (2022-2025), per tal de fer un pas endavant en la protecció i promoció dels drets de les persones que formen part del col·lectiu LGTBI en general, i d’aquelles residents a la comarca.

  Pla comarcal LGBTI

  Pla comarcal LGBTI

  Fitxer: Pla_Comarcal_LGTBI-Maresme.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 84
  Mida: 1.37 MB


  PROTOCOL LOCAL PER A L'ABORDATGE INTEGRAL DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

  L'Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar en sessió plenària del 25 de novembre de 2021 el Protocol local per a l'abordatge integral de les violències masclistes. Aquest document que dóna una resposta unificada, coordinada i adequada a les diferents situacions que poden sorgir en l'abordatge de la violència masclista. Més enllà de definir el model d'intervenció i concretar les competències de cada servei implicat, representa la voluntat, la fermesa i la unió d'esforços per erradicar la violència masclista de la nostra societat.

  Van participar en la seva redacció diferents departaments de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar (Equitat, Salut, Educació, Joventut, Benestar Social i Promoció Econòmica), centre assistencial de salut, Policia Local, Mossos d'Esquadra, centres d'ensenyament (llar d'infants, escola Sant Pau i Institut), Biblioteca i serveis comarcals d'Informació i Atenció a les Dones. Entre tots els agents implicats es va elaborar aquest Protocol que té per objectiu garantir l'atenció coordinada i eficaç a les dones, adolescents i infants que estan en situació de violència.

  Fitxer Acrobat-PDF de (139.43kB)

  Fitxer: Diptic_resum_Protocol_Local_abordatge_integral_violencies_masclistes.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 139.43 kB


  GUIA DE LLENGUATGE INCLUSIU

  L'Ajuntament edita l'any 2019 una guia de llenguatge inclusiu. Un document que pretén demostrar que el llenguatge no és neutre i que cal ser conscients de l'ús sexista que fem de la llengua.
  La guia que s'ha creat des de la Regidoria d'Igualtat inclou bones pràctiques amb exemples, donant eines per a la utilització de recursos com els genèrics reals, les  dobles formesevitar paraules amb marques de gènere masculines, utilitzar genèrics en titulacions i càrrecs...

  DOCUMENT PDF
   

  PLA INTERN D'IGUALTAT

  El Ple celebrat el 31/10/2019 va aprovar el Pla Intern d'Igualtat d'Oportunitats que s'aplicarà fins al 2021. L'ajuntament de Sant Pol de Mar va realitzar el seu primer Pla intern d'igualtat al 2015 amb vigència fins al 2017, i establia un total de 18 mesures distribuïdes d'acord amb vuit àmbits d'intervenció. El document també indicava la priorització de les mesures i la seva distribució durant els anys 2015, 2016 i 2017.
   
  Pel que fa al Pla 2018-2021 ha constat d'una fase de diagnosi, que es va iniciar al 2018 i s'ha conclòs al 2019, i en la qual s'han analitzat dades quantitatives (recollida de dades estadístiques i sistematitzades) i dades qualitatives (a través d'entrevistes i grups de treball). Després d'aquesta diagnosi prèvia s'ha dissenyat el Pla, a partir de les dades recollides i les conclusions extretes. En aquesta fase de disseny s'han establert les mesures que es portaran a terme durant els anys d'implantació del Pla, i que s'executaran els propers anys. Les accions més destacables a realitzar són les següents:

  1. Establir un pla de comunicació i difusió del Pla d'Igualtat
  2. Realitzar accions per disminuir la segregació horitzontal a l'ajuntament
  3. Impulsar la promoció interna, integrant la perspectiva de gènere
  4. Formació de la plantilla en temes d'igualtat
  5. Promoció de l'ús del llenguatge inclusiu
  6. Promoure la corresponsabilitat de forma igualitària entre tot el personal
  7. Elaborar una valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere
  8. Elaborar una auditoria anual de salaris
  9. Prevenció de l'assetjament laboral, a través de la formació
  10. Seguiment i avaluació del Pla a través d'una Comissió

  DOCUMENT PDF
   

  PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I GESTIÓ DE L'ASSETJAMENT

  Una de les mesures del Pla Intern d'Igualtat era elaborar i difondre a tot el personal un protocol de prevenció i tractament de l'assetjament moral i sexual. Per aquest motiu, i amb el suport de l'Institut Català de les Dones, durant el darrer trimestre del 2015 es va elaborar el Protocol per a la prevenció i gestió de l'assetjament. El document es va realitzar a partir de les sessions de treball d'un equip format per personal de diferents àmbits de l'ajuntament, representants sindicals i membres de l'entitat externa que va assistir a l'ajuntament en l'elaboració del protocol d'actuació.
  La presentació del document final del Protocol per la prevenció i gestió de l'assetjament es va fer el 8 de març de 2016 i va consistir en una primera part d'explicació del contingut del document, que consta de  la definició dels conceptes i comportaments relatius a l'assetjament, els drets i obligacions de les parts, les mesures de prevenció de l'assetjament, les vies d'actuació davant l'assetjament, així com de les mesures de seguiment, avaluació i actualització del Protocol.
  Seguidament, i per tal d'implicar a tot el personal que havia assistit a la presentació, es va fer una dinàmica molt interessant. Tothom va escriure en un paper alguna situació que li provocava incomoditat en el seu lloc de treball i que estigués relacionada amb el contingut del protocol d'assetjament. Després d'escriure una frase curta, cadascú va posar el paper en un globus, i un cop inflats es van llençar a l'aire per barrejar-los. Cada persona va agafar un globus que no fos el seu, es van petar i es van llegir tots els papers relacionant-los per temàtiques. Els comentaris que es van recollir serviran per iniciar la segona fase de les actuacions per la prevenció de l'assetjament, i podran orientar les accions de formació i sensibilització necessàries per evitar aquest tipus de situacions.   

  DOCUMENT PDF
   

  PLA COMARCAL D'IGUALTAT

  El Consell Comarcal del Maresme, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona,ha elaborat el Pla Comarcal de Polítiques d'Igualtat 2017/2021, d'acord amb les necessitats reals de la comarca i la participació de diversos ajuntaments i entitats.
  L'esmentat Pla va ser aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Maresme el 18 de juliol de 2017, i presentat als ajuntaments de la comarca del Maresme, per tal de demanar la seva adhesió.
  El Pla Comarcal de Polítiques d'Igualtat 2017/2021 recull les diferents líniesestratègiques que, des de la Diputació de Barcelona, s'han definit com a prioritàries enla intervenció pública per afavorir una igualtat efectiva entre homes i dones, i consta de5 eixos de treball:

  -Eix 1: Avançar en la visibilització social del compromís polític amb la igualtat degènere mitjançant l'actuació transversal
  -Eix 2: Reforçar els mecanismes i accions pertinents per combatre i prevenir les violències masclistes
  -Eix 3: Foment dels drets civils, la coeducació i qualitat de vida des de la perspectiva de les persones
  -Eix 4: Reformulació dels usos dels temps i dels treballs
  -Eix 5: Reconeixement i foment del lideratge i la participació de les dones

  Atès que en el Decret 310/2015 de 18 de juny de 2015, d'aprovació del cartipàs municipal de l'ajuntament de Sant Pol de Mar, es defineixen les competències del'àmbit d'actuació d'Igualtat dins de l'àrea de serveis a les persones, i que en el pressupost municipal vigent consta l'aplicació pressupostària 03 23100 2260200 Campanyes d'igualtat de gènere.
  D'acord amb l'article 6 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els ens locals de Catalunya tenen, dins de l'àmbit territorial respectiu i en l'exercici de les competències que els atribueix l'ordenament jurídic, funcions enmatèria de polítiques d'igualtat de gènere, entre les quals hi ha la de dissenyar, aprovar, executar i avaluar plans d'igualtat.
  L'Ajuntament de Sant Pol de Mar està adherit al Pla Comarcal d'Igualtat des del 27/11/2017.

  DOCUMENT PDF
   

 • Plaça de la Vila, 1 08395 Sant Pol de Mar Barcelona
 
Versió per imprimir
Pujar al principi de la pàgina