Documents

GUIA DE LLENGUATGE INCLUSIU
L'Ajuntament edita l'any 2019 una guia de llenguatge inclusiu. Un document que pretén demostrar que el llenguatge no és neutre i que cal ser conscients de l’ús sexista que fem de la llengua.
La guia que s’ha creat des de la Regidoria d’Igualtat inclou bones pràctiques amb exemples, donant eines per a la utilització de recursos com els genèrics reals, les  dobles formesevitar paraules amb marques de gènere masculines, utilitzar genèrics en titulacions i càrrecs...

DOCUMENT PDF

PLA INTERN D’IGUALTAT
Durant el 2015 s’ha realitzat, amb el suport de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona, el Pla Intern d’Igualtat.
Els plans interns d’igualtat de gènere a les organitzacions són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’entitat, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.
A l’octubre del 2015 es va presentar el Pla Intern d’Igualtat, que inclou un total de 18 mesures distribuïdes d’acord amb els vuit àmbits d’intervenció següents:

  1. Cultura i política d’igualtat de gènere
  2. Segregació vertical i horitzontal i Condicions laborals
  3. Polítiques de selecció, contractació i avaluació del personal
  4. Polítiques de formació i  desenvolupament professional
  5. Comunicació, imatge i ús del llenguatge
  6. Condicions de l’entorn de treball i de salut laboral
  7. Usos del temps i conciliació de la vida laboral, personal i familiar
  8. Assetjament, actituds sexistes i percepció de la discriminació

El document també indicava la priorització de les mesures i la seva distribució durant els anys 2015, 2016 i 2017.

DOCUMENT PDF

PROTOCOL
Una de les mesures del Pla Intern d’Igualtat era elaborar i difondre a tot el personal un protocol de prevenció i tractament de l’assetjament moral i sexual. Per aquest motiu, i amb el suport de l’Institut Català de les Dones, durant el darrer trimestre del 2015 es va elaborar el Protocol per a la prevenció i gestió de l’assetjament. El document es va realitzar a partir de les sessions de treball d’un equip format per personal de diferents àmbits de l'ajuntament, representants sindicals i membres de l'entitat externa que va assistir a l'ajuntament en l'elaboració del protocol d'actuació.
La presentació del document final del Protocol per la prevenció i gestió de l’assetjament es va fer el 8 de març de 2016 i va consistir en una primera part d’explicació del contingut del document, que consta de  la definició dels conceptes i comportaments relatius a l’assetjament, els drets i obligacions de les parts, les mesures de prevenció de l’assetjament, les vies d’actuació davant l’assetjament, així com de les mesures de seguiment, avaluació i actualització del Protocol.
Seguidament, i per tal d’implicar a tot el personal que havia assistit a la presentació, es va fer una dinàmica molt interessant. Tothom va escriure en un paper alguna situació que li provocava incomoditat en el seu lloc de treball i que estigués relacionada amb el contingut del protocol d’assetjament. Després d’escriure una frase curta, cadascú va posar el paper en un globus, i un cop inflats es van llençar a l’aire per barrejar-los. Cada persona va agafar un globus que no fos el seu, es van petar i es van llegir tots els papers relacionant-los per temàtiques. Els comentaris que es van recollir serviran per iniciar la segona fase de les actuacions per la prevenció de l’assetjament, i podran orientar les accions de formació i sensibilització necessàries per evitar aquest tipus de situacions.   

DOCUMENT PDF

Comparteix aquesta pàgina: