Documents

GUIA DE LLENGUATGE INCLUSIU
L'Ajuntament edita l'any 2019 una guia de llenguatge inclusiu. Un document que pretén demostrar que el llenguatge no és neutre i que cal ser conscients de l’ús sexista que fem de la llengua.
La guia que s’ha creat des de la Regidoria d’Igualtat inclou bones pràctiques amb exemples, donant eines per a la utilització de recursos com els genèrics reals, les  dobles formesevitar paraules amb marques de gènere masculines, utilitzar genèrics en titulacions i càrrecs...

DOCUMENT PDF

PLA INTERN D’IGUALTAT
El Ple celebrat el 31/10/2019 va aprovar el Pla Intern d'Igualtat d'Oportunitats que s'aplicarà fins al 2021. L’ajuntament de Sant Pol de Mar va realitzar el seu primer Pla intern d’igualtat al 2015 amb vigència fins al 2017, i establia un total de 18 mesures distribuïdes d’acord amb vuit àmbits d’intervenció. El document també indicava la priorització de les mesures i la seva distribució durant els anys 2015, 2016 i 2017.
 
Pel que fa al Pla 2018-2021 ha constat d’una fase de diagnosi, que es va iniciar al 2018 i s’ha conclòs al 2019, i en la qual s’han analitzat dades quantitatives (recollida de dades estadístiques i sistematitzades) i dades qualitatives (a través d’entrevistes i grups de treball). Després d’aquesta diagnosi prèvia s’ha dissenyat el Pla, a partir de les dades recollides i les conclusions extretes. En aquesta fase de disseny s’han establert les mesures que es portaran a terme durant els anys d’implantació del Pla, i que s’executaran els propers anys. Les accions més destacables a realitzar són les següents:

  1. Establir un pla de comunicació i difusió del Pla d’Igualtat
  2. Realitzar accions per disminuir la segregació horitzontal a l’ajuntament
  3. Impulsar la promoció interna, integrant la perspectiva de gènere
  4. Formació de la plantilla en temes d’igualtat
  5. Promoció de l’ús del llenguatge inclusiu
  6. Promoure la corresponsabilitat de forma igualitària entre tot el personal
  7. Elaborar una valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere
  8. Elaborar una auditoria anual de salaris
  9. Prevenció de l’assetjament laboral, a través de la formació
  10. Seguiment i avaluació del Pla a través d’una Comissió

DOCUMENT PDF

PROTOCOL
Una de les mesures del Pla Intern d’Igualtat era elaborar i difondre a tot el personal un protocol de prevenció i tractament de l’assetjament moral i sexual. Per aquest motiu, i amb el suport de l’Institut Català de les Dones, durant el darrer trimestre del 2015 es va elaborar el Protocol per a la prevenció i gestió de l’assetjament. El document es va realitzar a partir de les sessions de treball d’un equip format per personal de diferents àmbits de l'ajuntament, representants sindicals i membres de l'entitat externa que va assistir a l'ajuntament en l'elaboració del protocol d'actuació.
La presentació del document final del Protocol per la prevenció i gestió de l’assetjament es va fer el 8 de març de 2016 i va consistir en una primera part d’explicació del contingut del document, que consta de  la definició dels conceptes i comportaments relatius a l’assetjament, els drets i obligacions de les parts, les mesures de prevenció de l’assetjament, les vies d’actuació davant l’assetjament, així com de les mesures de seguiment, avaluació i actualització del Protocol.
Seguidament, i per tal d’implicar a tot el personal que havia assistit a la presentació, es va fer una dinàmica molt interessant. Tothom va escriure en un paper alguna situació que li provocava incomoditat en el seu lloc de treball i que estigués relacionada amb el contingut del protocol d’assetjament. Després d’escriure una frase curta, cadascú va posar el paper en un globus, i un cop inflats es van llençar a l’aire per barrejar-los. Cada persona va agafar un globus que no fos el seu, es van petar i es van llegir tots els papers relacionant-los per temàtiques. Els comentaris que es van recollir serviran per iniciar la segona fase de les actuacions per la prevenció de l’assetjament, i podran orientar les accions de formació i sensibilització necessàries per evitar aquest tipus de situacions.   

DOCUMENT PDF

Comparteix aquesta pàgina: