Ajuntament de Sant Pol de Mar
NotÝcies

Podeu registrar les sol·licituds a l'OAC de l'Ajuntament o descarregar els formularis al peu d'aquesta pàgina i/o al web del Consell Comarcal (www.ccmaresme.cat) i tramitar-ho telemàticament des del web de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.

Llindar de renda - tram garantit d'ajut del 50%
El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per les unitats de consum que es detallen a continuació:
- Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40€
- Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80€
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35€
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45€

Documentació obligatòria a presentar:
- Sol·licitud CCM1
-Fotocòpia DNI/NIE de tots els membres de la unitat de volant de convivència ( llibre de família si no es té DNI)
- Indicar el núm. IDALU (codi identificador de l'alumne, facilitat pel Dept. d'Ensenyament)
- Acreditació de la situació econòmica 2019, si no s'ha fet la declaració de la Renda

Documentació complementària de la situació econòmica de l'any 2019: 
Es recomana que els sol·licitants realitzin la DECLARACIÓ DE LA RENDA. Per acreditar la situació econòmica de l'any 2019, en cas que algun membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus ingressos no contributius :
- No contributives (exempts de tributació): (Renda Activa Inserció), LISMI, PNC incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viudetat, invalidesa, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial, i totes aquelles recollides a l'Art. 7 de la Llei 35/2006, de 28 de Novembre.
- Contributives: Prestacions econòmiques d'urgència social, declarades per administracions públiques. De l'Agència de l'Habitatge de Catalunya: subvenció en concepte de lloguer a arrendataris

TERMINI i LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ: 
De l'1 de Juliol al 10 d'agost al REGISTRE GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR.
En cas de tramitar-ho telemàticament, caldrà adjuntar la documentació requerida a una instància electrònica oficial.

 

Publicaciˇ 25.06.2020