Ajuntament de Sant Pol de Mar
Notícies

El Ple celebrat aquest 30 de setembre al vespre va aprovar la modificació del pressupost vigent mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. La modificació es fa a partir de l'aprofitament de part del romanent de tresoreria, que a 31 de desembre del 2020 era de 3,3 milions d'euros. El regidor d'Hisenda, Albert Font, va explicar que part d'aquest romanent ja s'havia contemplat al pressupost del 2021, però encara hi havia disponibles 2,6 milions d'euros que s'alliberen amb aquesta modificació del pressupost de la següent manera: 1,78 milions d'euros per a reducció d'endeutament, 537 mil euros destinats a un fons de solvència i 287 mil euros per a noves despeses. A aquesta darrera xifra cal sumar-li 36 mil euros procedents de despeses previstes que finalment no es portaran a terme, de manera que la xifra total aprovada en la modificació de crèdit és de 322.000 euros. Aquest punt es va aprovar amb els vots favorables d'ERC i la CUP, els vots contraris de JxCat i les abstencions del PSC i Junts per Sant Pol.

D'altra banda, el ple de setembre va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Calella i Sant Pol per a la prestació dels serveis relatius a l'Oficina Local d'Habitatge situada a Calella per als exercicis 2021 i 2022. L'alcalde Albert Zanca va avançar que s'està treballant perquè es pugui implantar a Sant Pol una oficina d'habitatge pròpia a partir del projecte que s'està elaborant amb la Diputació de Barcelona, però mentre aquest no sigui una realitat es continuarà prestant el servei mitjançant el present conveni.

Tanmateix, es va aprovar per unanimitat el Pla Director del Verd Urbà de la vila, un instrument que serveix de full de ruta per a la millora de les zones verdes de Sant Pol. El Pla s'ha elaborat amb l'assistència tècnica de la Diputació de Barcelona i se'n desprén que el 47% del verd urbà necessitaria actuacions de millora, ja sigui per jardineria obsoleta, per nous criteris de reg i manteniment que en millorin la sostenibilitat, o per zones verdes que caldria posar en més valor per la seva transició cap a espais forestals. La regidora de Medi Ambient, Isabel Llari, va explicar que des d'ara i fins al 2024 s'intervindrà en les zones considerades de prioritat alta, com per exemple la Punta i l'entorn de Sant Pau.

Pel que fa al projecte de l'institut-escola, i atès que en el darrer plenari municipal es va donar compte que la licitació de l'ampliació del centre havia quedat desert, en aquest ple de setembre es va portar a aprovació un nou plec de clàusules administratives. S'hi ha incorporat la direcció facultativa de l'obra, s'ha ampliat el termini de lliurament dels projectes i s'han flexibilitat els requisits de les empreses per poder concórrer a la licitació. El nou plec de clàusules es va aprovar amb els vots favorables de l'equip de govern i en contra dels partits a l'oposició.

Quan a participació ciutadana, el Ple va ratificar els membres del Consell de la Vila, tant a nivell particular com en representació de les entitats, associacions i partits polítics de Sant Pol.

El Ple de setembre també va aprovar per unanimitat una moció contra l'increment de preus de l'electricitat i una crida a la mobilització. La podeu llegir íntegrament clicant aquí.

La sessió va finalitzar amb el torn de precs i preguntes. Podeu tornar a visionar el Ple en aquest vídeo:

×  
Ple ordinari del 30/09/2021 Ple ordinari del 30/09/2021
Publicació 01.10.2021