Tarifa reduïda de la taxa pel subministrament d’aigua, per als col•lectius de famílies nombroses, pensionistes i persones que viuen soles i famílies monoparentals

Podran sol·licitar una reducció de la taxa pel subministrament d’aigua en els supòsits que preveu l’Ordenança Fiscal núm.30

  1. Famílies nombroses:

Requisits econòmics:  El límit econòmic per al benefici fiscal no podrà superar el límit del salari mínim interprofessional per a cada membre de la unitat familiar. Aquest càlcul es realitzarà pel total de membres de la unitat familiar, i el càlcul que resulti no podrà ser superior al import que fixi el Ministerio de Trabajo e Imigración per a l’any. A tenor del càlcul que es realitzarà sobre el total d’ingressos de la unitat familiar, dividit per cada membre.

  1. Pensionistes: 

Requisits econòmics: El límit econòmic per al benefici fiscal no podrà superar el límit del salari mínim interprofessional per a cada membre de la unitat familiar. Aquest càlcul es realitzarà pel total de membres de la unitat familiar, i el càlcul que resulti no podrà ser superior al import que fixi el Ministerio de Trabajo e Imigración per a l’any. A tenor del càlcul que es realitzarà sobre el total d’ingressos de la unitat familiar, dividit per cada membre.

  1. Persones que viuen soles i famílies monoparentals:

Requisits econòmics:  El total d’ingressos per a les persones soles, no podrà superar el límit fixat pel Salari Mínim Interprofessional més un 10%. En el cas de famílies monoparentals, el límit econòmic per al límit del salari mínim interprofessional per a cada membre de la unitat familiar. Aquest càlcul es realitzarà pel total de membres de la unitat familiar, i el càlcul que resulti no podrà ser superior al import que fixi el Ministerio de Trabajo e Imigración per a l’any. A tenor del càlcul que es realitzarà sobre el total d’ingressos de la unitat familiar, dividit per cada membre.

Persona de contacte: 
M.Teresa Xumetra
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Tributs
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
Qui en faci ús
Quan es pot sol·licitar: 
Abans del tancament del padró del primer trimestre de subministrament d’aigua
Documentació a aportar: 

SUPÒSIT A):
1.- Carnet de família nombrosa on surtin tots els membres.
2.- Certificat d’empadronament col.lectiu al municipi de Sant Pol de Mar.
3.- Declaració IRPF any anterior i en el seu cas documentació d’imputació negativa, que serà necessari una declaració jurada d’ingressos (model que facilita l’ajuntament).
4.- En cas d’autorització expressa de comprovar ingressos en l’agència tributària, no caldrà presentar la documentació que s’especifica en núm.3

SUPÒSIT B):
1.- Certificat INSS on aparegui el complement econòmic anual.
2.- Certificat d’empadronament del titular al municipi de Sant Pol de Mar.
3.- Declaració IRPF any anterior i en el seu cas documentació d’imputació negativa, que serà necessari una declaració jurada d’ingressos (model que facilita l’ajuntament).
4.- En cas d’autorització expressa de comprovar ingressos en l’agència tributària, no caldrà presentar la documentació que s’especifica en núm.3

SUPÒSIT C):
1.- Certificat d’empadronament del titular al municipi de Sant Pol de Mar.
2.- Declaració IRPF any anterior i en el seu cas documentació d’imputació negativa, que serà necessari una declaració jurada d’ingressos (model que facilita l’ajuntament).
3.- En cas d’autorització expressa de comprovar ingressos en l’agència tributària, no caldrà presentar la documentació que s’especifica en núm.2

Cost de tramitació: 
Sense cost
Comparteix aquesta pàgina: