Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Tràmits
Obrir/tancar menú lateral
Exempció de l'IBI
 • Sol·licitud de l'exoneració en el pagament del rebut de l'impost sobre béns immobles, en els supòsits previstos en la normativa vigent. Supòsits:
  a.-Els béns propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals directament afectats a la defensa nacional, seguretat ciutadana i serveis educatius i penitenciaris i els de l'Estat afectes a la Defensa Nacional.
  b.-Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
  c.- Els de l'Església Catòlica i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.
  d.-Els que siguin propietat de la Creu Roja.
  e.-Aquells béns als que sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor.
  f.-La superfície de les forestes poblades amb les espècies de creixement lent, determinades reglamentàriament, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o els suro.
  g.-Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a l'explotació de les esmentades línies.
  h.- Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a l'ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de l'activitat.
  i.-Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d'interès cultural, conforme a la normativa vigent en el moment de l'acreditament de l'impost.
  j.- Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les condicions establertes en l'art. 62 del TRHL.
  k.- Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l'art.2 de l'ordenança fiscal número 1, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l'Impost sobre Societats.
  L'aplicació de l'exempció en la quota d'aquest impost estarà condicionada a què les entitats sense fins lucratius comuniquin a l'ajuntament que s'acullen al règim fiscal especial establert per a aquestes entitats.
  Exercitada l'opció, l'entitat gaudirà de l'exempció en els períodes impositius següents, en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i mentre no es renunciï a l'aplicació del règim fiscal especial.
  h.- En immobles urbans quan la quota líquida sigui inferior a 6€
  i.-En immobles rústics quan la quota líquida sigui inferior a 12€ 

 • Persona de contacte
  M.Teresa Xumetra
 • Correu electrònic
 • Qui el pot demanar
  Qui sigui subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles o el seu representant legal i es trobi en un dels supòsits abans referits.
 • Quan es pot sol·licitar
  En qualsevol moment, tenint present que l'efecte de l'atorgament de l'exempció, si procedeix, es produirà a partir de l'exercici següent de la data de la sol·licitud.
 • Documentació a aportar

  Documentació acreditativa de reunir les condicions exigides per la normativa vigent per l'exempció sol·licitada.

 • Cost de tramitació
  Sense cost
 • Presencialment

  A les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona - oficina c/ de la Font, 16 de Canet de Mar.
  A les oficines de l'ajuntament de Sant Pol de Mar ( Departament tributs - àrea d'Urbanisme)

Publicació 24.02.2016
Versió per imprimir
Pujar al principi de la pàgina