DEVOLUCIÓ DE FIANCES DE LES LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS

La realització d’obres majors requereix el dipòsit d’una fiança per tal de garantir els possibles danys als béns municipals i  respondre de qualsevol desperfecte que pugui ocasionar durant la realització de les obres o enderrocs. Algunes obres majors també han de dipositar una fiança per respondre de la gestió dels residus de la construcció, en aplicació de l’Ordenança reguladora vigent.

Persona de contacte: 
Marta Frigola
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Urbanisme
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
-Promotor/a de les obres. - Un/a representant degudament autoritzat/da.
Quan es pot sol·licitar: 
Un cop finalitzades les obres i prèvia presentació de la comunicació prèvia de Primera ocupació.
Documentació a aportar: 
  • Model complimentat-retorn de fiances d’obres.
  • Fotocopia de DNI/NIF/PASP/NIE.
  • Justificació d’haver sol.licitat la llicència de 1ra ocupació de les obres.
  • Certificat del gestor referent a la qualitat i tipus de residus lliurats durant l’obra.
  • Fotografies on es reflecteixin els elements públics en el front de l’edifici.
  • Certificat de titularitat bancària.
Quan es dóna resposta: 
Prèvia inspecció dels Serveis Tècnics municipals i per acord de la Junta de Govern Local.
Cost de tramitació: 
Gratuït.
AdjuntMida
PDF icon Instància model160.19 KB
Comparteix aquesta pàgina: