Comunicació prèvia obres de petita entitat

La realització d’obres de petita entitat (amb un pressupost no superior als 12.000 €) ha de comunicar-se a l’Ajuntament abans de l’inici d’aquestes.

Entre les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia s’hi troben:
 
a. Canviar paviments interiors i exteriors (patis i eixides), paviment dels graons d’escala i sòcols.
b. Revestiments interiors i exteriors.
c. Reparar, substituir o muntar instal·lacions interiors (d’aigua, gas, electricitat, telefonia, calefacció, aspiració, seguretat, audiovisuals i altres instal·lacions domèstiques) vistes o amb realització de regates a les edificacions i que no afectin l’estructura.
d. Les instal·lacions d’aparells d’aire condicionat, instal·lacions d’antenes parabòliques, plaques solars o altres instal·lacions similars.
e.- Practicar obertures per a tub extractor.
f.- Col·locar o substituir falsos sostres, motllures i ornaments interiors.
g.- Col·locar reixes en finestres o portes, sense modificar el buit arquitectònic de façana, les seves mides ni proporcions, i sense crear perfils sortints de l’alineació de façana.
h.- Substituir o instal·lar tancaments, sense modificar el buit de façana.
i- Reformar cuines, banys, lavabos o safareigs existents: enrajolats, instal·lacions, aparells sanitaris, marbres i mobles de cuina, en tots els casos sense modificació de la distribució d’envans i sense realitzar forats en façanes exteriors o de carrer.
j.- Construir, reparar i substituir canonades o desguassos a l’interior de les edificacions i parcel·les.
k.- Pintar, estucar i mantenir façanes,sempre i quan no sigui necessària la col·locació d’una bastida.
l.- Col·locació de bastides fins a 3 m d’alçada o similars.
m.- Treballs de neteja i desbrossat de terrenys en solars urbans sense modificació de la cota existent i que no comporti la destrucció de jardins existents ni la tala d’arbrat-
n.- Reparació de cobertes i terrats sense que s’afectin elements estructurals.
o.- Execució de voreres i guals.
p.- Reformes interiors de vestíbuls i escales comunitàries, que no afectin envans, estructures ni façanes.

Persona de contacte: 
Marta Frigola
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Urbanisme
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
La persona interessada o afectada pel tràmit. Un/a representant degudament autoritzat/da.
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any.
Documentació a aportar: 

Model complimentat-Comunicació prèvia d’obres Fotocòpia de DNI/NIF/PASP/NIE Pressupost i Justificació pagament autoliquidació taxes.

Quan es dóna resposta: 
Si en el termini d’un mes, a comptar des de la presentació de la documentació prèvia, l’Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l’actuació comunicada quedarà legitimada i podrà realitzar-se sempre que sigui conforme a la normativa aplicable; però si, al contrari, l’Ajuntament requereix al titular per esmenar deficiències o per la seva adaptació a la normativa aplicable, el còmput del termini assenyalat per la seva legitimació se suspendrà.
Cost de tramitació: 
El que marquen l'Ordenança Fiscal núm.5, Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, i l'Ordenança Fiscal núm. 20, Taxa de llicències o comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Comparteix aquesta pàgina: