Obrir/tancar menú

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Tràmits
Obrir/tancar menú lateral
Comunicació prèvia obres de petita entitat
 • La realització d'obres de petita entitat (amb un pressupost no superior als 12.000 €) ha de comunicar-se a l'Ajuntament abans de l'inici d'aquestes.

  Entre les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia s'hi troben:
   
  a. Canviar paviments interiors i exteriors (patis i eixides), paviment dels graons d'escala i sòcols.
  b. Revestiments interiors i exteriors.
  c. Reparar, substituir o muntar instal·lacions interiors (d'aigua, gas, electricitat, telefonia, calefacció, aspiració, seguretat, audiovisuals i altres instal·lacions domèstiques) vistes o amb realització de regates a les edificacions i que no afectin l'estructura.
  d. Les instal·lacions d'aparells d'aire condicionat, instal·lacions d'antenes parabòliques, plaques solars o altres instal·lacions similars.
  e.- Practicar obertures per a tub extractor.
  f.- Col·locar o substituir falsos sostres, motllures i ornaments interiors.
  g.- Col·locar reixes en finestres o portes, sense modificar el buit arquitectònic de façana, les seves mides ni proporcions, i sense crear perfils sortints de l'alineació de façana.
  h.- Substituir o instal·lar tancaments, sense modificar el buit de façana.
  i- Reformar cuines, banys, lavabos o safareigs existents: enrajolats, instal·lacions, aparells sanitaris, marbres i mobles de cuina, en tots els casos sense modificació de la distribució d'envans i sense realitzar forats en façanes exteriors o de carrer.
  j.- Construir, reparar i substituir canonades o desguassos a l'interior de les edificacions i parcel·les.
  k.- Pintar, estucar i mantenir façanes,sempre i quan no sigui necessària la col·locació d'una bastida.
  l.- Col·locació de bastides fins a 3 m d'alçada o similars.
  m.- Treballs de neteja i desbrossat de terrenys en solars urbans sense modificació de la cota existent i que no comporti la destrucció de jardins existents ni la tala d'arbrat-
  n.- Reparació de cobertes i terrats sense que s'afectin elements estructurals.
  o.- Execució de voreres i guals.
  p.- Reformes interiors de vestíbuls i escales comunitàries, que no afectin envans, estructures ni façanes.

 • Persona de contacte
  Marta Frigola
 • Correu electrònic
 • Qui el pot demanar
  La persona interessada o afectada pel tràmit. Un/a representant degudament autoritzat/da.
 • Quan es pot sol·licitar
  En qualsevol moment de l'any.
 • Documentació a aportar

  Model complimentat-Comunicació prèvia d'obres Fotocòpia de DNI/NIF/PASP/NIE Pressupost i Justificació pagament autoliquidació taxes.

 • Quan es dóna resposta
  Si en el termini d'un mes, a comptar des de la presentació de la documentació prèvia, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada quedarà legitimada i podrà realitzar-se sempre que sigui conforme a la normativa aplicable; però si, al contrari, l'Ajuntament requereix al titular per esmenar deficiències o per la seva adaptació a la normativa aplicable, el còmput del termini assenyalat per la seva legitimació se suspendrà.
 • Cost de tramitació
  El que marquen l'Ordenança Fiscal núm.5, Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, i l'Ordenança Fiscal núm. 20, Taxa de llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
 • Presencialment

  OFICINES MUNICIPALS 
  Plaça de la Vila, 1
  08395 St. Pol de Mar. 
  Tel: 93.760.04.51
  Fax: 93.760.13.52

  De dilluns a divendres de 9h a 14h (i els dijous de 9h a 18h i els dissabtes de 10h a 13h, excepte el mes d'agost)

Publicació 29.01.2015
Versió per imprimir
Pujar al principi de la pàgina