Comunicació prèvia d'instal·lació d'autoconsum de plaques solars fotovoltaiques

L'Ordenança reguladora per a la instal·lació d'autoconsum de plaques solars fotovoltaiques de Sant Pol de Mar estableix una regulació municipal que incentiva la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal i permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica cap a un de més sostenible i ecològic. I això oferint claredat en els requisits necessaris per la tramitació de les llicències urbanístiques a tal efecte i, simultàniament, preveient bonificacions en l’àmbit impositiu municipal, concretament en l’Impost sobre Béns Immobles i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Objecte i àmbit d’aplicació

1. L’objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d’intervenció municipal sobre les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’executen en béns immobles, i les mesures tributàries corresponents que permetin la seva incentivació.

2. El contingut de la present Ordenança serà d’aplicació a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’ubiquin en qualsevol bé immoble situat al terme municipal de Sant Pol de Mar

 

Persona de contacte: 
Marta Frigola
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Urbanisme
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
La persona interessada o afectada pel tràmit. Un/a representant degudament autoritzat/da.
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any.
Documentació a aportar: 

a) Model normalitzat de comunicació prèvia (veure document adjunt)
b) Declaració responsable de l’empresa instal·ladora (veure document adjunt)
c) Memòria tècnica de la instal·lació, amb els continguts mínims que s’especifiquen al document adjunt.
d) Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost (sense IVA) serà la base imposable per al càlcul de l’impost sobre construccions i obres (ICIO).
e) Justificants de pagament de l’impost sobre construccions i obres (ICIO) i la taxa de serveis urbanístics.

Quan es dóna resposta: 
Si en el termini d’un mes, a comptar des de la presentació de la documentació prèvia, l’Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l’actuació comunicada quedarà legitimada i podrà realitzar-se sempre que sigui conforme a la normativa aplicable; però si, al contrari, l’Ajuntament requereix al titular per esmenar deficiències o per la seva adaptació a la normativa aplicable, el còmput del termini assenyalat per la seva legitimació se suspendrà.
Cost de tramitació: 
El que determini l'Ordenança Fiscal núm. 5 (amb bonificació del 95%), així com l'Ordenança Fiscal núm. 20 de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar
Comparteix aquesta pàgina: