Comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic (HUT)

Aquelles persones que, essent propietàries d’un habitatge, en cedeixen l’ús, directament o indirecta, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada, en condicions d’immediata disponibilitat, han de comunicar-ho prèviament a l’administració.
 
Els habitatges d’ús turístic es cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per estances.
 
Es considera estada de temporada tota ocupació per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins del període d’un any.

Requisits:

  • Cal que el sol·licitant disposi de DNI/NIE, en el cas de persones físiques, o CIF, en el cas de persones jurídiques.
  • Cal que l’habitatge disposi de cèdula d’habitabilitat
  • L’habitatge no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
  • Els habitatges han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per la seva ocupació immediata.
  • Cal facilitar als usuaris, veïns i administracions competents i exhibir en un lloc fàcilment copsable un telèfon de contacte propi o d’una tercera persona, que pugui atendre de manera immediata comunicacions i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
  • Cal disposar d’un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.
  • L’habitatge ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de reclamació
  • Cal exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable, a l’interior de l’habitatge, el numero d’HUTB atorgat per la Generalitat de Catalunya.
  • La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibit per l’ordenació d’usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.

S’ha de comunicar a l’ajuntament qualsevol variació de les dades que indiqueu a la sol·licitud.

Obligacions del titular un cop obtingut el número de registre d’HUT del departament de Turisme de la Generalitat: Què cal saber de l'Habitatge d'Ús Turístic?

Persona de contacte: 
Marta Frigola
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Turisme
Urbanisme
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
La persona propietària de l’habitatge o un/a representant degudament autoritzat/da
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment, sempre abans d’iniciar l’activitat.
Documentació a aportar: 

• DNI/CIF/NIE de la persona que comunica (còpia) • DNI/CIF del representant legal (còpia) • En cas d’actuar com a representant, documentació acreditativa de la representació legal (poders, autorització apud acta, contracte de mediació o qualsevol altre document vàlid en Dret). • Cèdula d’habitabilitat vigent (còpia) • Còpia de l’últim rebut de l’impost sobre Béns Immobles

Quan es dóna resposta: 
Un cop comunicat l’inici de l’activitat, aquesta es pot exercir sota l’exclusiva responsabilitat de la persona declarant. La presentació incompleta de la comunicació no habilita per exercir l’activitat.
Cost de tramitació: 
200 euros
Comparteix aquesta pàgina: