COMUNICACIÓ PRÈVIA DE PRIMERA OCUPACIÓ I UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS I INSTAL·LACIONS

Estan subjectes a règim de comunicació prèvia de primera ocupació o utilització els edificis de nova construcció i totes aquelles obres que hagin estat sotmeses a llicència d’obres majors

Persona de contacte: 
Marta Frigola
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Urbanisme
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
Promotor/a de les obres. Un/a representant degudament autoritzat/da.
Quan es pot sol·licitar: 
Dins el mes següent a la data d’acabament de les obres.
Documentació a aportar: 

Model complimentat- Comunicació prèvia Primera Ocupació. -Fotocopia de DNI/NIF/PASP/NIE i/o del representant (NIF en cas de persones jurídiques). -Acreditació de la liquidació de la taxa. -Certificat final d’obres signat pels tècnics i visat pels col.legis professionals. -Document d’alta o variació de la Contribució Urbana (model 902) -Fotografies de totes les façanes. -Certificat de telecomunicacions. -Justificants inspecció fases d’obra signats pels tècnics municipals. - Planells “as built”.

Quan es dóna resposta: 
En el termini d'1 mes
Cost de tramitació: 
L’establert a l’ordenança fiscal núm. 20
Comparteix aquesta pàgina: