Bonificació de l’impost de vehicles

En sol·licitar una reducció de l'import de la quota de l'impost sobre vehicles, justificant trobar-se en els supòsits que preveu la normativa vigent. Supòsits:

  1. S’estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 
  2. S’estableix una bonificació del 50 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a  50 anys. L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
  3. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota:
  • Els vehicles elèctrics.
  • Els que utilitzen biogas, gas natural, gas comprimit, metà metanol i hidrogen.
  • Els vehicles que emeten menys de 100g/km CO2. Per tal d’acreditar aquesta condició hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, la fitxa de característiques del vehicles on quedi constància de tals extrems.
Persona de contacte: 
M.Teresa Xumetra
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Tributs
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
Qui sigui subjecte passiu de l'impost o el seu representant legal.
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any.
Documentació a aportar: 

1.- sol·licitud. 2.- còpia fitxa tècnica vehicle. 3.- còpia permís circulació. Si no es conegués la data de fabricació, es prendrà la data de la seva primera matriculació o, en defecte d'aquesta, la data en què es va deixar de fabricar el corresponent tipus o variant.

Cost de tramitació: 
Sense cost
Comparteix aquesta pàgina: