Bonificació de l’IBI

En sol·licitar una reducció de l'import de la quota de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, justificant trobar-se en els supòsits que preveu la normativa vigent:
A) Del 50%: per als immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
B) Del 50%: per als habitatges de protecció oficial, durant un termini de 3 anys a comptar des del període impositiu següent al de l'atorgament de la qualificació definitiva. La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol.licitud.
C) Del 95%: de la quota de béns immobles rústics de les cooperatives Agràries i d’explotació comunitària de la terra.

Persona de contacte: 
M.Teresa Xumetra
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Tributs
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
Qui sigui subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles o el seu representant legal i es trobi en un dels supòsits abans referits.
Quan es pot sol·licitar: 
SUPÒSIT A): Abans de la data d'inici de les obres. SUPÒSIT B): En el moment de disposar de la documentació necessària en cada cas, i tindrà efectes per l'exercici següent al de la data de la sol·licitud. SUPÒSIT C): En qualsevol moment
Documentació a aportar: 

SUPÒSIT A): Documentació justificativa de la titularitat de la finca o còpia de l'escriptura de declaració d'obra nova i divisió horitzontal. Escriptura de constitució de la societat o còpia dels seus estatuts, on s'acrediti que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció o promoció immobiliària. Rebut de l'IAE ó en el seu defecte l'alta de l'IAE (només en el cas que el sol·licitant estigui obligat a tributar per aquest concepte.). Declaració jurada de què la propietat no forma part de l'immobilitzat de l'empresa. Certificat d'inici d'obres visat pel Col·legi d'Arquitectes (en cas de no aportar aquest document, s'efectuarà el seu requeriment per part del Departament d'Hisenda)

Cost de tramitació: 
Sense cost
Comparteix aquesta pàgina: