L'Ajuntament aplicarà el règim sancionador aprovat per la Generalitat davant l'incompliment de les mesures de prevenció del Covid-19

dimarts, 11 Agost, 2020

El DOGC publicat en data 6 d'agost recull el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, aprovat pel govern de la Generalitat en el qual fixa el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-
19
.

El règim sancionador existent fins ara es troba dispers en diferents textos legals i, malgrat estar regulat de forma completa en cadascuna de les normes, disposa d'un caràcter general que, si no impedeix, dificulta el coneixement per part de la ciutadania. A més, el Decret llei estableix que correspon als ajuntaments de Catalunya i a l'Administració de la Generalitat les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu aquest text.

El Decret llei distingeix entre infraccions lleus (de 100 a 3.000 euros), infraccions greus (de 3.001 a 60.000 euros i possibilitat de suspensió o prohibició de l'activitat per un període màxim de sis mesos; la clausura del local o establiment per un període màxim de sis mesos, o la inhabilitació per a l'organització o promoció d'espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de sis mesos), i infraccions molt greus (de 60.001 a 600.000 euros i es poden acordar també com a sancions accessòries les següents: la clausura del local o establiment per un període màxim de cinc anys; la suspensió o prohibició de l'activitat fins a cinc anys, o la inhabilitació per a l'organització o promoció d'espectacles públics i activitats recreatives fins a cinc anys).

A mode de resum, es tipifica com a infracció lleu:

a) L'incompliment de l'obligació de l'ús de la mascareta o l'ús inadequat d'aquesta, en els termes establerts per les autoritats competents.
b) L'incompliment de l'horari d'obertura i tancament d'establiments i activitats establert per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.
c) L'incompliment dels plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.
d) L'incompliment de l'elaboració dels protocols o plans de contingència en relació amb aquells establiments o activitats en què s'hagi establert aquesta exigència per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.
e) L'incompliment de les mesures d'higiene i prevenció establertes per les autoritats competents, per a qualsevol mena d'establiment o activitat, en espai obert o tancat, públic o privat, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.
f) L'incompliment de les limitacions de concentració de persones en reunions i o trobades tant en l'àmbit privat com el públic, en els termes acordats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.
g) L'incompliment de la distància física interpersonal de seguretat, en llocs públics o privats, oberts o tancats, en els termes acordats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.
h) L'incompliment per part dels establiments oberts al públic o d'activitats públiques de les mesures de limitació en l'organització i l'exercici de l'activitat, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.
i) L'incompliment per part de les persones titulars de les diferents activitats d'establiment de mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent de les persones vulnerables, o que per les seves característiques personals no puguin usar la mascareta, d'acord amb els criteris establerts per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.
j) L'incompliment de les mesures de dur a terme registres de dades i sistemes de control de nombre de persones, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.
k) L'incompliment del deure d'informació als treballadors i treballadores i a les persones clientes i usuàries de l'activitat dels protocols establerts per a la prevenció de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.
l) L'incompliment del deure d'aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que, no havent donat positiu de COVID-19, siguin contactes estrets d'una persona que constitueixi un cas confirmat.
m) L'incompliment d'una ordre general de confinament decretat.
n) El consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic que no disposin de la corresponent llicència d'activitat.
o) Qualsevol altre incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes adoptats per les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població

Constitueixen infraccions greus les actuacions següents:

a) L'incompliment dels límits d'aforament establerts específicament com a mesures de contenció de la COVID-19, en espais tancats o a l'aire lliure, i per a les diferents tipologies d'establiments i activitats.
b) L'incompliment de l'horari d'obertura i tancament d'establiments i activitats establert per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.
c) La celebració i comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d'activitat o acte permanent o esporàdic, sigui de caràcter privat o obert al públic, en espais públics o privats, en el que es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l'adopció de mesures sanitàries de prevenció i produeixin un risc o dany greu per a la salut de la població.
d) L'incompliment dels plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.
e) L'incompliment de l'elaboració dels protocols o plans de contingència en relació amb aquells establiments o activitats en què s'hagi establert aquesta exigència per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.
f) L'incompliment de les mesures d'higiene i prevenció adoptades per les autoritats competents, per a qualsevol mena d'establiment o activitat, en espai obert o tancat, públic o privat, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.
g) L'incompliment de les limitacions de concentració de persones en reunions i o trobades tant en l'àmbit privat com el públic, en els termes acordats per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.
h) L'incompliment per part de les persones titulars de les diferents activitats d'establiment de mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent de les persones vulnerables, o que per les seves característiques personals no puguin usar la mascareta, d'acord amb els criteris establerts per les autoritats competents, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.
i) L'obertura de locals, celebració d'actes o realització d'activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les mesures acordades per les autoritats competents, o que no hagin estat expressament autoritzades per aquestes en els supòsits en què així sigui exigible.
j) L'incompliment de les mesures de dur a terme registres de dades i sistemes de control de nombre de persones, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.
k) L'incompliment del deure d'informació als treballadors i treballadores i a les persones clientes i usuàries de l'activitat dels protocols establerts per a la prevenció de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany lleu per a la salut de la població.
l) L'incompliment del deure d'aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que hagin donat positiu de COVID-19.
m) L'incompliment reiterat del deure d'aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que, no havent donat positiu de COVID-19, siguin contactes estrets d'una persona que constitueixi un cas confirmat.
n) L'incompliment reiterat d'una ordre general de confinament decretat.
o) No comunicar a l'autoritat competent els casos de sospita o diagnòstic de la malaltia o d'un fet rellevant la declaració del qual resulti obligatòria.
p) Incomplir les mesures cautelars o definitives establertes d'acord amb aquest Decret llei i les disposicions, ordres i resolucions que hi concorden.
q) Dificultar o impedir la tasca d'inspecció per acció o omissió.
r) Negar-se o resistir-se a proporcionar la informació requerida per les autoritats competents o llurs agents, o a col·laborar-hi, o proporcionar-los informació inexacta o documentació falsa.
s) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus, si un any abans de la seva comissió la persona responsable
d'aquesta ha estat sancionada en aquesta matèria mitjançant una resolució ferma per una infracció tipificada com a lleu.
t) Qualsevol altre incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes adoptats per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany greu per a la salut de la població.

Pel que fa a les infraccions molt greus, es recull:

a) L'incompliment dels límits d'aforament, en espais tancats o a l'aire lliure, establerts per les autoritats competents per als diferents establiments o activitats, com a mesures de contenció de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població.
b) La celebració i comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d'activitats o actes permanents o esporàdics, siguin de caràcter privat o obert al públic, en espais públics o privats, en què es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l'adopció de mesures sanitàries de prevenció i produeixin un risc o dany molt greu per a la salut de la població.
c) L'obertura de locals, celebració d'actes o realització d'activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les mesures acordades per les autoritats competents, o que no hagin estat expressament autoritzades per aquestes en els casos en què sigui exigible, quan es produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població.
d) Reincidir en la comissió d'infraccions greus, si un any abans de la seva comissió la persona responsable d'aquesta ha estat sancionada en aquesta matèria mitjançant una resolució ferma per una infracció tipificada com a greu.
e) L'incompliment de les mesures d'higiene i prevenció adoptades per les autoritats competents, per qualsevol mena d'establiment o activitat, en espai obert o tancat, públic o privat, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població.
f) L'incompliment de les mesures de dur a terme registres de dades i sistemes de control de nombre de persones, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població.
g) L'incompliment del deure d'informació als treballadors i treballadores i a les persones clientes i usuàries de l'activitat dels protocols establerts per a la prevenció de la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població.
h) L'incompliment reiterat del deure d'aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que hagin donat positiu de COVID-19.
i) L'incompliment reiterat dels protocols, plans o instruccions rebudes per les autoritats competents.
j) L'incompliment de les mesures, ordres, resolucions i actes adoptats per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població.

Podeu consultar el Decret llei en la seva totalitat en el següent document adjunt.
 

Comparteix aquesta pàgina: