El primer Ple d'aquest mandat configura la nova organització municipal i el règim de retribucions

divendres, 5 Juliol, 2019

El Ple extraordinari celebrat aquest dijous a Sant Pol de Mar, el primer celebrat després de la constitució del nou Ajuntament de Sant Pol per al mandat 2019-2023, va aprovar les delegacions del Ple a favor de la Junta de Govern, la creació de les comissions informatives i de la comissió especial de comptes, a més de fixar el règim de sessions del Ple i de la Junta de Govern local, així com la designació de representants de la corporació a consorcis i associacions privades. A més, el plenari també va aprovar la constitució dels grups polítics municipals i de la Junta de Portaveus, així com el règim de dedicació dels membres de la corporació i el règim de retribucions i indemnitzacions.

Pel que fa a la composició de la Junta de Govern local, estarà presidida per l'Alcalde i conformada per les quatre tinences d'alcaldia, a més de les regidores Gemma Olivé i Anna Losantos amb veu però sense vot. La Junta de Govern tindrà delegades competències en matèria de planificació, economia i hisenda, en matèria processal i sancionadora. La relació detallada de competències delegades es pot consultar clicant aquí.

Quant al cartipàs municipal, aquest queda configurat per cinc àrees (Alcaldia, Territori, Governació i Serveis Generals, Transparència i Serveis a les Persones) que agrupen les diferents Regidories i Serveis municipals. Mentre que els representants municipals en els quatre consorcis dels quals l'Ajuntament de Sant Pol en forma part, es poden consultar aquí.

D'altra banda, també es va aprovar que les sessions plenàries tindran lloc l’últim dijous no festiu de cada mes, a les 7 de la tarda, a la Sala Ainaud de Lasarte, un canvi d'emplaçament que proporciona més amplitud a tots els assistents, alhora que facilita l'accés a tota la ciutadania i els vol fer més partícips de la gestió municipal i la presa de decisions. Mentre que les Juntes de Govern se celebraran setmanalment els dijous al despatx d'Alcaldia.

L'apartat del règim de dedicacions i retribucions queda conformat de la següent manera:

Càrrecs amb dedicació exclusiva:
- Alcalde: 45.000 euros bruts anuals
- Primera Tinença d'Alcaldia: 34.000 euros bruts anuals
*Aquestes retribucions són incompatibles amb qualsevol altra a càrrec de pressupostos públics.

Règim d’indemnitzacions a regidors/es sense dedicació:
- Per assistència a les sessions de Ple: 250 euros/sessió.
- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 250 euros/sessió.
- Per assistència a les sessions de la Com. Informativa, Com. Esp. de Comptes i Junta de Portaveus: 50 euros/sessió.

Règim d'indemnitzacions als Grups Municipals:
- Cada Grup Municipal percep 50 euros mensuals, als quals cal afegir-hi 50 euros mensuals addicionals per cada regidor que formi part d'aquell Grup.

El proper Ple municipal tindrà lloc, de manera excepcional, el 31 de juliol, per no fer-lo coincidir amb la Festa Major de Sant Jaume.

GALERIA D'IMATGES

Comparteix aquesta pàgina: